Ewidencja urlopów wzór


Ewidencja urlopów

Ewidencja urlopów  jest prowadzona w każdym roku kalendarzowym oddzielnie i indywidualnie dla każdego pracownika.

Mogą być prowadzone osobne ewidencje urlopów, np. dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, ewentualnie dla robotników i obsługi.

W ewidencji urlopów należy umieścić  wymiar i terminy wykorzystanego przez pracownika urlopu z zaznaczeniem, za który rok udzielany jest on udzielany.

Uwaga! Niewykorzystany do końca roku kalendarzowego urlop  umieszcza się w ewidencji w następnym roku kalendarzowym i rozlicza osobo.

Do ewidencji urlopów należy dołączyć wszystkie dokumenty, które stanowią  podstawę udzielenia urlopu  w innych terminach niż w planie urlopów.

Uwaga! Ewidencję urlopów wraz z dokumentami przechowuje się w jednostce organizacyjnej przez nie krócej niż 4 lata.

Wzór ewidencji urlopów

ewidencja-urlopc3b3w1

ewidencja urlopów

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej


Wzór karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 2376 kp. obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które będą go zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla jego zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy oraz poinformować go o sposobach  posługiwania się tymi środkami.

Uwaga! Pracodawca na podstawie art. 2378 kp. ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, które spełniają wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego ustala pracodawca (art. 2378 kp). Pracodawca powinien to ustalić w trybie zakładowym w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub delegatem załogi w postaci odpowiedniej normy zakładowej na podstawie przepisów bhp oraz zasad wiedzy i doświadczenia.

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

karta ewidencyjna

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca


Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Świadczenie urlopowe dla pracownika niepełnoetatowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ma do niego prawo pracownik, który korzystał  z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc z weekendami i innymi dniami wolnymi).

Świadczenie urlopowe proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia

Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Maksymalna wysokość jest równa wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, czyli 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeżeli było ono wyższe).

Wypłata świadczenia urlopowego dla niepełnoetatowca

Aby wypłacić świadczenie urlopowe pracodawca nie musi udzielać pracownikowi 14 dni urlopu. Wystarczy, że urlop zostanie udzielony tak, aby pracownik w sumie (z dniami wolnymi od pracy, które wynikają z jego rozkładu czasu pracy) miał 14 kolejnych
dni wolnego.

Podstawa prawna: art. 1542 Kodeksu pracy; art. 3 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zatrudniasz pracowników w niepełnym wymiarze? Wykonujesz pracę na pół etatu? Potrzebujesz wiarygodnych informacji?

Profesjonalnie opracowane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika w niepełnym wymiarze pracy wraz z wzorami umów»

Roczna karta ewidencji czasu pracy


Wzór rocznej karty ewidencji czasu pracy

Do obowiązków pracodawcy należy również założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika (§ 8 rozporządzenia) kart ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach:

 • w tym pracę w niedziele i w święta;
 • w porze nocnej;
 • w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Uwaga! Jeżeli chodzi o pracowników młodocianych, to pracodawca jest zobowiązany uwzględnić w ewidencji także czas ich pracy przy pracach im wzbronionych, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Przy czym pracodawca zobowiązany jest dołączyć do karty ewidencji czasu pracy wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas, który przepracował w godzinach nadliczbowych.

Roczna karta ewidencji czasu pracy – wzór

roczna karta ewidencji czasu pracy

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Informacja o warunkach zatrudnienia wzór


Wzór informacji o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz przepisami i zasadami BHP, a także zakresem informacji, które objęte są tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy.

Uwaga! Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien też uzyskać od niego potwierdzenie zapoznania się z informacjami określonym w art. 29 § 3 k.p., a więc:

1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy – informuje dodatkowy pracownika o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Uwaga! Pracodawca może poinformować pracownika o jego warunkach zatrudnienia (o których mowa we wskazanych powyżej pkt 1-4) wskazując pisemnie odpowiednie przepisy prawa pracy.

Powyższe informacje obowiązkowo podają zarówno pracodawcy, na których ciąży obowiązek ustalania regulaminu pracy, a więc ci którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników, jak i ci których ten obowiązek nie dotyczy (zatrudniający poniżej 20 pracowników).

Natomiast pracodawca, który nie ma obowiązku ustania w swojej firmie regulaminu pracy (zatrudniający poniżej 20 pracowników) musi ponadto poinformować pracowników o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Przykładowa informacja o warunkach zatrudnienia

informacja o warunkach zatrudnienia

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór


Kwestionariusz osobowy – wzór

Pracodawca w ramach obowiązku dokumentowania podjęcia pracy przez pracownika ma prawo żądać od osoby, która ubiega się o zatrudnienie złożenia m.in. wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Uwaga! Wcześniej przepis ten wskazywał na wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczą fotografii. W 2006 przepis ten zmianą rozporządzenia został zlikwidowany.

W kwestionariuszu osobowym znajdują się następujące dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona rodziców, nazwisko rodowe matki,
 • data i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo, numer ewidencyjny (PESEL),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • miejsce zameldowania (dokładny adres),
 • adres do korespondencji, telefon,
 • wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia),
 • zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy-naukowy, wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej
 • trwania),
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (z podaniem okresów zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy),
 • dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (na przykład stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera),
 • stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci).

Uwaga! Kwestionariusz osobowy powinien zawierać oświadczenie o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz zgodności przedstawionych informacji z dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości, którym legitymuje się kandydat do pracy.

Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

kwestionariusz osobowy nr.1

Wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika

kwestionariusz osobowy nr. 2

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Teczka akt osobowych


Przykładowy układ teczki akt osobowych pracownika

Dokumenty w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika należy ułożyć w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

Część A akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
Dział / Funkcja ………………………………………………………………………………

Część A akt osobowych pracownika

Część B akt osobowych pracownika

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz zatrudnienia

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………

Część B akt osobowych pracownika
Część B akt osobowych pracownika

Część C akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………………..

 Część C akt osobowych pracownika

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»