Wzory wypowiedzeń umowy o pracę


Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

…………………….                                  ………………………
(pracodawca oraz jego siedziba                (miejscowość data)
lub miejsce zamieszkania)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Z dniem ……………..  wypowiadam Panu(i) ……………………………. umowę o pracę z dnia ……………….. z powodu……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)
Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ……………………………… . Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w (siedziba sądu)………………w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą………….(siedziba komisji).

………………………………………………………….
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu).

…………………………………………………………………………
(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

…………………………………….                …………………
(pracodawca oraz jego siedziba                (miejscowość, data)
lub miejsce zamieszkania)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Z dniem ………………………….  wypowiadam Panu(i) ……………………………………………………………………umowę o pracę z dnia …………………………………………………………. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi ……………………………………………………………………………….. i upłynie w dniu ………………………………………………………………………………..

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ……………………………………………………………………………….. .*(siedziba komisji)

………………………………………….
(pieczęć i podpis pracodawcy
lub osoby działającej w jego imieniu)

……………………………………………………………………………..
(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

…………………..                   …………………….
(imię i nazwisko                   (miejscowość data)
pracownika, adres)

………………
………………
………………
(nazwa pracodawcy
adres)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Z dniem …………………………………..  wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ………………………………………………

…………………………………………
(podpis pracownika)

Wzór wypowiedzenia warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

……………………………….                           ………………………
(pracodawca oraz jego siedziba           (miejscowość, data)
lub miejsce zamieszkania)

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

Wypowiadam Panu(i)……………………… z dniem …………………. następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia …………………….

a) ………………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………

w związku

z………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ………………….., będą obowiązywały następujące warunki umowy:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ……………………., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

………………………………………………………..
(pieczęć i podpis pracodawcy
lub osoby działającej w jego imieniu)

To Ci może pomóc

Sformułowanie przyczyny wypowiedzeniaSformułowanie przyczyny wypowiedzenia

Wiemy, jak wiele problemów przysparza pracodawcom sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy. Po czym poznać, czy przyczyna jest wystarczająco konkretna, no i czy w ogóle nadaje się do tego, aby być powodem…

Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tym specjalnym wydaniu miesięcznika:

  • Czy utrata zaufania do pracownika to wystarczająca przyczyna wypowiedzenia?
  • Czy można zwolnić pracownika z powodu nabycia przez niego uprawnień emerytalnych?
  • Co wpisać w wypowiedzeniu, gdy pracownik nie spełnia Twoich oczekiwań?
  • Jak skonkretyzować przyczynę leżącą po stronie pracodawcy?
  • Co zrobi sąd pracy, gdy odkryje, że podana przez Ciebie przyczyna wypowiedzenia jest tylko „zasłoną dymną”?
  • Jak ocenić, czy przyczyna wypowiedzenia jest wystarczająco konkretna?
  • Dlaczego warto wskazywać w wypowiedzeniu więcej niż jedną przyczynę?