Na czym polega umowa zlecenia, a na czym umowa o dzieło?


 

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia jest to umowa zaufania, nie podlegająca pod kodeks pracy. Wykonawca nie odpowiada za rezultat – obowiązuje kryterium należytej staranności. Jest to zazwyczaj umowa krótkoterminowa i może być rozwiązana w każdej chwili przez każdą ze stron.

Według art. 734 k.c. zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania ,,czynności prawnej”. Typowy przykład to zlecenie zawarcia umowy na rzecz zleceniodawcy. Czynności prawne to takie działania, które powodują powstanie zdarzeń prawnych. Czynności mogą być dwustronne, np. umowa, albo jednostronne – ,,danie pełnomocnictwa”. Są to oczywiście przykłady, bo takich czynności jest dużo więcej, a cała konstrukcja ,,umowy zlecenia” dotyczy ,,czynności prawnych”.

Jednakże, w praktyce – czyli w obrocie gospodarczym występuje znacznie więcej czynności, ściślej – zdarzeń ,,faktycznych”. Na przykład „zlecenie nauki angielskiego”. Do takich stanów (przypadków) stosujemy przepis art. 750 k.c., który nakazuje nam ,,do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami stosować odpowiednio przepisy o zleceniu”.

Przy czym kodeks cywilny nie daje definicji ,,odpowiedniego” stosowania jego przepisów, a nawet nie wyjaśnia tego terminu. Trzeba zatem oprzeć się na znaczeniu ustalonym przez doktrynę prawa cywilnego.

Termin ,,odpowiednio” należy rozumieć jako ,,nie wprost” oraz z uwzględnieniem różnic, które występują pomiędzy czynnością prawną (np. umowa), a faktyczną (np. namalowanie obrazu). Inaczej rzecz ujmując: w umowie zlecenia – przy czynnościach prawnych ma miejsce stosowanie prawa „wprost” a przy faktycznych ,,odpowiednie”.

Stronami  umowy zlecenia mogą być zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i prawne taką działalność prowadzące i nie. Umowa zlecenia ma zastosowanie w obrocie powszechnym i gospodarczym (handlowym). Jest jedną z najczęściej zawieranych umów.

Przedmiotem umowy jest dokonanie czynności prawnej, np. składanie ofert sprzedaży.

Zasadą jest wykonanie osobiste zlecenia. Strony mogą postanowić odmiennie, to znaczy, że zleceniobiorca może ustanowić zastępcę. W razie faktycznego ustanowienia konkretnej osoby jako ,,zastępcy” – przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym zleceniodawcy. Wtedy zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za brak staranności osoby, która ma za niego wykonać zlecenia (np. brak uprawnień zawodowych).

W przypadku przedstawionym w niżej zamieszczonym WZORZE – dający zlecenie, jako mocodawca, nabywa bezpośrednio prawa i obowiązki wynikające z dokonania czynności prawnej przez przyjmującego zlecenie z osoba trzecią.

UMOWA ZLECENIA

Zawarta w dniu…… w …………Pomiędzy……

§ 1 Dający zlecenie…… powierza, ……..a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do zakupu w imieniu….. i na rzecz Dającego zlecenie następujący przedmiotów…………………………………………

§2 W celu wykonania zlecenia Dający zlecenie powierza Zleceniobiorcy kwotę…………….zł /słownie: ……………………

§3 Zleceniodawca udziela Przyjmującemu zlecenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy określonej w §1.

Tytułem wynagrodzenia za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę……………….zł /słownie………… …………………zł/.

§5 Umowa zostaje zawarta na czas …………………

§ 6 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę…………………

§7 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca ……………

Strony mogą jednak odmiennie uregulować sprawę statusu prawnego przyjmującego zlecenie, to jest w ten sposób, że będzie on zawierał te umowy we własnym imieniu, a następnie przenosił prawa i obowiązki wynikające z zawarcia tych umów na dającego zlecenie (art.740 k.c.).

Przepis art. 740 k.c. nakazuje zleceniobiorcy udzielanie dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu czynności. Dotyczy to głównie informacji o okolicznościach przy wykonywaniu umowy zlecenia, których strony nie przewidywały zawierając umowę.

Końcowym obowiązkiem zleceniobiorcy jest rozliczenie się z dającym zlecenie i wydanie przedmiotu umowy (art. 740 k.c.).

Jeśli strony nie umówią się w przedmiocie konkretnego terminu wypowiedzenia umowy – to zgodnie z art. 746 k.c. każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie.

Śmierć zleceniobiorcy nie powoduje, co do zasady, wygaśnięcia umowy zlecenia.

Umowa o dzieło

Chcę Ci wyjaśnić, gdzie kończy się umowa o dzieło, a zaczyna o roboty budowlane. Powodem tego jest częste mylenie tych umów przy ich zastosowaniu do budownictwa.

Umowa o dzieło jest uregulowana w przepisach art. 627-646 kodeksu cywilnego. Polega ona na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła (np. autor – książka), zaś ten, dla którego dzieło ma być wykonane (wydawca) – do zapłaty wynagrodzenia. Jej przedmiotem jest dzieło, które ma charakter samoistny, czyli niezależny od jego wykonawcy. Świadczeniem wykonawcy jest dzieło, a wynagrodzenie jest z kolei świadczeniem zamawiającego.

Głównym obowiązkiem zamawiającego jest uiszczenie wykonawcy dzieła wynagrodzenia za jego wykonanie (art. 627 k.c.). O ile nie ma odmiennego porozumienia stron umowy – wynagrodzenie należy się od chwili oddania dzieła. W przypadku, kiedy dzieło ma być oddane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna – wypłata powinna nastąpić bezpośrednio po wykonaniu każdej z poszczególnych części dzieła.

Przedmiot umowy określany jest także jako rezultat pracy ludzkiej, tak w postaci materialnej, jak i niematerialnej.

W praktyce obrotu gospodarczego funkcjonują dwa systemy wynagrodzenia o dzieło: ryczałtowy i kosztorysowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest w trakcie zawierania umowy o dzieło i obejmuje jego całość. W razie zmiany stosunków (np. podwyżka VAT na materiały budowlane) możliwe jest ich uwzględnienie przez sąd na podstawie art. 632 k.c., to jest sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Wynagrodzenie kosztorysowe ustalane jest na podstawie kalkulacji planowanych prac i kosztów (art. 629 k.c.), jest to zatem wynagrodzenie wynikowe. W przypadku zmiany cen lub stawek przyjętych w kosztorysie, każda ze stron umowy może żądać uwzględnienia tego przy wynagrodzeniu. Nie obejmuje to jedynie należności już uiszczonej za materiały i robociznę.

W razie konieczności wykonania prac dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie (w kosztorysie) z inicjatywy zamawiającego – podwyższenie wynagrodzenia należy się bez zastrzeżeń. Jeśli natomiast zmian dokonał wykonawca – to tylko wtedy, gdy nie mógł on, mimo zachowania należytej staranności – przewidzieć konieczności prac dodatkowych (art. 630 k.c.).

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego. Wtedy musi zapłacić wykonawcy za dotychczas wykonane prace (art. 631 k.c.). Natomiast, gdyby dzieło nie zostało wykonane z przyczyn, które dotyczą zamawiającego – powinien on uiścić całe umówione wynagrodzenie, jeżeli wykonawca był gotów dzieło wykonać (art. 639 k.c.).

O ile dzieło odpowiada zamówieniu, jego odebranie jest obowiązkiem zamawiającego (art. 643 k.c.). Przy czym w praktyce stosowany jest odbiór dzieła częściami. Kodeks cywilny (art. .640 k.c.) nakłada na strony umowy o dzieło obowiązek współdziałania. Skutkiem prawnym zaniechania takiej współpracy może być odstąpienie od umowy przez wykonawcę.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dzieła ponosi wykonawca, ale w przypadku materiału ten, kto go dostarczył (art. 641 k.c.).

Umowa o roboty budowlane zaczyna się w praktyce budowlanej, tam gdzie kończy się umowa o dzieło. Podobnie jak w umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego obiektu, ale dodatkowo wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Natomiast ,,zamawiający” zwany tutaj ,,inwestorem” zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, głównie do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

O ile umowa o dzieło nie ma nakazanej żadnej szczególnej formy (typu: notarialna, pisemna), to umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 k.c.). Brak takiej formy nie skutkuje nieważnością umowy – jedynie według art. 74 k.c. wymagana jest ona dla celów dowodowych (zakaz dowodu ze świadków).

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta dnia………………………Między………………

§ 1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać……

§ 2

Rozpoczęcie dzieła nastąpi dnia………, a jego zakończenie dnia…………

§ 3 Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów własnych (z materiałów powierzonych przez Zamawiającego).

§ 4

Odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca może powierzyć częściowe wykonanie dzieła podwykonawcom. Wtedy odpowiada on wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 6

Wynagrodzenie będzie ryczałtowe i wynosi 110.000 zł. /słownie:………/ Płatność: 15 dni od dnia odbioru dzieła.

§7

Jeśli dzieło będzie miało wady Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie………

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach. Zamawiający Wykonawca …………

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta dnia……………pomiędzy……………… z siedzibą w……………. ………………… zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez (za którego działają)…………; a………………………………z siedzibą w…………… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez…………………………. (za którego działają)………………

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania – zgodnie z załączonym projektem i zasadami wiedzy technicznej………. ……………………………………………oraz przekazania Inwestorowi następującego obiektu…………………………………………Ogólnej wartości ……………zł. (słownie ……………………………zł.)

§2

Inwestor zobowiązuje się do przekazania terenu budowy oraz do dokonania innych niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem robót oraz ich wykonaniem.

§ 3

Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień…………………………………………, a zakończenia i przekazania obiektu Inwestorowi na dzień……………………………… ………………………………………………………………….

§4 Inwestor zobowiązuje się przyjmować od Wykonawcy wykonane roboty częściowo, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

§5

1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną. ……………………… 2. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną. …………………

§6

Termin płatności wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia Inwestorowi odpowiedniej faktury.

§7

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

§8

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Inwestor Wykonawca ………………… …………………

Autor: Stanisław Starkiewicz

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.