Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych


Pracownik tymczasowy

Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej. Podstawą takiego zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzona praca:

 • praca szczególnie niebezpieczna w myśl przepisów art. 237 § 5 K.p
 • na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest pracownik, który uczestniczy w strajku
 • na stanowisku pracy na którym, w okresie ostatnich trzech miesięcy przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego, zatrudniony był pracownik z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Umowę z pracownikiem tymczasowym zawiera się na piśmie, powinna ona zawierać:

 • rodzaj pracy, który powierzy się pracownikowi tymczasowemu
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy, powierzonej pracownikowi tymczasowemu
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej
 • wymiar czasu pracy
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej

Ponadto pracodawca zatrudniający pracownika tymczasowego informuje na piśmie agencje pracy tymczasowej o:

1. wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy zatrudniającego pracownika tymczasowego.

2. warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosunek pracy który zawierają między sobą pracownik tymczasowy i agencja pracy tymczasowej powinien zawierać :

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy
 • datę zawarcia umowy
 • wskazywać pracodawcę u którego będzie zatrudniony pracownik tymczasowy
 • wskazywać ustalony okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, który zatrudnia pracownika tymczasowego
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz zatrudniającego go pracodawcy , w szczególności wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

W umowie o pracę, która zawarta jest na czas określony, może być zawarte porozumienie między pracodawcą, a pracownikiem tymczasowym, że umową może być rozwiązana przez każdą ze stron :

1. za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,

2. za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Jeżeli umowa o prace nie zostanie zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu na piśmie :

 • rodzaj zawartej umowy i warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Obowiązki i uprawnienia pracownika tymczasowego

Obowiązki pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy wykonując swoją pracę ma takie same obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u pracodawcy u którego wykonuje prace tymczasową.

A więc wykonuje swoja pracę sumiennie, starannie, stosuje się do poleceń przełożonych., które dotyczą jego pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę.

Pracownik tymczasowy przestrzega w szczególności:

 • ustalony w zakładzie pracy czas pracy
 • przestrzega regulamin i ustalony porządek w zakładzie pracy
 • stosuje się do przepisów, zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych
 • tajemnicy, która jest określona w odrębnych przepisach niż Kodeks Pracy
 • przestrzega zasad współżycia społecznego, które obowiązują u zatrudniającego go pracodawcy
 • dba o mienie i dobro zatrudniającego go pracodawcy
 • zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie zaszkodziło by pracodawcy

Uprawnienia pracownika tymczasowego

 • pracownik tymczasowy powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami, których zatrudnia pracodawca, jeżeli chodzi o warunki pracy i warunki zatrudnienia
 • pracownik tymczasowy ma prawo do szkoleń podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, jeżeli zatrudniony jest u danego pracodawcy dłużej niż 6 tygodni
 • pracownikowi tymczasowemu przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc w którym jest do dyspozycji jednego pracodawcy lub więcej niż jednego pracodawcy. Urlop nie przysługuje za okres wykorzystany u innego pracodawcy, który przysługiwał mu na podstawie odrębnych przepisów
 • pracownik tymczasowy ma prawo do korzystania z pakietu socjalnego na takich samych zasadach jak pracownicy, których zatrudnia pracodawca
 • prawo do odszkodowań

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s