Na czym polega telepraca ? – Obowiązki telepracownika i jego pracodawcy ..


Obowiązki pracodawcy i telepracownika

W myśl art.6711 , kodeks pracy nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki wobec telepracownika, które polegają na :

1) dostarczeniu telepracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego kodeksu pracy (BHP),

2) ubezpieczeniu sprzętu,

3) pokryciu kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

4) zapewnieniu telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu. Pracownik byłby zobowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony danych.

Dodatkowo na podstawie art . 6711 § 2 kodeksu pracy, pracodawca i telepracownik mogą zawrzeć odrębną umowę, która określi inny niż przewidziany w ustawie zakres wzajemnych obowiązków. Np. zakres ubezpieczenia oraz zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu, formę (sposób, zasady) porozumiewania się, sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Jeżeli pracownik przy wykonywaniu pracy korzysta z własnego sprzętu , pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustalają strony, biorąc pod uwagę: zużycie sprzętu , udokumentowaną cenę rynkową oraz ilość zużytego materiału na potrzeby pracodawcy i jego cyny rynkowe. Wysokość ekwiwalentu określa się w porozumieniu o przejściu na telepracę, regulaminie pracy lub w odrębnej umowie określającej zobowiązania stron.

W myśl art. 6714 kodeksu pracy pracodawca ma prawo do kontroli pracy wykonywanej przez telepracownika, ale może się to odbywać:

1) dla sprawdzenia wykonywania pracy,

2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,

3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Telepracownik jednak musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie takiej kontroli, a pracodawca nie może naruszyć jego prywatności i utrudniać korzystania z pomieszczeń przez domowników.

Pracodawca może także skontrolować miejsce pracy telepracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy w celu upewnienia się, że praca będzie wykonywana prawidłowo i we właściwych warunkach.

Jeżeli telepracownik wykonuje pracę u siebie w domu, pracodawca wykonuje wobec niego obowiązki z zakresu bhp. Nie obejmują one jednak:

obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określonego w art. 212 pkt 4,

obowiązków związanych z czynnikami i procesami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia, wynikających z art. 220-233 KP,

obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno – sanitarnych, określonego w art. 233.

Ochrona pracowników i telepracowników przed nadużyciami ze strony pracodawcy

Nowelizując Kodeks Pracy odnośnie telepracy ustawodawca wprowadził rozwiązanie mające chronić pracowników i telepracowników przed nadużyciami ze strony pracodawcy. Należą do nich :

1) zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy , jak również w razie zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy ,

2) zachowanie prywatności w czasie przeprowadzania kontroli wykonywania pracy lub w celu inwentaryzacji albo naprawy powierzonego sprzętu; jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika kontrola taka może być przeprowadzana, za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną: na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość,

3) równe traktowanie telepracownika z innymi pracownikami w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych; zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji związanej z wykonywaniem telepracy bądź odmową wykonywania pracy w takiej formie,

4) możliwość przebywania na terenie zakładu pracy i kontaktowania się z innymi pracownikami – na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, a także możliwość korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy oraz z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Przykładowe pracę w formie telepracy

tworzenie baz danych i przetwarzanie danych komputerowych, programowanie komputerowe, tłumaczenie tekstów, wykonywanie stron internetowych, działalność edytorsko-redakcyjna i komputerowy skład tekstu, działalność marketingowa ( prowadzenie kampanii promocyjnych), zbieranie informacji na określony temat, pośrednictwo pracy, przeprowadzanie badań ankietowych, prace badawcze i koncepcyjne, projektowanie wspomagane komputerowo, pisanie artykułów, redagowanie portali internetowych.

Umowa o telepracę

http://kodekspracy.blogspot.com/2012/09/umowa-o-teleprace.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s