Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp


Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Przepisy prawne nakładają na pracodawców różnorodne obowiązki; spośród nich dość szeroką grupę stanowią te, które mają być wyrazem troski pracodawcy o życie i zdrowie swoich „podopiecznych”. To właśnie na nim, jako gwarancie tych wartości, spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Nieprzestrzeganie lub naruszenie tych obowiązków naraża pracodawcę  na odpowiedzialność cywilną, wykroczeniową, a nawet karną. Uchybienie obowiązkom w zakresie bhp stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną od 1.000 z% do 30.000 z%.

UWAGA!!!

Z ODPOWIEDZIALNOŚCI TEJ NIE ZWALNIA PRACODAWCY POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z BHP INNEJ OSOBIE. NA ZAKRES TEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ TAKŻE WPŁYWU OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY JEST ZAWSZE PEŁNA I NIEOGRANICZONA.

Co istotne, wszelkie koszty podejmowanych działań oraz zastosowanych  środków i rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca, bez możliwości przerzucenia ich na osoby trzecie, zwłaszcza nie mogą one w żaden sposób obciążać pracowników.

Ochrona zdrowia i życia pracowników

Przede wszystkim pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wykorzystując do tego dostępne osiągnięcia nauki i techniki.

Powinien przy tym uwzględnić nie tylko ogólnie obowiązujące normy, ale także indywidualne predyspozycje pracownika, np. przeciwwskazania związane ze stanem zdrowia. Obowiązek ten nie może być uchylony w drodze regulacji zakładowych czy też wolą stron.

Jako organizator pracy w swoim zakładzie pracy, pracodawca ma dbać o zapewnienie warunków nie zagrażających pracownikom, a zatem sam podejmować potrzebne działania, jak również stworzyć atmosferę  przestrzegania przepisów bhp przez wszystkich w zakładzie pracy (sprawować należyte kierownictwo w tym kierunku).

Prawidłowe spełnienie tego obowiązku następuje w szczególności poprzez:

 • organizowanie pracy w sposób zapewniaj!cy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • ( zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,
 • reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę  zmieniające się  warunki wykonywania pracy,
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację  pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pracodawca ma zapewnić właściwe warunki pracy nie tylko w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy danego pracownika, ale na terenie całego zakładu pracy.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczy także:

 • osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę , np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło,
 • ( osób prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę  działalność gospodarczą na własny rachunek,
 • ( studentów lub uczniów odbywających zajęcia w zakładzie pracy, nie będących pracownikami.

Przy realizacji tego obowiązku pracodawca musi przestrzegać
” m.in. wymagań dotyczących:

 • rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., Dz. U. z 1996 r., nr 62, poz. 287),
 • prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy, określonych w branżowych rozporządzeniach właściwych ministrów,
 • prac na wysokości (każda praca wykonywana powyżej 1 m od podłoża, chyba że powierzchnia pracy osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pewnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości),
 • zatrudnienia młodocianych (warunki zatrudnienia, szczególna ochrona zdrowia, urlopy),
 • zatrudnienia kobiet (zakaz zatrudniania przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, ochrona kobiet w ciąży i karmiących piersi!).

Znajomość przepisów i zasad bhp

Wypełnienie roli gwaranta bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga od pracodawcy (jak i osób kierujących pracownikami) znajomości w stopniu niezbędnym do wykonywania obowiązków, przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Źródłem przepisów bhp jest przede wszystkim kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.

Przepisem bhp mogą być również postanowienia z tego zakresu, zawarte w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, obowiązującym w danym zakładzie pracy. Natomiast zasady bhp to nieunormowane w przepisach sposoby lub metody postępowania, mające na celu ochronę  zdrowia lub życia pracowników, np. zasada wchodzenia na drabinę  przodem, a nie tyłem. Mogą one także wynikać z instrukcji czy wskazań technologicznych.

Zawiadomienie inspektora pracy o działalności gospodarczej

Pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadomić pisemnie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Obowiązek ten aktualizuje si  też w razie zmiany miejsca, rodzaju lub zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, powodującej zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Ponadto właściwi inspektorzy mogą zobowiązać pracodawcę, prowadzącego działalność gospodarczą powodującą szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników (np. prace na wysokościach), do okresowej aktualizacji takiej informacji.

UWAGA!!!

OBOWI!ZEK ZAWIADOMIEŻŃ POWSTAJE WOBEC PRACODAWCY, A NIE OSOBY ROZPOCZYNAJ!CEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, A ZATEM DOPIERO Z CHWILĄ ZATRUDNIENIA PRZEZ TAKĄ OSOBĘ PIERWSZEGO PRACOWNIKA.

Pracodawca ma obowiązek:

 • ( zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • ( wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (ich liczba, szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń),
 • zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa  medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania pracodawcy w powyższym zakresie powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu pro wadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

UWAGA!!!

PRACOWNIK WYZNACZONY DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW MUSI MIEĆ UKOŃCZONE SZKOLENIE W DZIEDZINIE BHP, W PROGRAMIE KTÓREGO UWZGLĘDNIONO ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY WYŁĄCZNIE OSOBY MŁODOCIANE LUB NIEPEŁNOSPRAWNE MOŻE SAMODZIELNIE WYKONYWAĆ DZIAŁANIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW.

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 • ( zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na po szczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych, podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
 • ( pracownikach wyznaczonych do:
– udzielania pierwszej pomocy,
– wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o tych pracownikach obejmuje:

 • imię  i nazwisko,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

UWAGA!!!

OMAWIANE OBOWIĄZKI DOTYCZĄ PRACODAWCY, ZATEM SPOCZYWAJĄ NA TYCH PRZEDSIĘBIORCACH, KTÓRZY ZATRUDNIAJĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO PRACOWNIKA.

W sytuacji, gdy wystąpią możliwości zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o takim zagrożeniu oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Niezwłocznie dostarcza też pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

Autor: Dorota Stec

Artykuł jest fragmentem publikacji Zasady BHP w praktyce

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s