Jak wręczyć wypowiedzenie pracownikowi?


Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Wypowiadaj umowę na piśmie!

Kiedy już podejmiesz decyzję o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę, powinieneś sporządzić wypowiedzenie na piśmie (art. 30 § 3 kp).

Przykład

Bezpośredni przełożony widząc, że pracownik niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, odsunął go od pracy, powiedział mu, iż go zwalnia i nie chce go więcej widzieć w pracy. Zatelefonował do dyrektora działu kadr, który miał pełnomocnictwo do nawiązywania oraz rozwiązywania umów i po rozmowie z nim oznajmił pracownikowi, że pracodawca właśnie wypowiedział mu umowę o pracę, a pracownik ma iść do domu i czekać na stosowne dokumenty. Po kilku dniach do pracownika dotarła przesyłka pocztowa zawierająca oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. Czy pracodawca mógł dokonać wypowiedzenia w taki sposób?

Pracodawca postąpił nieprawidłowo, jednak skutecznie.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 kp). Jeśli pracodawca nie zachował pisemnej formy, dokonał wypowiedzenia wadliwie. Takie wypowiedzenie wywołuje jednak skutki prawne.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane przez bezpośredniego przełożonego jest skuteczne. Wyrok SN z 24 marca 1999 r., I PKN 631/98, OSNP 2000/10/381

W naszym przykładzie umowa o pracę rozwiąże się więc z upływem okresu wypowiedzenia, który należy liczyć od momentu, w którym przełożony powiedział pracownikowi, że go zwalnia z pracy, a nie od momentu późniejszego doręczenia dokumentów pocztą.

Wypowiedzenie ustne – czego może żądać pracownik?

W przypadku gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę bez zachowania formy pisemnej, pracownik może wystąpić do sądu z żądaniem:

  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania – jeśli umowa o pracę już się rozwiązała.

Jeśli jednak pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, może żądać wyłącznie odszkodowania w wysokości:

  • wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać – w przypadku umowy na okres próbny,
  • wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące – w przypadku umowy na czas określony i na czas wykonywania pracy.

Od kiedy biegnie 7-dniowy termin na odwołanie się do sądu?

To, że pracownik otrzyma wypowiedzenie na piśmie w terminie późniejszym niż oświadczenie o wypowiedzeniu, które przełożony złożył mu w formie ustnej, ma wpływ na bieg terminu, w którym pracownik będzie mógł odwołać się do sądu pracy. Odwołanie takie (z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania) pracownik powinien bowiem wnieść do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 § 1 kp).

Jeśli pracodawca działa zgodnie z przepisami i wręcza wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie, pracownik ma 7 dni od otrzymania pisma o wypowiedzeniu na wystąpienie na drogę sądową.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Gdy pracodawca nie dokonuje wypowiedzenia w formie pisemnej, należy się spodziewać, że wypowiedzenie na piśmie pracownik otrzyma po upływie dłuższego czasu (zakładając, że pracodawca przesyła pracownikowi wypowiedzenie pocztą, listem poleconym), 7-dniowy termin na wystąpienie z odwołaniem do sądu pracy należy liczyć od momentu otrzymania wypowiedzenia w formie pisemnej, chyba że pracodawca wcześniej – wypowiadając ustnie umowę o pracę – pouczył pracownika, że ten ma 7 dni na to, by odwołać się do sądu pracy. Wyrok SN z 18 grudnia 2003 r., I PK 100/03, niepublikowany).

RADA 1 wypowiedzenie umowy o pracę powinieneś wręczać w formie pisemnej.

Nawet jeśli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia, nie będzie wówczas wątpliwości, jak liczyć 7- dniowy termin na odwołanie się przez pracownika od wypowiedzenia do sądu pracy.

Wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

Następnym krokiem po sporządzeniu wypowiedzenia na piśmie jest jego wręczenie pracownikowi. Z tym w praktyce wiąże się wiele problemów. Pracownicy bronią się bowiem w różny sposób przed wręczeniem im wypowiedzenia. Część z nich nie chce podpisać wypowiedzenia, część znika i przynosi zwolnienie lekarskie. Są tacy, którzy drą wypowiedzenie, i to w obu egzemplarzach, sądząc, że w takim przypadku jako nieistniejące (bo podarte) uznane zostanie za nigdy niebyłe, i uciekają na zwolnienie lekarskie, by jak najdłużej pozostawać w stosunku pracy.

Kiedy wypowiedzenie jest wręczone skutecznie?

Niekiedy jesteś zaskoczony postępowaniem pracownika i nie wiesz, jak na nie zareagować. Często pojawia się pytanie, czy wypowiedzenie wręczone w konkretnych okolicznościach jest skuteczne, tzn. czy pracownik został zwolniony, czy wręcz przeciwnie – nadal u Ciebie pracuje. Poniżej na przykładach przedstawiamy Ci konkretne sytuacje, które najczęściej zdarzają się w praktyce przy wręczaniu wypowiedzenia, i dajemy wskazówki, jak powinieneś reagować w poszczególnych przypadkach.

Przykład

Przygotowałeś wypowiedzenie – oczywiście w dwóch egzemplarzach (jeden wręczysz pracownikowi, drugi włożysz do części C akt osobowych). Zaprosiłeś pracownika na rozmowę i odczytałeś mu wypowiedzenie. Gdy podawałeś je pracownikowi, ten po przeczytaniu zdenerwowany oświadczył, że nie zgadza się z przyczynami wypowiedzenia i odmawia jego przyjęcia, po czym wyszedł z pokoju. Zastanawiasz się, co robić. Czy wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone?

Wypowiedzenie zostało skutecznie i prawidłowo doręczone, co oznacza, że z upływem okresu wypowiedzenia umowa pracownika ulegnie rozwiązaniu. Nie ma znaczenia fakt, że pracownik odmówił podpisania dokumentów.

Pismo o wypowiedzeniu warto odczytać!

Wypowiedzenie umowy o pracę jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 kc w zw. z art. 300 kp oraz wyrok SN z 6 listopada 1980 r., I PRN 109/80, PiZS 1982/5/53). Nie ma więc znaczenia prawnego to, że pracownik podczas rozmowy odmówił przyjęcia wypowiedzenia i oświadczył, że nie zgadza się z jego treścią. Wystarczy, że pracodawca wręczył wypowiedzenie lub usiłował tego dokonać, tj. położył pismo przed pracownikiem i poprosił go o podpisanie, że ten pismo otrzymał. Idealnie jest, jeśli pracodawca jeszcze przed położeniem pisma do podpisania odczyta je pracownikowi.

Zdaniem Sądu Najwyższego

„(…) dla skutku oświadczenia woli na piśmie nie jest wystarczające samo okazanie pisma adresatowi (…) powódka nie tylko widziała pismo zakładu pracy o rozwiązaniu z nią umowy o pracę bez wypowiedzenia, lecz przeczytała to pismo, zapoznając się w ten sposób z jego treścią zawierającą oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu z powódką umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Z uzasadnienia do wyroku SN z 16 marca 1995 r., I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229.

WAŻNE! Z powyższego wyroku SN wynika, że aby wypowiedzenie było skuteczne, pismo o rozwiązaniu umowy musi być nie tylko okazane, ale i odczytane.

Co pracodawca musi udowodnić przed sądem?

Pamiętaj jednak, że w razie sporu sądowego to pracodawca musi udowodnić, że:

  • miał wypowiedzenie sporządzone na piśmie, które w trakcie rozmowy zostało pracownikowi wręczone;
  • chciał dać pracownikowi pisemne wypowiedzenie, a on odmówił jego przyjęcia.

Z tego względu najlepiej jest zawsze wręczać wypowiedzenie ze świadkiem.

RADA 2 Wypowiedzenie wręczaj zawsze ze świadkiem.

Pracownik nie przyjmuje wypowiedzenia – Ty sporządzasz notatkę służbową

Gdy pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia, niezwłocznie po próbie wręczenia mu wypowiedzenia powinieneś sporządzić dokładną notatkę służbową. Trzeba w niej zapisać którego dnia, o której godzinie i w obecności kogo pracownikowi wręczono (lub także odczytano) wypowiedzenie. Dobrze, jeśli dokładnie opiszesz reakcję pracownika – np. napiszesz, że pracownik odmówił potwierdzenia na piśmie, iż otrzymał wypowiedzenie, odmówił też odebrania sporządzonego dla niego egzemplarza wypowiedzenia, po czym wyszedł.

Przepisy nie nakazują pisania notatki. Jest to jednak dobry zwyczaj, który pomoże Ci w trakcie ewentualnej sprawy sądowej z pracownikiem. Będziesz mieć wówczas dokładny opis sytuacji. Notatkę warto sporządzać od razu, dlatego że wtedy pamiętamy wszystkie szczegóły, które ulegają zatarciu, zanim jeszcze sąd wyznaczy pierwszą rozprawę, a które mogą okazać się ważne.

WZÓR

Notatka służbowa

sporządzona w dniu …………… przez

…………………………………………….

W dniu ……………..…… r. o godz.…….. w obecności następujących świadków:

1) ………………………………,
2) ……………………………….

Pracownicy/Pracownikowi – p.

………………………………………………………………………..

wręczono wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracownica/Pracownik po wręczeniu wypowiedzenia odmówiła/odmówił jego przyjęcia i podpisania oświadczenia o przyjęciu wypowiedzenia, co swoim własnoręcznym podpisem potwierdzają wskazani powyżej świadkowie.

………………………………………………………………

data i podpis świadka

…………………………………..…………………………

data i podpis świadka

RADA 3 Jeśli pracownik odmówił podpisania wypowiedzenia, powinieneś sporządzić notatkę służbową, w której dokładnie opiszesz, co się wydarzyło. Powyżej prezentujemy wzór takiej notatki.

Każdy kadrowiec nieraz musiał wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Taka sytuacja jest niemiła nie tylko dla pracownika. Również dla specjalisty ds. kadr to duży stres. Pracownicy reagują bowiem na wypowiedzenie w rozmaity, czasem zupełnie nieprzewidywalny sposób. A od tego, w jaki sposób przeprowadzisz spotkanie z pracownikiem, czy zadbasz o niezbędne elementy tego spotkania, zależy to, czy wypowiedzenie faktycznie doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Jeśli popełnisz tu błędy pracownik bezlitośnie wykorzysta je potem przed sądem pracy i będziesz musiał przywrócić go do pracy, albo zapłacić mu odszkodowanie…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s