Jak założyć prywatny żłobek – ustawa „żłobkowa”


Założenie prywatnego żłobka

W kwietniu br. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 235.

Dzięki tej ustawie, działalność gospodarczą, która polega na opiece nad dziećmi jest działalnością, która jest regulowana w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a to wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

Przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą, która polega na opiece nad dziećmi (kod PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi) przed wejściem ustawy (tj. 04.04.2011 r.) może prowadzić działalność w zakresie opieki nad dziećmi na dotychczasowych warunkach przez 3 lata od wejścia w życie tej ustawy.

Po upływie tego terminu, jeśli nadal będzie chciał prowadzić działalność będzie musiał spełnić warunki ww. ustawy (m.in. odpowiednie wykształcenie, zgoda SANEPID-u, warunki lokalowe) oraz dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

W przypadku osób, które od dnia dnia 04.04.2011 r. będą dopiero chciały rozpocząć taką działalność gospodarczą okres 3 lat dostosowania się do warunków ww. ustawy nie przysługuje. Tak więc rozpoczęcie tego typu działalności wiąże się  poza wpisem  do ewidencji działalności gospodarczej również z wpisem do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

Ustawa „żłobkowa” – najważniejsze artykuły

Art. 8.

1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

1) gminy;

2) osoby fizyczne;

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych.

3. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10.

Art. 10.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Art. 26.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 27.

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

3. Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Art. 75.

1. Żłobki działające na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 66, stają się żłobkami w rozumieniu niniejszej ustawy z dniem jej wejścia w życie.

2. Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi mogą prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.

Poznaj fachową instrukcję od A do Z realizacji własnej działalności, tak by cieszyć się niesłabnącymi dochodami…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s