Przykładowe umowy o pracę


Wzory umów o pracę

Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów o pracę, umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb…

Przedstawione poniżej wzory umów o pracę są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne.

Wzór umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna

Zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243,

a

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Krzywej 48/34, legitymującym się dowodem osobistym BK 112249, wydanym przez Prezydenta Katowic, o następującej treści:

§1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić, a Robert Nowak jako przyszły pracownik zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w §3 niniejszej umowy – w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

§2

Strony ustalają termin zawarcia umowy o pracę, o której mowa w §1, na dzień 3 października 2011 r.

§3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić Roberta Nowaka w siedzibie spółki na stanowisku kierownika działu marketingu, w pełnym wymiarze czasu pracy, z następującymi warunkami płacowymi:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 3000 zł brutto;
 • dodatek funkcyjny – 1000 zł brutto;
 • premia uznaniowa uzależniona od wyników pracy.

§4

Strony postanawiają, ze w razie uchylenia się od zawarcia umowy, o której mowa w §1, strona uchylająca się zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w §3.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Robert Nowak
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na okres próbny

Umowa o prace na okres próbny

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Magdaleną Bąk, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Białej 54, legitymującą się dowodem osobistym DK 332287, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownicę na okres próbny od 1 października 2011 r do 30 października 2011 r. na stanowisku sekretarki, w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz powierza jej obowiązki z obsługa sekretariatu oraz organizacją biura, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 2600 zł, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 2400 zł oraz
 • dodatku za pracę przy komputerze – 200 zł.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Magdalena Bąk
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Andrzejem Cieślą, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Nowej 52/12, legitymującym się dowodem osobistym BB 115545, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony, na stanowisku informatyka, w wymiarze 3/4 etatu, oraz powierza mu mu obowiązki opieki nad siecią LAN i  stroną WWW, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 3000 zł brutto, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2500 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2011 r do 31 grudnia 2011 r. Każda ze stron może rozwiązać ją przed upływem tego terminu za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Andrzej Cieśla
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na czas zastępstwa

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Michałem Kosowskim, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Starej 32/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 226623, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez Mirosławę Paleczną, której nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego.

§2

Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika biurowego.

§3

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23, a dniem rozpoczęcia pracy jest 3 października 2011 r.

§4

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2200 zł brutto.

§5

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem czasu, na jaki została zawarta, przez każda ze stron z trzydniowym okresem wypowiedzenia.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Michał Kosowski
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Renatą Madej, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Myśliwskiej 13, legitymującą się dowodem osobistym FF 774496, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

1) Pracodawca zatrudnia Pracownicę na stanowisku kucharza w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza jej obowiazki związane z przygotowaniem posiłków oraz obsługą klientów w ośrodku wypoczynkowym Pracodawcy w sezonie letnim 2011 r.

2) Jako miejsce wykonywania pracy ustala się Ośrodek Wypoczynkowy „Jantar” w Sopocie, przy ul. Jasnej 11.

3) Dniem rozpoczęcia pracy jest 1 lipca.

4) Umowę zawiera się na czas wykonania pracy, o której mowa w pkt 1, to jest do zakończenia sezonu letniego w 2011 r. (wyjazdu ostatniego klienta ośrodka).

§2

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2500 zł brutto.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Renata Madej
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Maciejem Starowiczem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Czarnej 23/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 2345643, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku kierownika działu produkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza mu obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§2

Pracownik jest obowiązany wykonywać powierzoną mu pracę w siedzibie  pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku  pracy Pracownik będzie otrzymywać miesięczne wynagrodzenie składające się:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 3000 zł;
 • dodatku funkcyjnego – 300 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego co stanowi łącznie brutto 3600 zł.

§4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie miał prawo korzystać z samochodu służbowego. Otrzyma także do dyspozycji telefon komórkowy.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Maciej Starowicz
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres zadań

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s