Przykład umowy zlecenie i przykładowa umowa o dzieło


Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło), umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb…

Przedstawione poniżej wzory umów cywilnoprawnych są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne.

Wzór umowy zlecenia

Umowa zlecenia nr 5/2011

zawarta dnia 3 października 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Andrzejem Nowakiem, przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Katowice pod numerem 02676, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Irta Andrzej Nowak, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Prostej 25/6, REGON: 227292824, NIP: 324-262-25-36, zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

Maciejem Rybą, zamieszkałym w Katowicach przy ul. Krzywej 38, legitymującym się dowodem osobistym AA 2345267, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:

1) wybraniu i zakupieniu po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę – na rachunek Zleceniodawcy – programu kadrowo-płacowego właściwego dla jego przedsiębiorstwa oraz

2) przeszkoleniu dwóch pracowników Zleceniodawcy w wykorzystywaniu komputerowych programów biurowych: edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów graficznych, programu finansowo-księgowego, programu do obsługi poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej.

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się wybrać, kupić oraz zainstalować program kadrowo-płacowy dla Zleceniodawcy do 15 października 2011 r.

Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić przeprowadzić szkolenie określone w §1 pkt, trwające po cztery godziny zegarowe we wszystkie dni robocze od 12 października do 20 października 2011 r.

§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście, bez powierzenia zadań wymienionych w §1pkt 1 i 2 osobom trzecim.

Zleceniodawca zapewni do wykonania zlecenia:

środki finansowe na zakup programu;
salę i trzy komputery z oprogramowaniem do przeprowadzenia szkolenia.

§4

Za wykonanie zlecenia określonego w §1 i 2 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto.

Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonane zlecenie przelewem na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu siedmiu dni od przedłożenia rachunku w siedzibie Zleceniodawcy.

§5

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

………………..                      …………….
Andrzej Nowak                      Maciej Ryba
(podpis zleceniodawcy)          (podpis zleceniobiorcy)

Wzór umowy o dzieło

Umowa o dzieło nr 17/2011

zawarta dnia 3 października 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Andrzejem Nowakiem, przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Katowice pod numerem 02676, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Irta Andrzej Nowak, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Prostej 25/6, REGON: 227292824, NIP: 324-262-25-36, zwanym dalej Zamawiającym,

a

Robertem Wilkiem, zamieszkałym w Katowicach przy ul. Bankowej 48/4, legitymującym się dowodem osobistym AA 2448247, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.

§1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci:

  • szafy do zabudowy w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis dzieła zawarty jest w załączniku do umowy.

§2

Przyjmujący zamówienie wykona dzieło korzystając z własny narzędzi i materiałów.

§3

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie dzieła 10 października 2011r. oraz ukończyć je do 31 października 2011r.

§4

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§5

Zamawiający odbierze dzieło w miejscu jego wykonania, w ciągu dwóch dni od ukończenia wykonania dzieła.

§6

Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. W dniu podpisania umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma 30 % zaliczki na poczet wynagrodzenia. Pozostałą cześć wynagrodzenia Zamawiający przekaże na wskazane przez Przyjmującego zamówienie konto bankowe  w ciągu siedmiu dni od dnia odebrania działa.

§7

W przypadku niewykonania działa w terminie Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złoty) za każdy dzień zwłoki.

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

………………..             …………….
Andrzej Nowak             Robert Wilk
Prezes Zarządu

…………………………………………
(pieczątka firmowa Zamawiającego)

Załącznik:

  • szkic szafy do zabudowy wraz z wymiarami
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s