Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb…

Przedstawiony poniżej wzór jest tylko przykładem, a dane są fikcyjne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Prostej 23
……………………………………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy:

1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335),

2) art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 r. Nr 43 poz. 168).

Art. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.

Art. 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) pracownicy młodociani, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

d) emeryci i renciści – byli pracownicy,

e) współmałżonkowie pracowników,

f) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d

g) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych w pkt a-d dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków pracowników, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeśli się kształcą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego,

h) rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe,

i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także niepracujący członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d zamieszkujący oddzielnie.

Art. 4. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):

a) wypoczynku dzieci do lat 14 (kolonie, obozy, zimowiska) – 1 raz w roku,

b) wypoczynku urlopowego, zorganizowanego i niezorganizowanego, pracownika i jego dzieci do lat 14 (pod warunkiem niekorzystania z dofinansowania, o którym mowa w pkt a),

c) działalności kulturalno-oświatowej,

d) wypoczynku w dni wolne od pracy,

e) zakupu sprzętu sportowo-turystycznego,

f) imprez sportowych (bilety wstępu),

g) zakupu upominków Mikołajowo-świątecznych dla pracowników lub ich dzieci,

h) pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub zapomóg pieniężnych w wypadkach losowych.

Art. 5. Fundusz może być wydatkowany na pożyczki przeznaczone na:

a) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym,

b) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

c) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany,

d) remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych ,

e) finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni dla dzieci przebywających w domach dziecka.

Art. 6. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu dla uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

Art. 7. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej można udzielić pomocy finansowej częściowo lub całkowicie bezzwrotnej lub umorzyć część nie spłaconej pożyczki.

Art. 8. Podstawą uzyskania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest umotywowany wniosek pracownika.

Art. 9. Wysokość dofinansowania, częstotliwość świadczeń, warunki spłaty pożyczki, okres spłaty, oprocentowanie, wymogi poręczenia, warunki umorzenia udzielonej pożyczki, ustala pracodawca w zależności od posiadanych środków.

Art. 10. Pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 11. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Art. 12. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Art. 13. Regulamin obowiązuje od dnia ……………………………………………………

Anna Kowalska
Prezes Zarządu

………………………………….
podpis i pieczęć pracodawcy
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s