Jak napisać umowę darowizny?


Umowa darowizny – jak napisać?

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizny nie stanowią następujące bezpłatne przysporzenia:

  • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
  • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył lub nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Darczyńca swoje oświadczenie powinien złożyć w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Powyższe przepisy nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Obowiązkiem darczyńcy jest naprawienie szkody, która wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, to wtedy obdarowany ma prawo żądać odsetek za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa.

Jeżeli darowana rzecz jest wadliwa, to darczyńca ma obowiązek do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach, nie zawiadomił go o nich we właściwym czasie.

Uwaga! Przepis ten nie jest stosowany, gdy obdarowany mógł z łatwością zauważyć wadę.

Darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Darczyńca, który wykonał zobowiązanie, które wynikało z umowy darowizny, ma prawo żądać wypełnienia plecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego.

Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny – także właściwy organ państwowy.

Uwaga! Obdarowany ma prawo odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków.

Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, to obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje.

Uwaga! Przepis ten nie jest stosowany, gdy wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy.

Darczyńca ma prawo odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy darowizny jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb lub bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, to wtedy obowiązkiem obdarowanego jest w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczyć darczyńcy środków, których mu brakuje do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom lub wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Uwaga! Obdarowany może zwolnić się z tego obowiązku, zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Darczyńca ma prawo odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosowanie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia, które uzasadnia odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Uwaga! Darowizny nie można odwołać z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, to przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania lub gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńce życia lub umyślnie wywołał roztrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

Uwaga! Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie, które składa się obdarowanemu składa na piśmie.

Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej ma prawo żądać rozwiązania umowy darowizny, która została dokonana przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna.

Uwaga! Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania.

Przepisy o odwołaniu darowizny nie są stosowane, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego.

Wzór umowy darowizny

Jak napisać umowę darowizny

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.