Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury


Ponowne przeliczenie emerytury – wniosek

Gdy wystąpisz o przeliczenie emerytury, ZUS po przeliczeniu składek, ma obowiązek wybrać wariant korzystniejszy dla Ciebie.

Kiedy się opłaca złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Gdy dorabiasz na emeryturze: na etacie, zleceniu, jako samozatrudniony, to odprowadzane składki emerytalne cały czas podwyższają emeryturę.

Jeżeli odnalazłeś jakiś dokument z okresu zatrudnienia, a nie dostarczyłeś go do ZUS, gdy składałeś wniosek o emeryturę zrób to teraz.

Emeryturę mogą podwyższyć:

 • zaświadczenia od pracodawcy, tzw. Rp-7;
  kopie dokumentów z archiwum, które przechowuje akta nieistniejącej firmy.

Gdy przechodzisz na emeryturę w wieku wyższym niż aktualnie obowiązujący (np. jeśli masz 62 lata kobieta – mężczyzna – powyżej 65 lat), to wtedy emeryturę może podwyższyć korzystniejszy wskaźnik średniego dalszego trwania życia. Bo im emeryt jest starszy, tym wskaźnik ten korzystniej wpływa na emeryturę.

Jak często można zażądać przeliczenia emerytury?

Raz w roku kalendarzowym, jeśli pobierasz emeryturę według nowych zasad.

Raz na kwartał – jeśli pobierasz emeryturę według starych zasad.

Gdzie się poskarżyć?

Jeśli uważasz, że ZUS nieprawidłowo naliczył emeryturę lub nie chce uwzględnić jakiegoś dokumentu, który dostarczyłeś, odwołuj się. Skieruj odwołanie do sądu rejonowego, ale złóż je w oddziale ZUS.  Jest szansa, że ZUS jeszcze raz wszystko sprawdzi.

Przykładowy wniosek o przeliczenie emerytury:
http://kodekspracy.blogspot.com/2014/09/wniosek-o-przeliczenie-emerytury.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Dla kogo zasiłek celowy?


Zasiłek celowy – kto dostanie?

Świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłki celowe, są przyznawane na zaspokojenie potrzeb, które przepisy określają jako „niezbędne potrzeby bytowe”.

W tej grupie mieści się więc oczywiście ne tylko żywność, ale również lekarstwa, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

Jednorazowy zasiłek celowy

Pomoc jest jednorazowa. Gmina przyznaje ją na wniosek osoby, która ją potrzebuje, biorąc pod uwagę kryterium dochodowe. Wynosi ono w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, a osoby w rodzinie – 514 zł.

Gmina ma prawo ustalić wyższe progi (wówczas szansę na zasiłek celowy będą miały również osoby o większych dochodach), nie może go jednak obniżyć.

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach pomoc przyznawana jest nawet mimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Co jest dochodem?

Dochodem jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca, który poprzedza złożenie wniosku,a  w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Podstawą ustaleń jest kwota netto.

Zasiłek celowy na zakup leków

Taki zasiłek co do zasady oznacza refundację lekarstw na receptę. Jeśli jednak lekarz uzna, ze pacjent musi przyjmować również preparaty bez recepty, pomoc społeczna powinna rozważyć zasadność udzielenia wsparcia w ich zakupie – takie jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w wyroku z 9 listopada 2017 r. (sygn. akt II SA/Po 520/17).

W takiej sytuacji wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie lekarskie.

Wysokość zasiłku celowego

Uzależniona jest od okoliczności, potrzeb osoby, która ubiega się o niego i możliwości ośrodka pomocy społecznej. Zatem może być tak, ze ubiegając się np. o 200 zł na leki, dostaniesz np. tylko 100 zł.

Od decyzji w sprawie zasiłku celowego można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Miłego dnia 😉

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


Pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Firma w której pracujesz Ty albo ktoś z Twojej rodziny może ogłosić upadłość i martwisz się, ze nie dostaniesz zaległych pensji? Ochronę w takiej sytuacji zapewni Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Zwłaszcza, ze przepisy zmieniły się na korzyść zatrudnionych.

Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

To z nich finansowane są wypłaty dla pracowników w sytuacji, gdy zakład pracy jest niewypłacalny.

W takim przypadku zatrudniony ma prawo otrzymać:

 • zaległe pensje (maksymalnie za trzy miesiące);
 • wynagrodzenia za czas przestoju;
 • wynagrodzenia za czas choroby (ale tylko za okres, który opłaca pracodawca, a nie ZUS). Czyli maksymalnie 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym, a dla osób, które ukończyły 50 lat – za maksymalnie 14 dni;
 • rekompensatę za niewykorzystany urlop – nie tylko za rok, w którym została rozwiązana umowa o pracę, ale i za rok poprzedzający.

Wniosek o zaległe świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Aby uzyskać świadczenia z FGŚP, należy złożyć stosowany wniosek. Takie prawo mają nie tylko obecni, ale także byli pracownicy. Druki wniosków są dostępne w każdym wydziale FGŚP (działają przy wojewódzkich urzędach pracy).

Wniosek składa się wówczas, gdy pracodawca jest niewypłacalny. Przepisy opisują takie sytuacje, bo wbrew pozorom to, że zakład pracy nie płaci pensji pracownikom, nie zawsze oznacza, że według prawa jest niewypłacalny.

Uwaga! Tak więc wniosek można złożyć m.in. wtedy, gdy sąd ogłosi upadłość pracodawcy lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (naprawczego). A także, gdy miną dwa miesiące od daty faktycznego zaprzestania działalności.

Faktyczne zaprzestanie działalności

Wcześniej termin ten był bardziej ogólny. Obecnie nowe przepisy dokładnie precyzują, kiedy można uznać, że zakład pracy przestał funkcjonować.

Dzięki temu pracownicy mogą wystąpić do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaległych pensji.

Uwaga! O faktycznym zaprzestaniu działalności przez pracodawcę można mówić, gdy przez ponad 2 miesiące: nie prowadził działalności gospodarczej, nie przebywał w siedzibie firmy i miejscu wykonywania działalności, nie wypłacał wynagrodzeń pracownikom, nie odprowadzał za nich składek d o ZUS-u i podatków.

Miłego dnia 😉

Co dalej z emeryturą pomostową?


Emerytura pomostowa

Jeżeli masz emeryturę pomostową lub częściową, świadczenie kompensacyjne, to Ciebie też dotyczą zmiany w przepisach.

Przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) wejdą wżycie 1 października. Dotyczą one nie tylko osób, które chcą przejść na emeryturę, ale również tych, którzy już otrzymują świadczenia z ZUS:

 • emeryturę pomostową;
 • świadczenie kompensacyjne;
 • świadczenie przedemerytalne.

Uwaga! Jeśli otrzymujesz jedno z tych świadczeń, zachowasz do nich prawo aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, który obowiązuje teraz.

Inaczej będzie z osobami, które dopiero ubiegają się o takie świadczenia. Od 1 października 2017 r. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne będą przysługiwały do dnia przed 60 urodzinami (kobiety) lub 65. (mężczyźni).

Wniosek o przyznanie emerytury

Jeśli ukończyłeś 60 lub 65 lat możesz od 1 października złożyć wniosek o przyznanie zwykłej emerytury. ZUS sam z siebie nie zmieni świadczenia tylko dlatego, że osiągnąłeś wiek emerytalny.

Uwaga! Oczywiście dotyczy to także osób, które ukończą 60 lub 65 lat później (po 30 września).

Co z emeryturą częściową?

Od 1 października 2017 roku nie będzie już przyznawana. Przepisy przewidują jednak jeden wyjątek od tej zasady.

Jeśli do końca września 2017 r. spełnisz warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, ZUS przyzna Ci to świadczenie.

Uwaga! Także wówczas, gdy złożysz wniosek po 30 września 2017 r. Prawo do tej emerytury oraz jej wysokość będzie ustalone na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.

Po co występować po emeryturę częściową, skoro można dostać zwykłą?

W tym pierwszym przypadku nie będziesz musiał rezygnować z pracy, by ZUS przyznał Ci świadczenie. Tak wiec możesz dostawać pensje, i pieniądze z ZUS.

Uwaga! Każda pobrana emerytura częściowa pomniejsza wysokość emerytury powszechnej.

Z emerytury częściowej można zrezygnować w każdej chwili i wystąpić o przyznanie zwykłej. Musisz wówczas złożyć stosowny wniosek do ZUS.

Miłego dnia 😉

Czy żona musi spłacać długi męża?


Czy trzeba spłacać długi męża?

Jeśli banki i osoby prywatne udzielały mężowi kredytów oraz pożyczek bez zgody żony, nie mogą domagać się zwrotu długów z majątku wspólnego małżonków.

Mogliby żądać oddania pieniędzy z tego, czego wspólnie dorobili się po ślubie, gdyby przed udzieleniem pożyczki zadbali o to, aby żona na piśmie potwierdziła, że mąż zaciąga pożyczki za wiedzą i zgodą żony.

Uwaga! Tylko z takim dokumentem, najlepiej potwierdzonym przez notariusza, mieliby szansę dochodzić swoich praw przed sądem.

Z czego ściągane długi?

Wierzyciele, czyli wszyscy, którym mąż jest winien pieniądze, mogą je odzyskać tylko:

 • z majątku osobistego dłużnika, czyli męża;
 • z jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej działalności;
 • z ewentualnych korzyści uzyskanych z praw autorskich, pokrewnych (rodzaju praw własności intelektualnej, podobnych do praw autorskich), wartości przemysłowej (projektów wynalazczych, racjonalizatorskich, wzorów przemysłowych);
 • z majątku firmy, jeśli dług powstał w związku z jej prowadzeniem.

Miłego dnia 😉

Pułapki w umowach na telefon


Umowy na telefon

Telewizja, internet, telefon… Liczba umów, które zawieramy, jest zawrotna. Uważaj! Wiele z nich zawiera przemyślne pułapki.

Umowa na telefon komórkowy

Nową ofertę dostajesz zwykle, gdy kończy Ci się umowa. Jeśli stare warunki Ci odpowiadają, bądź ostrożny, zanim zdecydujesz się na dodatkowe opcje.

1. Telefon za złotówkę.

Może okazać się, że złotówkę zapłacisz „na start”. Potem co miesiąc, oprócz abonamentu, trzeba będzie spłacać raty, np. po 40 zł miesięcznie.

2. Gratisy: serwis muzyczny, kanały TV, pakiet internetowy.

Zwykle po bezpłatnym okresie, trzeba je wyłączyć specjalnym kodem – inaczej poniesiesz koszty.

Umowa na telefon stacjonarny

Uważaj, gdy ktoś dzwoni do Ciebie z ofertą na telefon stacjonarny. Może się okazać, ze to zupełnie nowy operator! Na pewno nie potrzebujesz dwóch abonamentów.

1. Nowe pakiety.

Jesteś namawiany do zamówienia pakietów z nowej oferty, które … są droższe niż Twój obecny.

Nieważne, co twierdzi sprzedawca – nie mas obowiązku zmieniać pakietu na droższy.

Umowa przez telefon

Zgodnie z prawem nie wystarczy już powiedzieć „tak” przez telefon, aby umowa została zawarta. Przedsiębiorca musi jeszcze potwierdzić warunki zaproponowanej telefonicznie umowy przesyłając je pocztą , przez mail lub SMS.

Po otrzymaniu warunków umowy możesz ją potwierdzić np. odsyłając podpisaną umowę przesyłając swoją zgodę mailem lub SMS-em.

Uwaga! Bez potwierdzenia umowa nie obowiązuje.

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon

Na odstąpienie od umowy zawartej przez telefon masz 14 dni. Nie spiesz się przy zawieraniu umowy: zapoznaj się z je treścią, policz, ile usługa będzie Cię kosztować.

Twoja Telekomunikacja odstąpienie od umowy:
http://kodekspracy.blogspot.com/2017/11/twoja-telekomunikacja-odstapienie-od.html

Miłego dnia 😉

Zasiłek rodzinny 2017


Zasiłek rodzinny – dla kogo?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom, a także pełnoletniej osobie uczącej się w szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Przyznawany jest do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia;
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej  niż do ukończenia 21. roku życia;
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017 r.

Od dnia 1 listopada 2017 r. zasiłek rodzinny wyniesie:

 • 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 130 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 140 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 754 zł.

Miłego dnia 😉