Zmiany w interpretacjach podatkowych


Interpretacje podatkowe

Jeżeli nie masz pewności, czy powinieneś zapłacić podatek, czy też nie, nie wiesz, jak wyliczyć zobowiązanie wobec urzędu skarbowego, to w takiej sytuacji możesz wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wcześniej (przed 1 marca) takie interpretacje składano do dyrektora jednej z pięciu izb skarbowych.

Uwaga! Warto pytać, jak fiskus interpretuje przepisy, zwłaszcza w przypadku dużych sum. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko właścicieli firm. Każdy z nas może stanąć przed dylematem, czy oddać urzędowi skarbowemu kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dotyczy to np. sytuacji, gdy odziedziczymy mieszkanie i postanowimy je sprzedać.

Dyrektor KIS może interpretować przepisy w zakresie wszystkich podatków ściganych przez organy skarbowe. Dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, akcyzy, podatku od spadku i darowizn czy od czynności prawnych.

Uwaga! Twoje pytanie może dotyczyć stanu faktycznego (np. otrzymałeś darowiznę i nie wiesz, czy musisz się z niej rozliczyć z fiskusem) lub też zdarzenia przyszłego (wiesz, ze niebawem dostaniesz darowiznę).

Wnioski o wydanie interpretacji podatkowej

Druk ORD-IN, oraz ewentualne załączniki ORD-IN/A są dostępne w urzędach skarbowych. Możesz je też wydrukować z internetu.

Uwaga! Wszystkie wnioski oraz inna korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować na adres: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: ul. Teodora Sixta 17; 43-300 Bielsko-Biała.

Jeśli masz tzw. Profil Zaufany (rodzaj elektronicznego podpisu) możesz zrobić to również droga elektroniczną. Logujesz się na platformie e-PUAP i wysyłasz wniosek na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Jakie opłaty?

Opłata za wniesienie wniosku wynosi 40 zł od każdego przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Należy ją wpłacić na konto KIS (25 1010 1212 0064 6422 3100 0000).

Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jego decyzję można zaskarżyć.

Jak się odwołać?

Jeśli interpretacja podatkowa nie będzie po Twojej myśli, możesz to zaskarżyć do sądu. Zwłaszcza, ze od 1 czerwca zmieniły się przepisy. Teraz jest to łatwiejsze i trwa krócej.

Skargę wnosisz bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Dawniej przed wniesieniem skargi do WSA trzeba było wezwać dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosisz za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji podatkowej.

Dyrektor KIS będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając Twoją skargę do sądu administracyjnego.

Ile komornik może zabrać z emerytury?


Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Od 1 lipca weszły w życie przepisy, które zwiększają kwotę wolną od zajęcia egzekucyjnego przy emeryturach, rentach oraz zasiłkach z ubezpieczenia społecznego.

Teraz wynosi ona:

  • 750 złotych – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wcześniej kwota wolna od potrąceń wynosiła 500 zł);
  • 562,50 złotych – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dotychczas było to 375 zł).

750 zł czyli 75% najniższej emerytury, musi pozostawić komornik nie tylko emerytom, ale także osobom, które otrzymują  z ZUS:

  • zasiłek chorobowy (czyli pracownikom na zwolnieniu lekarskim);
  • świadczenie rehabilitacyjne;
  • zasiłek macierzyński;
  • zasiłek opiekuńczy;
  • zasiłek wypadkowy.

Uwaga! Te przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy egzekucja komornicza obejmuje zaległe alimenty, bo w tym przypadku (do 28 lutego 2018 r.) obowiązuje zasada, ze kwota wolna od zajęcia wynosi 50% najniższej emerytury – czyli 500 zł.

Dla seniorów, którzy nie są w stanie spłacą zadłużenia, każda złotówka jest ważna. To z myślą o nich zostały zmienione przepisy – by zapewnić im choć minimalną kwotę pieniędzy na przeżycie.

Może lepiej odmówić

Bardzo duża grupa seniorów nie jest w stanie spłacać zobowiązań finansowych, bo zaciągnęła kredyty lub wzięła pożyczki. Nie chodzi tu bynajmniej o finansową pomoc dla dzieci.  Dotyczy to wnuków.

Młodzi ludzie nie mają często zdolności kredytowej, a ich dziadkowie tak, bo gwarantuje to stały dochód – renta lub emerytura. Proszą więc np. dziadka, by kupił im na raty (albo pożyczył pieniądze) na nowy, często drogi telefon albo komputer.

Obiecują, że będą co miesiąc zwracać pieniądze. Dziadek nie odmawia, a potem obiecanych pieniędzy nie dostaje.

Konkubinat a mieszkanie komunalne


Konkubinat a prawo do najmu w mieszkaniu komunalnym

Tylko niektóre przepisy traktują konkubentów jak obcych dla siebie osób. Dotyczy to m.in. prawa do najmu w mieszkaniu komunalnym. Kodeks cywilny gwarantuje konkubentowi uzyskanie prawa do mieszkania (prawa najmu) po śmierci tego z nich, któremu prawo do dotąd przysługiwało.

W razie śmierci konkubenta (najemcy mieszkania) w stosunek najmu wstępuje osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą i z nim mieszkała.

Wstępnie stosunek najmu następuje z mocy samego praw, a to oznacza, ze partner/partnerka najemcy nie musi podejmować żadnych czynności, aby po jego śmierci uzyskać prawo najmu.

Uwaga! Od tej zasady jest pewien wyjątek – gdy mieszkanie było przedmiotem współnajmu.

Co się dzieje w sytuacji, gdy ktoś ma mieszkanie, które jest odrębną własnością lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

W takiej sytuacji w razie śmierci właściciela mieszkania jego partner nie ma do niego żadnych praw, bo nie jest ustawowym spadkobiercą.

Uwaga! Aby to zmienić, należy spisać testament i zawrzeć w nim zapis na mocy którego partner dziedziczy mieszkanie/majątek. Niestety nie będzie on zwolniony z podatku od spadku, tak jak ma to miejsce w przypadku najbliższej rodziny.

Umowa dożywocia

Zawarcie umowy dożywocia to sposób na uniknięcie daniny dla fiskusa. Polega ona na tym, że właściciel mieszkania przenosi jego własność na partnera w zamian za zapewnienie m.in. mieszkania, utrzymania, wyżywienia (obowiązki te można szczegółowo ustalić w umowie).

Uwaga! Wówczas nie trzeba płacić podatku.

Składanie zeznań w procesie karnym

To kolejna sytuacja, gdy konkubenci mają takie same prawa jak małżonkowie. Partnerzy są traktowani jak najbliżsi krewni. Zgodnie z przepisami osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na pytania.

Uwaga! Do tego kręgu należy także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu. O tym prawie informuje sędzia przed składaniem zeznań.

Informacje o zdrowiu lub leczeniu

Warto zadbać, by partner miał informacje o naszym zdrowiu lub leczeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie pisma, w którym wyrażamy na to zgodę – z podpisem poświadczonym przez notariusza. Taksa notarialna nie jest w tym przypadku wysoka.

Notarialne poświadczenie podpisu kosztuje 24,60 zł.

Jak kogoś ubezwłasnowolnić?


Ubezwłasnowolnienie osoby

Ubezwłasnowolnienie orzeka sąd, gdy chora osoba nie potrafi już świadomie podejmować decyzji. Od chwili orzeczenia osoba ubezwłasnowolniona nie może zawierać umów, czy sporządzić ważnego testamentu.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Jest orzekane przez sąd, gdy chory radzi sobie z zakupami czy opłacaniem rachunków, ale ma trudności z podejmowaniem decyzji bez narażania się na straty.

Uwaga! Na Twój wniosek sąd może wyznaczyć Cię na kuratora. Gdy uznasz, ze umowa, która chory podpisał jest dla niego krzywdząca, możesz jej nie potwierdzać.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Orzekane jest, gdy ktoś z powodu choroby nie jest w stanie podejmować żadnych świadomych decyzji.

Uwaga! Sąd na Twój wniosek może wyznaczyć Cię na opiekuna. Wtedy wszystkie czynności i umowy podjęte przez chorą osobę są nieważne z mocy prawa. Możesz reprezentować we wszystkim bezradną osobę, zawierać umowy w jej imieniu oraz prowadzić jej sprawy.

Sąd sprawuje nadzór nad kuratorem lub opiekunem oraz wyraża zgodę na czynności takie jak sprzedać czy darowizna mieszkania.

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek może być złożony tylko przez osoby najbliższe (małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo) lub prokuratora.

Należy dołączyć: 4 odpisy wniosku (każdy z kompletem załączników), gdy osoba, która ma zostać ubezwłasnowolniona jest stanu wolnego, 5 odpisów (z załącznikami), gdy jest w związku małżeńskim.

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

Sąd powoła biegłych do zbadania osoby, które dotyczy wniosek. Koszty są bardzo wysokie – nawet kilka tysięcy złotych. Możesz jednak wnieść o zwolnienie z opłat (zapytaj o to w informacji sądu).

Uwaga! Wniosek złożony w złej wierze lub lekkomyślnie grozi grzywną do 1000 zł.

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie

Pieniądze z ZUS dla seniora


Pomoc finansowa z ZUS dla seniora

Dodatek dla osób w wieku 75+

Wszystkim seniorom, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty i skończyli 75 lat, przysługuje  w wysokości 209,59 zł, który jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą (nie trzeba żadnych wniosków).

Uwaga! Nie przysługuje jedynie osobom, które przebywają w zakładach opiekuńczych.

Dodatek dla osób chorych

Dodatek pielęgnacyjny w tej samej kwocie należy się osobom, które nie skończyły 75 lat, ale ze względu na przewlekłą chorobę czy niepełnosprawność są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Muszą one złożyć w oddziale ZUS wniosek wraz z formularzem wypełnionym przez lekarza prowadzącego i dołączyć dokumentację medyczną (dokumenty można wysłać pocztą). Na tej podstawie lekarz orzecznik podejmuję decyzję o przyznaniu dodatku.

Uwaga! Pieniądze nie przysługują osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny z ośrodka pomocy społecznej, ani tym, które co najmniej przez połowę każdego miesiąca przebywają w zakładzie opiekuńczym.

W przypadku odmowy przyznania dodatki osoba uprawniona może dochodzić swoich praw przed sądem. A sąd może, przyznając rację, orzec o obowiązku wypłaty dodatków za okres przed wydaniem wyroku.

Dodatki dla kombatantów

Ustawodawca przewiduje również specjalne wynagrodzenie dla osób, które posiadają zasługi w zakresie obrony ojczyzny. Jeśli osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji jest inwalida wojenny, ZUS wypłaci mu dodatek w wysokości 314,39 zł.

Pieniądze otrzymają kombatanci (209,59 zł), osoby, które prowadziły tajne nauczanie (209,59 zł), deportowane do pracy (od 10,51 zł do 209,59 zł) oraz cywilne, niewidome ofiary  działań wojennych (840 zł).

Zasiłki dla opiekuna

Osoba zatrudniona na umowę o pracę lub prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego na opiekę nad członkiem rodziny. Wystawia je lekarz prowadzący leczenie.

Tzw. zasiłek opiekuńczy wynosi 80% pensji, przysługuje prze 14 dni  w roku i tylko wtedy, gdy w domu nie ma nikogo innego, kto mógłby zaopiekować się chorym.

Uwaga! Osoba, która bezpodstawnie pobierała zasiłek, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za wyłudzenie.

Zawieranie umów przez nastolatka


Umowy zawierane przez nastolatka

Przede wszystkim trzeba ustalić, ze osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, jako niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

Co może nastolatek?

Jeśli jednak ma już ukończone lat 13 i przez to posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może już wiele, czyli:

  • zawierać umowy w tzw. drobnych sprawach bieżących życia codziennego samodzielnie – robić zakupy, korzystać z usług: iść do fryzjera, oddać buty do naprawy itp.;
  • rozporządzać przedmiotami majątkowymi oddanymi jej do swobodnego użytku – pożyczyć koledze swoją rzecz, a nawet sprzedać ją, np. otrzymany w prezencie telefon czy inny sprzęt lub odzież itd.;
  • rozporządzać swobodnie swoim zarobkiem, np. wynagrodzeniem za roznoszenie ulotek, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.

Uwaga! Wszystko to niepełnoletni czynić może bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica czy opiekuna. Aby jednak zarabiać pieniądze, osoba niepełnoletnia musi zawrzeć umowę z podmiotem, który chce ją zatrudnić. I to już jest czynność, do której potrzebna będzie zgoda przedstawiciela ustawowego.

Pieniądze tak zarobione nastolatek może przeznaczyć co do zasady na swoje cele według własnego uznania. Prawo zezwala mu więc na zakupienie czegokolwiek z zarobionych przez siebie pieniędzy.

Uwaga! Potencjalny kontrahent nie wie, z jakich pieniędzy dokonywany jest zakup. I jeśli czynność dotyczy np. drogiego sprzętu komputerowego, samochodu, skutera, roweru itp., sprzedawca będzie miał prawo żądać zgody przedstawiciela ustawowego nastolatka i zrobi to dla swojego bezpieczeństwa. Będzie to też uzasadnione, ponieważ taki zakup raczej nie może być uważany za sprawę bieżącą codziennego życia.

Swoboda nastolatka w tym zakresie obejmuje więc jego decyzję co do woli przeznaczenia pieniędzy – rodzic nie może zabronić wydania ich na określony cel, ale może się tak zdarzyć, że druga strona zażąda jego obecności przy czynności, której niepełnoletni chce dokonać.

Jak ograniczyć nastolatkowi rozporządzanie zarobkiem?

Tylko są jest do tego uprawniony. Przykładowo na wniosek rodziców wskazujących marnotrawienie środków przez dziecko albo pożytkowanie ich na używki, sąd rodzinny może wydać w tej sprawie rozstrzygnięcie ograniczające swobodę nastolatka.

Co zrobić, gdy ofiarujesz dziecku drogą rzecz, a ono tę rzecz sprzeda?

Czynności tej nie unieważnisz, skoro ta rzecz została nastolatkowi oddana do swobodnego użytku.

Uwaga! Wyjątkiem jest sytuacja, gdyby do czynności prawnej doszło z pokrzywdzeniem dziecka, jednak tylko tego młodszego, liczącego mniej niż 13 lat. Starsze dziecko działa już na własną odpowiedzialność i jeśli dasz mu drogi telewizor, a ono go sprzeda, od strony prawnej wszystko jest w porządku.

Sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS


Sprzeciw od orzeczenia ZUS

Jeżeli nie jesteś zadowolony z orzeczenia orzecznika ZUS, to w takiej sytuacji masz prawo złożyć sprzeciw od orzeczenia.

Uwaga! Należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Po tych 14 dniach orzeczenie lekarza orzecznika ZUS staje się prawomocne i nic już nie będziesz mógł zrobić. Gdy złożysz sprzeciw w terminie, to ZUS skieruje Cię ponownie na badanie do trzyosobowej komisji lekarskiej.

Badanie przed komisją ZUS

Może ona wydać inne orzeczenie lub pozostawić je niezmienione. Na badanie przed komisją lekarską może też skierować prezes ZUS (za pośrednictwem głównego lekarza orzecznika), jeśli orzeczenie było wadliwe.

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

………………………., ………………
(miejscowość) (data)

…………………………………….
(ubezpieczony)
…………………………………….
(adres)
…………………………………….
(numer akt)

Do Komisji Lekarskiej ZUS
za pośrednictwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w …………………
………………………………….
………………………………….
(adres oddziału ZUS)

SPRZECIW

Niniejszym wnoszę sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
z dnia ……………………….., numer akt ……………….., w którym lekarz orzecznik nie stwierdził
mojej niezdolności do pracy.

Uzasadnienie

Zaskarżonym orzeczeniem z dnia ……………………… lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalił brak mojej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu lekarz orzecznik podaje, iż ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
(tutaj należy w skrócie opisać co podaje lekarz orzecznik ZUS w uzasadnieniu swojego orzeczenia)

Z powyższym ustaleniem nie sposób się zgodzić, bowiem całkowicie rozbiega się z załączonymi do wniosku dokumentami w postaci …………………………………………………………..
…………………………………………………………., które poddane zostały badaniu.
(tutaj należy wskazać dokumenty tj. karty informacyjne/wypisowe z leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia i inne poddane badaniu przez lekarza orzecznika ZUS)

Stąd wynikają dla mnie zalecenia dalszego leczenia, poddawania się kontroli w poradni ………………… oraz stosowania środków farmakologicznych, co wespół świadczy, że jestem osobą niezdolną do pracy. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, iż muszę liczyć się z postępem powikłań zdrowotnych i brak jest rokowań poprawy stanu zdrowia.
(to jest przykładowy wzór uzasadnienia) (zamiast tego lub w uzupełnieniu można opisać inne okoliczności, które wynikają z treści dokumentów załączonych do wniosku)

W związku z tym wnoszę o skierowanie mnie do właściwej Komisji Lekarskiej ZUS.

Załączniki:

1. ……………………. (tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki załączane są do sprzeciwu).

…………
(podpis)