Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury


Ponowne przeliczenie emerytury – wniosek

Gdy wystąpisz o przeliczenie emerytury, ZUS po przeliczeniu składek, ma obowiązek wybrać wariant korzystniejszy dla Ciebie.

Kiedy się opłaca złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Gdy dorabiasz na emeryturze: na etacie, zleceniu, jako samozatrudniony, to odprowadzane składki emerytalne cały czas podwyższają emeryturę.

Jeżeli odnalazłeś jakiś dokument z okresu zatrudnienia, a nie dostarczyłeś go do ZUS, gdy składałeś wniosek o emeryturę zrób to teraz.

Emeryturę mogą podwyższyć:

 • zaświadczenia od pracodawcy, tzw. Rp-7;
  kopie dokumentów z archiwum, które przechowuje akta nieistniejącej firmy.

Gdy przechodzisz na emeryturę w wieku wyższym niż aktualnie obowiązujący (np. jeśli masz 62 lata kobieta – mężczyzna – powyżej 65 lat), to wtedy emeryturę może podwyższyć korzystniejszy wskaźnik średniego dalszego trwania życia. Bo im emeryt jest starszy, tym wskaźnik ten korzystniej wpływa na emeryturę.

Jak często można zażądać przeliczenia emerytury?

Raz w roku kalendarzowym, jeśli pobierasz emeryturę według nowych zasad.

Raz na kwartał – jeśli pobierasz emeryturę według starych zasad.

Gdzie się poskarżyć?

Jeśli uważasz, że ZUS nieprawidłowo naliczył emeryturę lub nie chce uwzględnić jakiegoś dokumentu, który dostarczyłeś, odwołuj się. Skieruj odwołanie do sądu rejonowego, ale złóż je w oddziale ZUS.  Jest szansa, że ZUS jeszcze raz wszystko sprawdzi.

Przykładowy wniosek o przeliczenie emerytury:
http://kodekspracy.blogspot.com/2014/09/wniosek-o-przeliczenie-emerytury.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Dla kogo zasiłek celowy?


Zasiłek celowy – kto dostanie?

Świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłki celowe, są przyznawane na zaspokojenie potrzeb, które przepisy określają jako „niezbędne potrzeby bytowe”.

W tej grupie mieści się więc oczywiście ne tylko żywność, ale również lekarstwa, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

Jednorazowy zasiłek celowy

Pomoc jest jednorazowa. Gmina przyznaje ją na wniosek osoby, która ją potrzebuje, biorąc pod uwagę kryterium dochodowe. Wynosi ono w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, a osoby w rodzinie – 514 zł.

Gmina ma prawo ustalić wyższe progi (wówczas szansę na zasiłek celowy będą miały również osoby o większych dochodach), nie może go jednak obniżyć.

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach pomoc przyznawana jest nawet mimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Co jest dochodem?

Dochodem jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca, który poprzedza złożenie wniosku,a  w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Podstawą ustaleń jest kwota netto.

Zasiłek celowy na zakup leków

Taki zasiłek co do zasady oznacza refundację lekarstw na receptę. Jeśli jednak lekarz uzna, ze pacjent musi przyjmować również preparaty bez recepty, pomoc społeczna powinna rozważyć zasadność udzielenia wsparcia w ich zakupie – takie jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w wyroku z 9 listopada 2017 r. (sygn. akt II SA/Po 520/17).

W takiej sytuacji wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie lekarskie.

Wysokość zasiłku celowego

Uzależniona jest od okoliczności, potrzeb osoby, która ubiega się o niego i możliwości ośrodka pomocy społecznej. Zatem może być tak, ze ubiegając się np. o 200 zł na leki, dostaniesz np. tylko 100 zł.

Od decyzji w sprawie zasiłku celowego można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Miłego dnia 😉

Czy żona musi spłacać długi męża?


Czy trzeba spłacać długi męża?

Jeśli banki i osoby prywatne udzielały mężowi kredytów oraz pożyczek bez zgody żony, nie mogą domagać się zwrotu długów z majątku wspólnego małżonków.

Mogliby żądać oddania pieniędzy z tego, czego wspólnie dorobili się po ślubie, gdyby przed udzieleniem pożyczki zadbali o to, aby żona na piśmie potwierdziła, że mąż zaciąga pożyczki za wiedzą i zgodą żony.

Uwaga! Tylko z takim dokumentem, najlepiej potwierdzonym przez notariusza, mieliby szansę dochodzić swoich praw przed sądem.

Z czego ściągane długi?

Wierzyciele, czyli wszyscy, którym mąż jest winien pieniądze, mogą je odzyskać tylko:

 • z majątku osobistego dłużnika, czyli męża;
 • z jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej działalności;
 • z ewentualnych korzyści uzyskanych z praw autorskich, pokrewnych (rodzaju praw własności intelektualnej, podobnych do praw autorskich), wartości przemysłowej (projektów wynalazczych, racjonalizatorskich, wzorów przemysłowych);
 • z majątku firmy, jeśli dług powstał w związku z jej prowadzeniem.

Miłego dnia 😉

Zasiłek rodzinny 2017


Zasiłek rodzinny – dla kogo?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom, a także pełnoletniej osobie uczącej się w szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Przyznawany jest do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia;
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej  niż do ukończenia 21. roku życia;
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017 r.

Od dnia 1 listopada 2017 r. zasiłek rodzinny wyniesie:

 • 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 130 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 140 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 754 zł.

Miłego dnia 😉

Zmiany w kredytach hipotecznych


Kredyty hipoteczne – zmiany

22 lipca weszły w życie zmiany w przepisach, które są korzystne dla osób zamierzających zaciągnąć kredyt hipoteczny lub już go mają. Prawdziwa rewolucja dotyczy sytuacji, gdy ktoś ma problemy finansowe i nie może terminowo spłacać rat.

Nowe przepisy mają mu pomóc wyjść z długów.

Najpierw bank wzywa do uregulowania zobowiązań. W ciągu 2 tygodni kredytobiorca może wnioskować o restrukturyzację kredytu. Zazwyczaj są to wakacje kredytowe (czasowe zawieszenie spłaty rat) lub wydłużenie okresu kredytowania (raty będą wówczas niższe).

Jeśli bank nie zaakceptuje proponowanych przez kredytobiorcę rozwiązań, konieczna będzie sprzedaż nieruchomości. I tu pojawia się rozwiązanie korzystniejsze dla kredytobiorców.

Uwaga! Wcześniej to bank wystawiał nieruchomość na licytację (licytacja komornicza). Z reguły uzyskana cena była niekorzystna dla właściciela, do tego dochodziła prowizja dla komornika. Jeśli kwota otrzymana ze sprzedaży nie pokrywała całego długu, komornik ściągał resztę z dłużnika. Teraz kredytobiorca musi mieć co najmniej 6 miesięcy na sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku. Jeśli pieniądze ze sprzedaży nie wystarczą na spłatę zadłużenia, bank może żądać spłaty pozostałej kwoty, ale w sposób dostosowany do sytuacji kredytobiorcy.

Zmiany w procedurach związanych w przyznaniem kredytu hipotecznego

Zmiany są naprawdę duże. Zgodnie z nowymi regulacjami banki będą musiały przedstawić swą ofertę w przejrzysty sposób – tak, by było łatwo porównać oferty.

Otrzymasz szczegółowy formularz informacyjny, w którym będą wyszczególnione wszystkie możliwe koszty, dane pośrednika, banków, warunki spłaty itp.

Uwaga! Oferta jest wiążąca dla banku – przez 2 tygodnie od wydania dokumentu nie można jej zmienić.

Dzięki temu zyskasz czas na porównanie warunków kredytowych. Banki będą miały 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów na wydanie decyzji ostatecznej dla Ciebie.

Uwaga! Jeśli bank odmówi udzielenia kredytu hipotecznego, będzie to musiał uzasadnić.

Ograniczenie prowizji

Za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego banki mogą ją pobierać tylko przez pierwsze 3 lata w maksymalnej wysokości 3%. Prowizja nie może być wyższa niż roczna suma odsetek, które zapłaciłeś od spłacanej kwoty.

Wcześniej wiele banków pobierało prowizję przez cały okres kredytowania. Nowe przepisy nakazują, by kredyt hipoteczny był udzielony w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów.

Banki nie mogą uzależniać udzielenia kredytu hipotecznego od zakupu innego produktu oferowanego przez bak, np. polisolkaty. Nada l są możliwe promocje – np. obniżenie oprocentowania, jeśli zdecydujesz się na kartę kredytową.

Miłego dnia 😉

Reklamacja wycieczki


Reklamacja nieudanej wycieczki

Jeśli nie jesteś zadowolony z wykupionej wycieczki, bo oferta różni się od tego, co zastałeś na miejscu, możesz wystąpić o zadośćuczynienie.

Skarga do organizatora wycieczki

Możesz to zrobić jeszcze przed zakończeniem turnusu, gdy zostałeś zakwaterowany w innym hotelu niż wynika z zawartej umowy, plaża jest dalej, niż podano w folderze, organizator nie realizuje programu, np. nie jeździsz na obiecane wycieczki.

Uwaga! Biuro nie odpowiada za zmianę warunków tylko wtedy, gdy spowodowana jest tzw. siła wyższą, np. pożarem, zalaniem hotelu, w którym miałeś zamieszkać itp.

Co zawrzeć w reklamacji?

Jeśli składasz reklamację przed zakończeniem turnusu, możesz to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gdy wróciłeś już do domu, złóż skargę na piśmie.

Uwaga! Masz na to 30 dni od daty zakończenia turnusu.

W reklamacji podaj:

 • adresata, czyli biuro turystyczne, w którym wykupiłeś wycieczkę;
 • swoje dane;
 • szczegóły dotyczące wycieczki (daty wyjazdu i powrotu, miejsce pobytu);
 • numer umowy;
 • szczegółowy opis niezgodności usługi turystycznej z informacjami zawartymi w umowie;
 • rodzaj zadośćuczynienia, jakiego się domagasz.

Czego możesz żądać?

Za niedotrzymanie umowy możesz domagać się od organizatora obniżenia ceny wycieczki.

Uwaga! Zadośćuczynieniem nie musi być jednak gotówka. Biuro podróży może Ci zaproponować inną wycieczkę w obniżonej cenie lub za darmo. Oczywiście nie musisz się na to godzić, ale zawsze warto rozważyć taką propozycję.

Masz też prawo odstąpić od umowy (bez płacenia kary umownej) i zażądać od organizatora zwrotu pieniędzy oraz zapewnienia Ci powrotu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Co dołączyć do reklamacji?

Składając reklamacje wycieczki na piśmie, dołącz do niej dowody niewywiązania się biura z zawartej umowy. Mogą nimi być m.in. zdjęcia, zeznania świadków, obsługi hotelowej.

Gdy plażą usytuowana jest w pobliżu hałaśliwego placu budowy, a organizator zapewniał, że będziesz miał ciszę i spokój, sfotografuj otoczenie.

Możesz też nagrać telefonem komórkowym hałas panujący w miejscu wypoczynku.

Kiedy odpowiedź na reklamacje?

Do reklamacji złożonej jeszcze w trakcie wyjazdu organizator musi się ustosunkować w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej.

Uwaga! Gdy tego nie zrobi, będzie to oznaczać, że skarga została uznana ze uzasadnioną. Jeśli złożysz ją dopiero po zakończeniu wyjazdu, organizator musi rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi w tym terminie możesz uważać za przyjęcie reklamacji i zwrócić się do biura podroży o zadośćuczynienie za nieudany urlop.

Tabela Frankfurcka

W określeniu roszczeń wobec biura podroży pomoże Ci tzw. Tabela Frankfurcka. Podano w niej procentowo możliwość obniżenia ceny wycieczki za poszczególne nieprawidłowości.

W tabeli wymieniono, jakiej obniżki możesz zażądać np. za: wady pokoju (brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo), większą niż w umowie odległość od plaży, monotonny jadłospis, brak basenu itp.

Miłego dnia 😉

Jak przepisać mieszkanie lub dom?


Przepisanie mieszkania lub domu

Przepisanie aktu własności mieszkania lub domu na kogoś innego nie jest skomplikowane, a do wyboru masz kilka opcji.

Zapisanie mieszkania lub domu w testamencie

Takie „przepisanie” majątku to decyzja na wypadek śmierci, a to oznacza, że póki właściciel nieruchomości żyje, należy ona do niego. Po jego śmierci, jeśli testament sporządzono skutecznie, osoba w nim wymieniona obejmuje wskazany majątek, staje się więc spadkobiercą.

Darowizna mieszkania lub domu

W ten sposób właściciel mieszkania lub domu za swojego życia „przepisuje” swój majątek, a obdarowany staje się jego właścicielem. Darowizny nieruchomości można dokonać wyłącznie przed notariuszem.

Spadek i darowizna to formy nabycia majątku, które podlegają podatkowi od spadku i darowizn. W przypadku rodziców i dzieci zarówno darowizna, jak i spadek nie wywołają konieczności zapłaty spadku.

Uwaga! Są wyjątki związane z momentem otwarcia spadku, czyli chwilą zgonu spadkodawcy. Dla zwolnienia od podatku istotne jest powiadomienie US w terminie półrocznym o nabyciu majątku.

Umowa dożywocia

To bardzo pożyteczna umowa, mocą której właściciel przenosi własność mieszkania lub domu na druga osobę, a ta w zamian zostaje zobowiązana do świadczenia określonych czynności  na rzecz swojego dobroczyńcy – tzw. wzięcia go na domownika, zapewnienie wiktu i opierunku, ciepła w zimie i bezpieczeństwa.

Po prostu dobroczyńca żyje i należy się nim opiekować.

Uwaga! Wartość przedmiotu umowy dożywocia nie ma wpływu na rozliczenia spadkowe w przyszłości.

Ile kosztuje przepisanie domu?

http://kodekspracy.blogspot.com/2016/12/ile-kosztuje-przepisanie-domu.html

Miłego dnia 😉