Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej


Wzór karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 2376 kp. obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które będą go zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla jego zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy oraz poinformować go o sposobach  posługiwania się tymi środkami.

Uwaga! Pracodawca na podstawie art. 2378 kp. ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, które spełniają wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego ustala pracodawca (art. 2378 kp). Pracodawca powinien to ustalić w trybie zakładowym w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub delegatem załogi w postaci odpowiedniej normy zakładowej na podstawie przepisów bhp oraz zasad wiedzy i doświadczenia.

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

karta ewidencyjna

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca


Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Świadczenie urlopowe dla pracownika niepełnoetatowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ma do niego prawo pracownik, który korzystał  z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc z weekendami i innymi dniami wolnymi).

Świadczenie urlopowe proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia

Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Maksymalna wysokość jest równa wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, czyli 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeżeli było ono wyższe).

Wypłata świadczenia urlopowego dla niepełnoetatowca

Aby wypłacić świadczenie urlopowe pracodawca nie musi udzielać pracownikowi 14 dni urlopu. Wystarczy, że urlop zostanie udzielony tak, aby pracownik w sumie (z dniami wolnymi od pracy, które wynikają z jego rozkładu czasu pracy) miał 14 kolejnych
dni wolnego.

Podstawa prawna: art. 1542 Kodeksu pracy; art. 3 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Roczna karta ewidencji czasu pracy


Wzór rocznej karty ewidencji czasu pracy

Do obowiązków pracodawcy należy również założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika (§ 8 rozporządzenia) kart ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach:

 • w tym pracę w niedziele i w święta;
 • w porze nocnej;
 • w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Uwaga! Jeżeli chodzi o pracowników młodocianych, to pracodawca jest zobowiązany uwzględnić w ewidencji także czas ich pracy przy pracach im wzbronionych, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Przy czym pracodawca zobowiązany jest dołączyć do karty ewidencji czasu pracy wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas, który przepracował w godzinach nadliczbowych.

Roczna karta ewidencji czasu pracy – wzór

roczna karta ewidencji czasu pracy

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Informacja o warunkach zatrudnienia wzór


Wzór informacji o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz przepisami i zasadami BHP, a także zakresem informacji, które objęte są tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy.

Uwaga! Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien też uzyskać od niego potwierdzenie zapoznania się z informacjami określonym w art. 29 § 3 k.p., a więc:

1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy – informuje dodatkowy pracownika o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Uwaga! Pracodawca może poinformować pracownika o jego warunkach zatrudnienia (o których mowa we wskazanych powyżej pkt 1-4) wskazując pisemnie odpowiednie przepisy prawa pracy.

Powyższe informacje obowiązkowo podają zarówno pracodawcy, na których ciąży obowiązek ustalania regulaminu pracy, a więc ci którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników, jak i ci których ten obowiązek nie dotyczy (zatrudniający poniżej 20 pracowników).

Natomiast pracodawca, który nie ma obowiązku ustania w swojej firmie regulaminu pracy (zatrudniający poniżej 20 pracowników) musi ponadto poinformować pracowników o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Przykładowa informacja o warunkach zatrudnienia

informacja o warunkach zatrudnienia

 

Teczka akt osobowych


Przykładowy układ teczki akt osobowych pracownika

Dokumenty w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika należy ułożyć w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

Część A akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
Dział / Funkcja ………………………………………………………………………………

Część A akt osobowych pracownika

Część B akt osobowych pracownika

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz zatrudnienia

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………

Część B akt osobowych pracownika
Część B akt osobowych pracownika

Część C akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………………..

 Część C akt osobowych pracownika

Wzory gotowych pism w sprawach kadrowych

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!»

Co wybrać ZUS czy OFE?


Emerytura  z ZUS czy OFE?

Jeszcze do końca lipca można podjąć decyzję czy tak jak dotychczas nasze składki emerytalne będą trafiały i do ZUS-u i do OFE, czy też w całości będą trafiały tylko i wyłącznie do ZUS-u.

Wiele osób nie wie jednak, jak to w praktyce wygląda i co się stanie jeżeli podejmą taką albo inną decyzję.

Dla przykładu: przyjmijmy, że składka emerytalna wynosi 700 zł (taki poziom będzie w przypadku wynagrodzenia, które wynosi 3600 zł brutto). Jeżeli podejmiemy decyzje, że tak jak dotychczas część tej składki (700 zł) trafi do OFE, to tak naprawdę z tej kwoty tylko 100 zł trafi do OFE, a pozostała  cześć nadal będzie trafiała do ZUS-u. Ewentualnie druga możliwość, czyli całe 700 zł trafia tylko i wyłącznie do ZUS-u.

Których składek dotyczy wybór?

Decyzję, którą podejmujemy, ona nie dotyczy tak naprawdę tych składek emerytalnych, które już w przeszłości zostały zapłacone, ale dopiero tych przyszłych czyli tych składek, które dopiero będą naliczane od naszych przyszłych wynagrodzeń.

Ale mimo wszystko i tak wiele osób nie bardzo wie jaką podjąć decyzję. Dlatego warto poznać kilka pomocnych wskazówek.

ZUS czy OFE – co wybrać?

ZUS do powinno być dla nas taki odpowiednik bezpieczeństwa, bo te pieniądze, które mogłyby trafić do OFE, jeżeli trafią do ZUS, to one nie trafią na standardowe nasze konto w ZUS-ie, ale na tzw. subkonto i tam w tym przypadku ten stosowany wskaźnik waloryzacji, czyli jakby mnożenie naszych składek – on nigdy nie może być ujemny.

Uwaga! Więc nie ma tutaj ryzyka starty.

A jeżeli wybierzemy OFE, to niestety mogą się zdarzyć takie okresy kiedy w tym OFE będzie ujemna stopa zwrotu. Z drugiej strony warto dodać, że OFE też mają pewną zaletę, bo z jednej strony jest tam pewne ryzyko, ale z racji tego, że teraz po tych zmianach w ostatnim czasie o połowę będą niższe opłaty naliczane przez OFE, a poza tym OFE mają dużo większą swobodę w inwestowaniu naszych pieniędzy więc istnieje szansa, że one zarobią dużo więcej niż wynosi waloryzacja w ZUS-ie.

Tak więc nasza decyzja to albo bezpieczeństwo (ZUS) albo godzimy się na pewne ryzyko, ale jednocześnie mając nadzieje na to, że zyski wypracowane przez OFE mogą być dużo wyższe. Decyzja należy do nas, ale warto pamiętać o tym, że najprawdopodobniej niezależnie od tego jaką decyzje podejmiemy nasz emerytura z publicznego systemu i tak będzie dość niska.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie również samodzielne oszczędzanie, by pomóc sobie tą sytuacje na emeryturze utrzymać na dość wysokim poziomie.

A może tak lokata bankowa?

Do założenia trzymiesięcznej Lokaty Bezkarnej BGŻOptima wystarczy Ci już 1000 zł wkładu własnego. Produkt przeznaczony jest dla nowych klientów Lokatę zakłada się on-line», a w przypadku zerwania umowy zatrzymasz 100% odsetek.

Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy


Chorobowe po zwolnieniu z pracy

Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w trakcie trwania umowy o pracę, lecz również po jej rozwiązaniu, ale muszą być spełnione pewne warunki.

Jakie warunki muszą być spełnione by otrzymać zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy?

Zasiłek chorobowy byłym pracownikom przysługuje, jeśli zachorowali w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (czyli zwolnienia z pracy). Drugi warunkiem, który musi być spełniony jest czas choroby. Musi ona trwać co najmniej 30 dni bez przerwy.

Trochę inne warunki obowiązują przy chorobach zakaźnych, których okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni. Także przy schorzeniach, których objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. W takich przypadkach zasiłek chorobowy otrzymuje się, jeśli zachoruje się w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Kto nie otrzyma zasiłku chorobowego po zwolnieniu z pracy?

Zasiłku chorobowego po zwolnieniu z pracy nie otrzyma osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłku nie dostaną również osoby, które mają uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego.

Dokumenty, które trzeba złożyć w ZUS, by otrzymać zasiłek to:

 • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA;
 • oświadczenie byłego pracodawcy na druku ZUS Z-10 oraz
 • zaświadczenie byłego pracodawcy na formularzu ZUS Z-3.