Jakie okresy rozliczeniowe czasu pracy można stosować?


Okresy rozliczeniowe czasu pracy

Koniec ustawy antykryzysowej powoduje, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać z możliwości wydłużenia okresy rozliczeniowego czasu pracy na zasadach, które przewidywane były w tej ustawie.

Pamiętaj! Obecnie należy pamiętać o przepisach kodeksu pracy, które regulują te kwestię.

Podstawowy okres rozliczeniowy czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, to okres, który nie przekracza 4 miesięcy.

Pamiętaj! Wyjątkowo może on być wydłużony do 6 lub 12 miesięcy.

Jeżeli chodzi o systemy czasu pracy, które charakteryzują się pewną uciążliwością dla pracownika (różne systemy równoważnego czasu pracy, gdzie możliwe jest wykonywanie pracy dłużej niż 8 godzin w ciągu doby), z zasady stosuje się krótki, jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Pamiętaj! Pracodawcy mogą go wydłużyć do trzech lub czterech miesięcy tylko w wyjątkowych przypadkach.

W systemach czasu pracy, które są wprowadzane na wniosek pracownika, także ze względu na to, że przewidywana w nich jest możliwość wykonywania pracy w wymiarze, który przekracza 8 godzin na dobę, stosowany jest ochronny dla pracownika  jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Jak wybrać właściwy okres rozliczeniowy czasu pracy?

Podstawowy system czasu pracy (art. 129 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 4 miesięcy, który stosowany jest w każdym przypadku;
 • do 6 miesiecy, który stosowany jest w rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub osób;
 • do 12 miesięcy, który stosowany jest w rolnictwie i hodowli oraz przy pilnowaniu mienia lub osób, gdy uzasadnione jest to dodatkowo nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi, które maja wpływ na przebieg procesu pracy.

Równoważny czas pracy – podstawowy (art. 135 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który jest stosowany w każdym przypadku;
 • do 3 miesięcy, który stosowany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
 • do 4 miesięcy, który stosowany jest przy pracach, które są uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych.

Równoważny czas pracy – przy dozorze urządzeń lub pozostawaniu w pogotowiu do pracy (art. 136 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który jest stosowany w każdym przypadku.

Równoważny czas pracy – przy pilnowaniu osób lub ochronie mienia, w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych (art. 137 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku;
 • do 3 miesięcy, który stosowany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
 • do 4 miesięcy, który jest stosowany przy pracach, które są uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych.

Praca w ruch ciągłym (art.138 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 4 tygodni, który jest stosowany w każdym przypadku.

Przerywany czas pracy (art. 139 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 4 miesięcy, który stosowany jest w każdym przypadku.

Zadaniowy czas pracy (art. 140 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku.

Skrócony tydzień pracy (art. 143 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku.

Praca weekendowa (art. 144 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb…

Przedstawiony poniżej wzór jest tylko przykładem, a dane są fikcyjne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Prostej 23
……………………………………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy:

1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335),

2) art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 r. Nr 43 poz. 168).

Art. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.

Art. 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) pracownicy młodociani, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

d) emeryci i renciści – byli pracownicy,

e) współmałżonkowie pracowników,

f) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d

g) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych w pkt a-d dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków pracowników, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeśli się kształcą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego,

h) rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe,

i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także niepracujący członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d zamieszkujący oddzielnie.

Art. 4. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):

a) wypoczynku dzieci do lat 14 (kolonie, obozy, zimowiska) – 1 raz w roku,

b) wypoczynku urlopowego, zorganizowanego i niezorganizowanego, pracownika i jego dzieci do lat 14 (pod warunkiem niekorzystania z dofinansowania, o którym mowa w pkt a),

c) działalności kulturalno-oświatowej,

d) wypoczynku w dni wolne od pracy,

e) zakupu sprzętu sportowo-turystycznego,

f) imprez sportowych (bilety wstępu),

g) zakupu upominków Mikołajowo-świątecznych dla pracowników lub ich dzieci,

h) pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub zapomóg pieniężnych w wypadkach losowych.

Art. 5. Fundusz może być wydatkowany na pożyczki przeznaczone na:

a) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym,

b) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

c) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany,

d) remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych ,

e) finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni dla dzieci przebywających w domach dziecka.

Art. 6. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu dla uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

Art. 7. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej można udzielić pomocy finansowej częściowo lub całkowicie bezzwrotnej lub umorzyć część nie spłaconej pożyczki.

Art. 8. Podstawą uzyskania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest umotywowany wniosek pracownika.

Art. 9. Wysokość dofinansowania, częstotliwość świadczeń, warunki spłaty pożyczki, okres spłaty, oprocentowanie, wymogi poręczenia, warunki umorzenia udzielonej pożyczki, ustala pracodawca w zależności od posiadanych środków.

Art. 10. Pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 11. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Art. 12. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Art. 13. Regulamin obowiązuje od dnia ……………………………………………………

Anna Kowalska
Prezes Zarządu

………………………………….
podpis i pieczęć pracodawcy

Umowa na czas zastępstwa


Pracownik na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest umową na czas określony, ale trzeba pamiętać o tym, że osoba, która jest zatrudniana na podstawie takiej umowy jest pełnoprawnym pracownikiem.

Podobnie jak pozostali pracownicy ma prawo korzystać m.in. z dostępu do szkoleń, świadczeń z funduszu socjalnego, urlopu wypoczynkowego.

Pamiętaj ! Praca na zastępstwo może mieć także minusy.

Wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego na zastępstwo nie musi być takie samo, jak zastępowanej osoby. Jednak nie powinno odbiegać zbytnio od pensji na danym stanowisku pracy.

Umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed zwolnieniem z pracy i gdy pracownica zajdzie w ciążę, to umowa o pracę nie będzie przedłużona do dnia porodu. Zostanie rozwiązana zgodnie z terminem w umowie.

Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na zastępstwo, jak i innych pracowników, zależny jest od stażu pracy i wynosi:

 • 20 dni, przy stażu pracy, który wynosi mniej niż 10 lat;
 • 26 dni, gdy staż pracy to minimum 10 lat.

Wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo wynosi 3 dni.

Pamiętaj ! Zastępcy nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Przedstawiony poniżej wzór umowy o pracę na zastępstwo jest tylko przykładem, a dane osób są fikcyjne.

Umowa o zatrudnienie na zastępstwo

Zawarta 20 października 2011 r. w Katowicach między Magma sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Krzywej 23, reprezentowaną przez prezesa zarządu Annę Nowak, zwaną dalej Pracodawcą

a Magdaleną Wilk, zamieszkałą w Katowicach przy ulicy Mostowej 2/4, zwaną dalej Pracownikiem, o następującej treści.

Strony zgodnie  postanawiają, że niniejsza umowy o pracę  zostaje zawarta w celu czasowego  zastępstwa za Panią Marię Kowalską, która od 20 stycznia 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Warunki zatrudnienia:

1) Stanowisko pracy – recepcjonistka.
2) Miejsce wykonywania pracy – Katowice, ul. Krzywa 23.
3) Wymiar czasu pracy – pełny, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
4) Wynagrodzenie za pracę – 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto miesiecznie.
5) Termin rozpoczęcia pracy – 24 października 2011 r.
6) Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu za 3-dniowym okresem wypowiedzenia.

Pracownik oświadcza, ze zapoznał się z regulaminem pracy obowiązującym u Pracodawcy, co poświadcza własnym podpisem na umowie o pracę.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Pracownik                 Pracodawca
Magdalena Wilk         Anna Nowak

 

Przykład umowy zlecenie i przykładowa umowa o dzieło


Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło), umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb…

Przedstawione poniżej wzory umów cywilnoprawnych są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne.

Wzór umowy zlecenia

Umowa zlecenia nr 5/2011

zawarta dnia 3 października 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Andrzejem Nowakiem, przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Katowice pod numerem 02676, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Irta Andrzej Nowak, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Prostej 25/6, REGON: 227292824, NIP: 324-262-25-36, zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

Maciejem Rybą, zamieszkałym w Katowicach przy ul. Krzywej 38, legitymującym się dowodem osobistym AA 2345267, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:

1) wybraniu i zakupieniu po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę – na rachunek Zleceniodawcy – programu kadrowo-płacowego właściwego dla jego przedsiębiorstwa oraz

2) przeszkoleniu dwóch pracowników Zleceniodawcy w wykorzystywaniu komputerowych programów biurowych: edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów graficznych, programu finansowo-księgowego, programu do obsługi poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej.

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się wybrać, kupić oraz zainstalować program kadrowo-płacowy dla Zleceniodawcy do 15 października 2011 r.

Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić przeprowadzić szkolenie określone w §1 pkt, trwające po cztery godziny zegarowe we wszystkie dni robocze od 12 października do 20 października 2011 r.

§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście, bez powierzenia zadań wymienionych w §1pkt 1 i 2 osobom trzecim.

Zleceniodawca zapewni do wykonania zlecenia:

środki finansowe na zakup programu;
salę i trzy komputery z oprogramowaniem do przeprowadzenia szkolenia.

§4

Za wykonanie zlecenia określonego w §1 i 2 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto.

Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonane zlecenie przelewem na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu siedmiu dni od przedłożenia rachunku w siedzibie Zleceniodawcy.

§5

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

………………..                      …………….
Andrzej Nowak                      Maciej Ryba
(podpis zleceniodawcy)          (podpis zleceniobiorcy)

Wzór umowy o dzieło

Umowa o dzieło nr 17/2011

zawarta dnia 3 października 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Andrzejem Nowakiem, przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Katowice pod numerem 02676, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Irta Andrzej Nowak, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Prostej 25/6, REGON: 227292824, NIP: 324-262-25-36, zwanym dalej Zamawiającym,

a

Robertem Wilkiem, zamieszkałym w Katowicach przy ul. Bankowej 48/4, legitymującym się dowodem osobistym AA 2448247, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.

§1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci:

 • szafy do zabudowy w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis dzieła zawarty jest w załączniku do umowy.

§2

Przyjmujący zamówienie wykona dzieło korzystając z własny narzędzi i materiałów.

§3

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie dzieła 10 października 2011r. oraz ukończyć je do 31 października 2011r.

§4

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§5

Zamawiający odbierze dzieło w miejscu jego wykonania, w ciągu dwóch dni od ukończenia wykonania dzieła.

§6

Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. W dniu podpisania umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma 30 % zaliczki na poczet wynagrodzenia. Pozostałą cześć wynagrodzenia Zamawiający przekaże na wskazane przez Przyjmującego zamówienie konto bankowe  w ciągu siedmiu dni od dnia odebrania działa.

§7

W przypadku niewykonania działa w terminie Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złoty) za każdy dzień zwłoki.

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

………………..             …………….
Andrzej Nowak             Robert Wilk
Prezes Zarządu

…………………………………………
(pieczątka firmowa Zamawiającego)

Załącznik:

 • szkic szafy do zabudowy wraz z wymiarami

Przykładowe umowy o pracę


Wzory umów o pracę

Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów o pracę, umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb…

Przedstawione poniżej wzory umów o pracę są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne.

Wzór umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna

Zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243,

a

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Krzywej 48/34, legitymującym się dowodem osobistym BK 112249, wydanym przez Prezydenta Katowic, o następującej treści:

§1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić, a Robert Nowak jako przyszły pracownik zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w §3 niniejszej umowy – w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

§2

Strony ustalają termin zawarcia umowy o pracę, o której mowa w §1, na dzień 3 października 2011 r.

§3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić Roberta Nowaka w siedzibie spółki na stanowisku kierownika działu marketingu, w pełnym wymiarze czasu pracy, z następującymi warunkami płacowymi:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 3000 zł brutto;
 • dodatek funkcyjny – 1000 zł brutto;
 • premia uznaniowa uzależniona od wyników pracy.

§4

Strony postanawiają, ze w razie uchylenia się od zawarcia umowy, o której mowa w §1, strona uchylająca się zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w §3.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Robert Nowak
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na okres próbny

Umowa o prace na okres próbny

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Magdaleną Bąk, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Białej 54, legitymującą się dowodem osobistym DK 332287, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownicę na okres próbny od 1 października 2011 r do 30 października 2011 r. na stanowisku sekretarki, w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz powierza jej obowiązki z obsługa sekretariatu oraz organizacją biura, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 2600 zł, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 2400 zł oraz
 • dodatku za pracę przy komputerze – 200 zł.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Magdalena Bąk
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Andrzejem Cieślą, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Nowej 52/12, legitymującym się dowodem osobistym BB 115545, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony, na stanowisku informatyka, w wymiarze 3/4 etatu, oraz powierza mu mu obowiązki opieki nad siecią LAN i  stroną WWW, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 3000 zł brutto, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2500 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2011 r do 31 grudnia 2011 r. Każda ze stron może rozwiązać ją przed upływem tego terminu za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Andrzej Cieśla
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na czas zastępstwa

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Michałem Kosowskim, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Starej 32/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 226623, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez Mirosławę Paleczną, której nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego.

§2

Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika biurowego.

§3

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23, a dniem rozpoczęcia pracy jest 3 października 2011 r.

§4

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2200 zł brutto.

§5

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem czasu, na jaki została zawarta, przez każda ze stron z trzydniowym okresem wypowiedzenia.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Michał Kosowski
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Renatą Madej, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Myśliwskiej 13, legitymującą się dowodem osobistym FF 774496, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

1) Pracodawca zatrudnia Pracownicę na stanowisku kucharza w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza jej obowiazki związane z przygotowaniem posiłków oraz obsługą klientów w ośrodku wypoczynkowym Pracodawcy w sezonie letnim 2011 r.

2) Jako miejsce wykonywania pracy ustala się Ośrodek Wypoczynkowy „Jantar” w Sopocie, przy ul. Jasnej 11.

3) Dniem rozpoczęcia pracy jest 1 lipca.

4) Umowę zawiera się na czas wykonania pracy, o której mowa w pkt 1, to jest do zakończenia sezonu letniego w 2011 r. (wyjazdu ostatniego klienta ośrodka).

§2

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2500 zł brutto.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Renata Madej
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Maciejem Starowiczem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Czarnej 23/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 2345643, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku kierownika działu produkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza mu obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§2

Pracownik jest obowiązany wykonywać powierzoną mu pracę w siedzibie  pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku  pracy Pracownik będzie otrzymywać miesięczne wynagrodzenie składające się:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 3000 zł;
 • dodatku funkcyjnego – 300 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego co stanowi łącznie brutto 3600 zł.

§4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie miał prawo korzystać z samochodu służbowego. Otrzyma także do dyspozycji telefon komórkowy.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Maciej Starowicz
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres zadań

 

Podróże służbowe 2011


Jak rozliczać podróże służbowe w 2011r.

Podróże służbowe w kraju

Zasady rozliczenia podróży służbowych

Dieta

Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę:

 • 0 zł, gdy podróż trwała poniżej 8 godzin;
 • 11,50 z, gdy podróż trwała od 8 do 12 godzin;
 • 23,00 zł, gdy podróż trwała powyżej 123 godzin.

Jeśli podróż trwała dłużej niż dobę:

 • 23,00 zł każdą dobę;
 • 11,50 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin;
 • 23,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin.

Pamiętaj ! Dieta nie będzie przysługiwać, gdy:

 • pracownik delegowany jest do miejscowości jego pobytu stałego lub czasowego, a także w przypadkach, o których mowa w mowa w § 8 rozporządzenia;
 • pracowni ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Zwrot kosztów przejazdów

Cena biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem ulgi, która przysługuje pracownikowi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ma prawo do tej ulgi.

Jeżeli pracownik złoży taki wniosek, to pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem, który nie jest własnością pracodawcy.

W takim przypadku pracownik ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu w wysokości:

Ilość przejechanych kilometrów x stawka za jeden km przebiegu.

Zwrot kosztów noclegów

Cena biletu określonego środka transportu (+ opłaty dodatkowe) oraz

Zwrot kosztów, które będą potwierdzone rachunkiem.

Ryczałt 34,50 zł, gdy pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku.

Ryczałt za nocleg będzie przysługiwał pracownikowi, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Pamiętaj ! Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje pracownikowi za czas przejazdu oraz w sytuacji, w której pracodawca uzna, że ma on możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej

4,60 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

Pamiętaj ! Ryczałt nie będzie przysługiwał pracownikowi, który nie poniósł kosztów dojazdów, a także odbył podróż samochodem służbowym lub prywatnym.

Zwrot innych udokumentowanych wydatków

Jeżeli chodzi o inne wydatki, które wiążą się z podróżą służbową, to pracodawca zwraca je na podstawie przedstawionych przez pracownika rachunków.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1990; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1661.

Podróże służbowe poza granicami kraju

Zasady rozliczenia podróży służbowych

Dieta

Dieta będzie przysługiwać pracownikowi w wysokości, która obowiązuje dla docelowego państwa podróży.

 • Pełna wysokość diety przysługuje za każdą dobę podróży;
 • 1/3 diety przysługuje za niepełną dobę podróży, która trwała do 8 godzin;
 • 1/2 diety przysługuje za niepełną dobę podróży, która trwała ponad 8 do 12 godzin.

Dieta w pełnej wysokości przysługuje za niepełną dobę podróży, która trwała ponad 12 godzin. 25 % diety otrzyma pracownik, który miał zapewnione za granicą bezpłatne codzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacono w cenie karty okrętowej (promowej).

Dieta zostanie pomniejszona o:

 • 15% diety – gdy pracownikowi zapewniono śniadanie;
 • 30% diety – gdy pracownikowi zapewniono obiad;
 • 30% diety – gdy pracownikowi zapewniono kolację.

Jeżeli pracownik otrzymywał za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, to dieta mu nie przysługuje, a gdy ekwiwalent jest niższy od diety, to pracownik ma prawo do wyrównania do wysokości należnej diety.

Do diety podwyższonej o 25 % ma prawo pracownik, który odbywał podróż w charakterze kuriera dyplomatycznego.

25% diety przysługuje pracownikowi za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą.

Zwrot kosztów przejazdów

Cena biletu określonego środka transportu +opłaty dodatkowe z uwzględnieniem ulgi, która przysługuje pracownikowi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ma prawo do tej ulgi.

Jeżeli pracownik złoży taki wniosek, to pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym, który nie jest własnością pracodawcy.

W takim przypadku pracownik ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu w wysokości:

Ilość przejechanych kilometrów x stawka za jeden km przebiegu.

Zwrot kosztów noclegów

Pracownik ma prawo do zwrotu kosztów wysokości, która będzie potwierdzona rachunkiem hotelowym, w granicach, które są ustalone w przepisach lub też w granicach limitu ustalonego przepisami wewnątrzzakładowymi.

Pracownik otrzyma 25 % limitu, gdy nie przedłoży rachunku za nocleg. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

Jeżeli jest to uzasadnione, to pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, potwierdzonych rachunkiem, w wysokości, która przekracza ww. limit.

Pamiętaj ! Pracownik nie otrzyma zwrotu kosztów noclegu, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewni mu bezpłatny nocleg.

Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej

Pracownik ma prawo do ryczałtu w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej na pokrycie kosztów związanych z dojazdem z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego lub morskiego za granicą , a także w każdej innej miejscowości, w której korzystał on z noclegu.

Ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu
w podróży przysługuje pracownikowi na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Pamiętaj ! Ryczał nie przysługuje pracownikowi, gdy:

 • odbywa on podróż służbową samochodem ((służbowym lub prywatnym);
 • strona zagraniczna zapewniła mu bezpłatne dojazdy;
 • nie ponosi on kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.

Zwrot innych wydatków

Pracownik ma prawo do zwrotu wydatków, które są określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1991; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 186, poz. 1555.

Wysokość diety za dobę podróży służbowej oraz limitu na nocleg w hotelu (okres obowiązywania:1 stycznia 2006 r.)

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu
na nocleg
1 Afganistan USD 41 100
2 Albania EUR 36 90
3 Algieria EUR 42 100
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 51 150
6 Arabia Saudyjska USD 46 110
7 Argentyna USD 47 100
8 Armenia USD 41 80
9 Australia AUD 87 190
10 Austria EUR 45 100
11 Azerbejdżan USD 45 150
12 Bangladesz USD 40 120
13 Belgia EUR 45 160
14 Białoruś USD 45 80
15 Bośnia i Hercegowina EUR 39 80
16 Brazylia USD 50 120
17 Bułgaria EUR 36 80
18 Chile USD 42 80
19 Chiny USD 46 110
20 Chorwacja EUR 36 100
21 Cypr EUR 33 70
22 Czechy EUR 33 80
23 Dania DKK 324 800
24 Egipt USD 49 110
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 39 90
27 Etiopia USD 49 95
28 Finlandia EUR 42 135
29 Francja EUR 45 120
30 Grecja EUR 45 104
31 Gruzja USD 44 150
32 Hiszpania EUR 48 120
33 Indie USD 42 110
34 Indonezja USD 42 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 39 95
37 Irlandia EUR 45 146
38 Islandia EUR 36 80
39 Izrael USD 49 120
40 Japonia JPY 6 900 22 000
41 Jemen USD 41 110
42 Jordania USD 38 70
43 Kambodża USD 42 100
44 Kanada CAD 67 160
45 Kazachstan EUR 39 100
46 Kenia USD 41 90
47 Kirgistan USD 41 100
48 Kolumbia USD 41 80
49 Kongo,
Demokratyczna Republika Konga
USD 51 140
50 Korea Południowa EUR 36 110
51 Koreańska Republika
Ludowo-Demokratyczna
EUR 36 160
52 Kostaryka USD 38 100
53 Kuba EUR 36 80
54 Kuwejt EUR 39 180
55 Laos USD 47 70
56 Liban USD 49 120
57 Libia EUR 39 80
58 Liechtenstein jak w Szwajcarii
59 Litwa EUR 33 80
60 Luksemburg jak w Belgii
61 Łotwa EUR 48 110
62 Macedonia EUR 33 70
63 Malezja USD 42 110
64 Malta EUR 42 140
65 Maroko EUR 36 80
66 Meksyk USD 40 80
67 Mołdowa USD 45 90
68 Monako jak we Francji
69 Mongolia USD 47 100
70 Niderlandy EUR 42 120
71 Niemcy EUR 42 103
72 Nigeria USD 43 150
73 Norwegia NOK 401 1 200
74 Nowa Zelandia USD 43 150
75 Pakistan USD 40 100
76 Panama USD 42 100
77 Peru USD 43 110
78 Portugalia EUR 48 85
79 Republika Południowej Afryki USD 45 100
80 Rosja USD 50 130
81 Rumunia EUR 36 70
82 San Marino jak we Włoszech
83 Senegal EUR 33 80
84 Serbia i Czarnogóra EUR 36 62
85 Singapur USD 45 125
86 Słowacja EUR 33 70
87 Słowenia EUR 36 80
88 Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – w tym Nowy Jork i Waszyngton USD 46 160
200
89 Syria USD 42 75
90 Szwajcaria CHF 78 160
91 Szwecja SEK 351 1 200
92 Tadżykistan USD 47 120
93 Tajlandia USD 42 110
94 Tanzania USD 48 110
95 Tunezja USD 45 100
96 Turcja EUR 33 80
97 Turkmenistan USD 42 120
98 Ukraina USD 48 100
99 Urugwaj USD 48 80
100 Uzbekistan USD 47 150
101 Wenezuela USD 39 120
102 Węgry EUR 33 70
103 Wielka Brytania GBP 32 140
104 Wietnam USD 42 95
105 Włochy EUR 42 105
106 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 70
107 Zimbabwe USD 42 120
108 Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110
109 Państwa inne niż wymienione
w Ip. 1-108
USD 42 120

Przy podróżach do:

 • Gibraltaru: dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii;
 • Hongkongu: dieta wynosi 46 USD – limit hotelowy wynosi 160 USD;
 • Tajwanu: dieta wynosi 45 USD – limit hotelowy wynosi 100 USD

Uwarunkowania gospodarcze zmuszają firmy do poszukiwania kontrahentów poza miejscowością, w której znajduje się ich siedziba. Niejednokrotnie prawidłowe roliczenie podróży służbowych...To Ci może pomóc

Uwarunkowania gospodarcze zmuszają firmy do poszukiwania kontrahentów poza miejscowością, w której znajduje się ich siedziba. Niejednokrotnie prawidłowe rozliczenie podróży służbowych… szczegóły: Delegacje – podróże krajowe i zagraniczne

Rozliczenie podróży służbowej


Jak rozliczyć podróż służbową ?

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej zostało zdefiniowane w art. 775 § 1 kodeksu pracy. Podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy, w celu wykonania zadania służbowego.

Ustawodawca nie określił, jak długo może trwać podróż służbowa. Istotne znaczenie ma fakt, że podróż służbowa charakteryzuje się tym, że pracownik wykonuje pracę w innym miejscu, niż zostało to wskazane w umowie o pracę. Stanowisko takie potwierdził m.in. NSA w wyroku z 7 stycznia 1999 r. (sygn. SA/ Sz/793/98), w którym sąd uznał, że zadanie pracownika może być uznane za wykonywane w ramach „podróży służbowej” jedynie wtedy, gdy wykonywanie tego zadania odbywa się w miejscu, które nie jest – według umowy o pracę – miejscem stałego jej wykonywania.

Jednak w literaturze przyjmuje się, że podróż służbowa nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące. Ze względu na brak wyraźnej regulacji prawnej nie można wykluczyć, że w określonych przypadkach podróż służbowa może trwać dłużej. Warto tu przytoczyć wyrok SN z 13 października 1999 r. (sygn. I PKN 292/99),zgodnie z którym zdefiniowanie pojęcia „podróży służbowej” nie może nastąpić w oderwaniu od samego pojęcia podróży. W ocenie sądu (…) „oddelegowania pracownika na wiele lat czy też miesięcy do innego kraju w celu wykonywania tam pracy (…) nie można utożsamiać z pojęciem pozostawania w podróży”.

Przepisy ustaw podatkowych nie definiują pojęcia podróży służbowej. W ocenie większości sądów oraz zdaniem organów podatkowych należy w tym przypadku odwołać się do przepisów kodeksu pracy.

Zgoła odmienne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z 5 marca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 3827/2006) orzekł, że pojęcie „podróż służbowa” nie ma ustawowej definicji w prawie podatkowym, a sięganie do definicji zawartej w kodeksie pracy jest nieuprawnione. Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym  przez sąd. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby pojęcie podróży służbowej rozumiane było tak jak ma to miejsce w prawie pracy, posłużyłby się w przepisach o podatkach dochodowych sformułowaniem podróż służbowa w rozumieniu odrębnych przepisów względnie np. prawa pracy. Takimi sformułowaniami ustawodawca się jednak nie posłużył.

Pojęcie podróży służbowej stosuje się wyłącznie do pracowników, natomiast do innych grup podatników ustawodawca używa terminu „podróż”. Oznacza to, że osób niebędących pracownikami nie dotyczy definicja podróży służbowej. Takie stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 28 września 2004 r. (sygn. PB5/KD-066-408-1-1439/04; Biuletyn Skarbowy 2004/5/25).

Analizując cechy typowe dla podróży służbowej, Sąd Najwyższy w wyroku z 22 lutego 2008 r. (sygn. I PK 208/07) stwierdził, że wykonywanie obowiązków pracowniczych poza stałym miejscem pracy wskazanym w umowie o pracę nie oznacza automatycznie podróży służbowej, jeśli z istoty zwykłych obowiązków pracownika nie wynika konieczność odbywania wielokrotnych podróży służbowych. Może to natomiast świadczyć o ustnym bądź dorozumianym porozumieniu stron stosunku pracy co do zmiany miejsca świadczenia pracy.

W ocenie SN o istnieniu podróży służbowej nie może również przesądzać fakt wypłacania przez pracodawcę określonych należności, albowiem w indywidualnej umowie o pracę pracodawca może zobowiązać się do zwrotu pracownikowi kosztów podróży z miejsca wykonywania pracy do miejsca zamieszkania oraz do ponoszenia kosztów zakwaterowania i utrzymania. Delegacją jest każdy wyjazd poza stałe miejsce pracy, czyli poza daną miejscowość. W zakresie wszelkich konsekwencji polecenia wyjazdu służbowego nieistotna jest odległość między miejscowością wyjazdu (miejscowością, w której znajduje się miejsce pracy) a miejscowością będącą celem wyjazdu.

Reasumując podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana:

 • poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy; nie będzie więc taką podróżą np. pokonywanie nawet dużych odległości w granicach administracyjnych Warszawy, czy też innego dużego miasta,
 • na polecenie pracodawcy; może ono być wyrażone w sposób dowolny, niemniej jednak musi być oczywiste, że to pracodawca lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu nakazała wyjazd – nie będzie więc podróżą służbową samodzielna decyzja pracownika o wyjeździe, nawet jeśli jest ona związana z załatwianiem spraw służbowych (chyba, że taka praktyka wynika z zakresu obowiązków pracownika i jest akceptowana przez pracodawcę),
 • w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania; podróż służbowa powinna mieć wyznaczony cel, o którym decyduje pracodawca.

Warunki wypłaty należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu poza sferą budżetową określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę.

UWaGa!!!

Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej w wysokości niższej niż dla pracownika sfery budżetowej lub państwowej.

W przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień odnośnie zasad zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej, pracownikom przysługują takie same limity jak w sferze budżetowej i państwowej. Stanowisko takie potwierdził Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 26 kwietnia 2007 r. (nr PUS.I/415/2/07), w którym możemy przeczytać:

„(…) Spółka na podst. art. 775 § 3 Kodeksu pracy określiła w układzie zbiorowym pracy zasady wypłaty należności za podróże służbowe pracowników. Za przejazd środkami komunikacji publicznej pracodawca zwraca pracownikowi faktycznie poniesiony koszt wynikający z rachunków (biletów), a w przypadku ich braku, według cen stosowanych przez PKP i PKS. (…) Pracodawca, który wysyła pracownika w podróż służbową, ma obowiązek zwrócić mu poniesione koszty podróży. Ich zwrot może być dokonany:

 • zgodnie z wewnątrzzakładowymi przepisami zawartymi w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę albo
 • na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1661) – jeżeli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień w tym zakresie.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracowników Spółki określa układ zbiorowy pracy. Tak więc zwrócona pracownikowi kwota za przejazd w podróży służbowej w wysokości ceny biletu PKP lub PKS w przypadku jego braku podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)”.

Autor: Rafał Styczyński

Uwarunkowania gospodarcze zmuszają firmy do poszukiwania kontrahentów poza miejscowością, w której znajduje się ich siedziba. Niejednokrotnie prawidłowe roliczenie podróży służbowych...Artykuł jest fragmentem poradnika Delegacje – podróże krajowe i zagraniczne

Uwarunkowania gospodarcze zmuszają firmy do poszukiwania kontrahentów poza miejscowością, w której znajduje się ich siedziba. Niejednokrotnie prawidłowe roliczenie podróży służbowych…

szczegóły: Delegacje – podróże krajowe i zagraniczne