Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty


Odwołanie do sądu od decyzji ZUS

Jeśli nie zgadasz się z ostateczną decyzją ZUS w sprawie renty, musisz wystąpić do sądu.

Uwaga! Czas na odwołanie wynosi 1 miesiąc., licząc od dnia otrzymania decyzji (bo później staje się prawomocna).

Jak składać odwołanie?

Pisemne odwołanie od decyzji ZUS składa się do tego oddziału, który ją wydał. Oto jak to się odbywa.

1. Gdy odwołanie trafi do ZUS, sprawa jest ponownie rozpatrzona. Gdy ZUS zgadza się z odwołaniem, wyśle Ci listem nowa decyzję. W przeciwnym razie przesyła odwołanie do sądu.

2. Sąd zawiadomi Cie pisemnie o terminie rozprawy. Zwróć uwagę, czy Twoja obecność na sali sadowej ma być obowiązkowa, czy nie, bo jeśli tak, musisz w wyznaczonym dniu przyjechać do sądu na rozprawę.

3. Na posiedzeniu sąd rozpatrzy Twoją sprawę i wyda rozstrzygnięci. Musisz jednak liczyć się z tym, ze może Cię skierować na kolejne badania lekarskie.

Uwaga! Postępowanie sądowe jest zwolnione z opłat.

Miłego dnia 😉

Reklamy

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?


Wynagrodzenie urlopowe

Prawidłowe naliczenie wynagrodzenia urlopowego polega wpierw na ustaleniu, jakiego charakteru składniki wynagrodzenia otrzymuje dany pracownik.

3 rodzaje składników wynagrodzenia

Rozporządzenie urlopowe rozróżnia 3 rodzaje składników wynagrodzenia:

 • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięczne w stałej wysokości (są to m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe, takie jak stażowy, funkcyjny).

Uwaga! Stała miesięczna premia regulaminowa jest uwzględniana w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym wykorzystywał urlop wypoczynkowy.

składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy nie  dłuższe niż jeden miesiąc  (chodzi tutaj o wynagrodzenie określone prowizyjne lub stawką godzinową czy akordową a także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie naliczane jako wartość procentowa od tego wynagrodzenia itp.

Uwaga! Takie zmienne składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłacanej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego. W przypadku, gdy wysokość składników wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom – okres ten może być wydłużony przez pracodawcę.

Składniki, które wchodzą w skład wynagrodzenia urlopowego mogą być być uwzględnione przy jego ustalaniu w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie, który nie przekracza 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.

 • składniki wynagrodzenie, które są wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. premia kwartalna).

Takie składniki wynagrodzenia należy wypłacać pracownikowi w przyjętych terminach wypłaty tych składników, pamiętając o tym, że okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy, a to oznacza, że składników tych nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego, ale fakt, że pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym nie może mieć wpływu na ich wysokość.

Wynagrodzenie urlopowe – jak obliczyć?

Należy podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie pomnożyć tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu wypoczynkowego w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Składniki wynagrodzenia wliczane do wynagrodzenia urlopowego

składniki wynagrodzenia

Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika


Wzór karty miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Jednym z wielu obowiązkowych dokumentów, które musi prowadzić pracodawca jest odrębne dla każdego pracownika imienne karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, które związane są z pracą (np. listy płac).

Uwaga! Obowiązek te nałożył ustawodawca na pracodawców w związku z prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nakaz ich prowadzenia dodatkowo podkreśla art. 94 pkt 9a kp., który wskazuje, że obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, a do nich zalicza się niewątpliwie listy płac.

 Karta wynagrodzeń pracownika

KARTA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Karta wynagrodzeń pracownika

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór


Kwestionariusz osobowy – wzór

Pracodawca w ramach obowiązku dokumentowania podjęcia pracy przez pracownika ma prawo żądać od osoby, która ubiega się o zatrudnienie złożenia m.in. wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Uwaga! Wcześniej przepis ten wskazywał na wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczą fotografii. W 2006 przepis ten zmianą rozporządzenia został zlikwidowany.

W kwestionariuszu osobowym znajdują się następujące dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona rodziców, nazwisko rodowe matki,
 • data i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo, numer ewidencyjny (PESEL),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • miejsce zameldowania (dokładny adres),
 • adres do korespondencji, telefon,
 • wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia),
 • zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy-naukowy, wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej
 • trwania),
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (z podaniem okresów zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy),
 • dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (na przykład stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera),
 • stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci).

Uwaga! Kwestionariusz osobowy powinien zawierać oświadczenie o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz zgodności przedstawionych informacji z dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości, którym legitymuje się kandydat do pracy.

Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

kwestionariusz osobowy nr.1

Wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika

kwestionariusz osobowy nr. 2

Kodeks pracy w praktyce i prawo ogólnie…

https://kodekspracy.blogspot.com/

Miłego dnia 😉

Zarządzanie czasem w pracy


Jak zarządzać czasem w pracy?

Jeżeli nie nadążasz z wykonywaniem powierzonych Ci przez szefa zadań, to musisz odpowiedzieć sobie na podsadkowe pytanie:

Dlaczego się tak dzieje?

Może powodem jest tutaj Twoja nie najlepsza organizacja pracy?

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele czasu marnuje się na niepotrzebne działania.

Dla przykładu: zabieramy się do kilku rzeczy jednocześnie i potem nie jesteśmy w stanie ich skończyć w terminie.

Gdybyśmy każdą sprawę robili oddzielnie, to uporanie się z nimi przyszło by szybciej, bo nasz mózg jest w stanie skupić się maksymalnie tylko na jednej rzeczy.

Co zatem robić, by przyspieszyć swoją pracę?

Przed wszystkim należy postawić na dobrą organizacje pracy.

Warto wyrobić w sobie nawyk spisywania listy swoich zadań do wykonania. I to najlepiej na tydzień z góry.

Każde zadanie należy oznaczyć ze względu na ich ważność, np. od 1 do 3:

 • 1 – to sprawy, które nie mogą czekać;
 • 2 – zadania, które trzeba zrobić w najbliższym czasie;
 • 3 – to takie, które można zostawić na potem.

Dopóki nie zrealizuje się zadań z numerem 1, nie zabieramy się za rzeczy oznaczone jako 2 itd. Poza tym na wykonanie każdego zadania trzeba sobie wyznaczyć określony czas.

Pamiętaj! Należy przestrzegać harmonogramu.

Wtedy na pewno lepiej wykorzysta się dzień.

Nie można odkładać trudnych spraw

Jeśli mamy nawyk odsuwania w nieskończoność rzeczy, których nie lubimy robić, to warto skończyć z tym jak najszybciej, bo w ten sposób traci się także sporo czasu.

Dlaczego?

Ponieważ stale myśli się o sprawie, którą trzeba się jeszcze zająć, a to powoduje, że jesteśmy poddenerwowani i nie możemy się skupić na tym, co robi się w danej chwili i przez to traci się mnóstwo energii i pracuje się dużo wolniej.

Dlatego robiąc plan, rzeczy najmniej lubianych wpisuje się je na początek listy, by szybko je załatwić.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb…

Przedstawiony poniżej wzór jest tylko przykładem, a dane są fikcyjne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Prostej 23
……………………………………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy:

1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335),

2) art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 r. Nr 43 poz. 168).

Art. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.

Art. 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) pracownicy młodociani, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

d) emeryci i renciści – byli pracownicy,

e) współmałżonkowie pracowników,

f) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d

g) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych w pkt a-d dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków pracowników, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeśli się kształcą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego,

h) rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe,

i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także niepracujący członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d zamieszkujący oddzielnie.

Art. 4. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):

a) wypoczynku dzieci do lat 14 (kolonie, obozy, zimowiska) – 1 raz w roku,

b) wypoczynku urlopowego, zorganizowanego i niezorganizowanego, pracownika i jego dzieci do lat 14 (pod warunkiem niekorzystania z dofinansowania, o którym mowa w pkt a),

c) działalności kulturalno-oświatowej,

d) wypoczynku w dni wolne od pracy,

e) zakupu sprzętu sportowo-turystycznego,

f) imprez sportowych (bilety wstępu),

g) zakupu upominków Mikołajowo-świątecznych dla pracowników lub ich dzieci,

h) pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub zapomóg pieniężnych w wypadkach losowych.

Art. 5. Fundusz może być wydatkowany na pożyczki przeznaczone na:

a) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym,

b) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

c) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany,

d) remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych ,

e) finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni dla dzieci przebywających w domach dziecka.

Art. 6. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu dla uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

Art. 7. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej można udzielić pomocy finansowej częściowo lub całkowicie bezzwrotnej lub umorzyć część nie spłaconej pożyczki.

Art. 8. Podstawą uzyskania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest umotywowany wniosek pracownika.

Art. 9. Wysokość dofinansowania, częstotliwość świadczeń, warunki spłaty pożyczki, okres spłaty, oprocentowanie, wymogi poręczenia, warunki umorzenia udzielonej pożyczki, ustala pracodawca w zależności od posiadanych środków.

Art. 10. Pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 11. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Art. 12. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Art. 13. Regulamin obowiązuje od dnia ……………………………………………………

Anna Kowalska
Prezes Zarządu

………………………………….
podpis i pieczęć pracodawcy

Wzory wypowiedzeń umowy o pracę


Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

…………………….                                  ………………………
(pracodawca oraz jego siedziba                (miejscowość data)
lub miejsce zamieszkania)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Z dniem ……………..  wypowiadam Panu(i) ……………………………. umowę o pracę z dnia ……………….. z powodu……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ……………………………… . Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w (siedziba sądu)………………w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą………….(siedziba komisji).

………………………………………………………….
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu).

…………………………………………………………………………
(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

…………………………………….                …………………
(pracodawca oraz jego siedziba                (miejscowość, data)
lub miejsce zamieszkania)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Z dniem ………………………….  wypowiadam Panu(i) ……………………………………………………………………umowę o pracę z dnia …………………………………………………………. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi ……………………………………………………………………………….. i upłynie w dniu ………………………………………………………………………………..

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ……………………………………………………………………………….. .*(siedziba komisji)

………………………………………….
(pieczęć i podpis pracodawcy
lub osoby działającej w jego imieniu)

……………………………………………………………………………..
(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

…………………..                   …………………….
(imię i nazwisko                   (miejscowość data)
pracownika, adres)
………………
………………
………………
(nazwa pracodawcy
adres)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Z dniem …………………………………..  wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ………………………………………………

…………………………………………
(podpis pracownika)
Wzór wypowiedzenia warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

……………………………….                           ………………………
(pracodawca oraz jego siedziba           (miejscowość, data)
lub miejsce zamieszkania)

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

Wypowiadam Panu(i)……………………… z dniem …………………. następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia …………………….

a) ………………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………

w związku

z………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ………………….., będą obowiązywały następujące warunki umowy:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ……………………., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

………………………………………………………..
(pieczęć i podpis pracodawcy
lub osoby działającej w jego imieniu)

Od 2016 diametralnie zmieniają się przepisy związane z umowami zlecenie oraz umowami o pracę, okresami wypowiedzenia. Wchodzi też w życie sporo zmian związanych z uprawnieniami rodzicielskimi…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉