Praca w godzinach nadliczbowych – Czy uwzględniać dodatek za wysługę lat


Jeżeli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych , oprócz dodatku przysługuje mu normalne wynagrodzenie. Czyli , że praca wykonywana w godzinach nadliczbowych wynagradzana jest w taki sam sposób jak praca wykonywana w normalnych godzinach czyli powinna posiadać wszystkie stałe elementy wynagrodzenia za pracę . Przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć , wynagrodzenie otrzymywane stale i systematycznie ,… Czytaj dalej Praca w godzinach nadliczbowych – Czy uwzględniać dodatek za wysługę lat

Prawo do urlopu wypoczynkowego


Urlop wypoczynkowy Rozdział pierwszy działu siódmego Kodeksu pracy określa uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy w przedmiocie urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 152 § 1 K.p. pracownikowi, przysługuje, niezbywalne prawo do: corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy  jest corocznym, płatnym okresem zwolnienia od pracy przeznaczonym na regenerację sił fizycznych i psychicznych pracownika, przysługujący w wymiarze… Czytaj dalej Prawo do urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego


Wymiar urlopu wypoczynkowego ( art 154-154 2k.p) Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 1. staż pracy krótszy niż 10 lat – 20 dni 2. staż pracy przynajmniej 10 lat – 26 dni Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy tego pracownika , biorąc za podstawę wymiar urlopu.… Czytaj dalej Wymiar urlopu wypoczynkowego

Ewidencja urlopu wypoczynkowego


Urlop wypoczynkowy Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach,… Czytaj dalej Ewidencja urlopu wypoczynkowego

Pierwszy urlop wypoczynkowy


Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego Pracownik, który podejmuje swoją pierwszą pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwałby, gdyby przepracował 12 miesięcy. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Dla przykładu: Pracownik zaczyna swoją… Czytaj dalej Pierwszy urlop wypoczynkowy

Czas pracy


Czas pracy Nowelizując kodeks pracy wprowadzono szereg nowych definicji w zakresie czasu pracy: pracy zmianowej; pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy; przez dobę; przez tydzień. Przepisy działu szóstego kodeksu pracy pozwalają wyodrębnić następujące systemy czasu pracy: system podstawowy czasu pracy; skrócony czas pracy; system równoważny czasu pracy; system zadaniowy czasu pracy; weekendowy system czasu… Czytaj dalej Czas pracy

Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych


Praca w  godzinach nadliczbowych Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie nie precyzują obowiązku pracy w godzinach nadliczbowych. Powinność tę wywodzi się z obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, zapisaną w art. 100 § 2 pkt 4 K.p. Moim zdaniem jest to twierdzenie niewystarczające, chociaż podzielam pogląd, iż taki obowiązek istnieje. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych wynika łącznie… Czytaj dalej Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych