Zasiłek chorobowy po utracie pracy


Zasiłek chorobowy

Pracownik, który stracił pracę, ma prawo otrzymywać od pracodawcy zasiłek chorobowy. Istnieją w prawie pracy takie zapisy, które pozwalają na uzyskanie przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby nawet 3 miesiące po rozwiązaniu stosunku pracy.

Dzieje się tak wtedy:

Kiedy pracownik zachoruje w czasie 14 dni, od momentu rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, a choroba trwa dłużej niż 30 dni.

W podobnej sytuacji są pracownicy, którzy zachorują na chorobę zakaźną , w takim przypadku lekarz musi stwierdzić, że choroba ta rozwijała się 30 dni i wtedy , nawet jak pracownik zachoruje 3 miesiące po ustaniu stosunku pracy może liczyć na zasiłek chorobowy.

Są jednak sytuacje kiedy pracownik w żadnym przypadku nie otrzyma pieniędzy ani z ZUS, ani od pracodawcy…

I tak:

Zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom:

 • z ustalonym prawem do reny lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy (nie obowiązuje osób z prawem do renty wyrównawczej, socjalnej)
 • jeżeli ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu (w przypadku pracowników 30 dni)

Do zasiłku chorobowego nie ma prawa także osoba, która po ustaniu stosunku pracy, kontynuowała lub podjęła działalność zarobkową na której podstawie była objęta ubezpieczeniem chorobowym, a także gdy podjęta działalność mimo, że nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Zasiłek chorobowy nie należy się także osobie, która jest niezdolna do pracy i nie ma prawa do ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku.

Miłego dnia 😉

Reklamy

Gdy pracodawca proponuje Ci zwolnienie za porozumieniem stron


Zwolnienie za porozumieniem stron

Zwolnienie za porozumieniem stron polega na zgodnym oświadczeniu pracodawcy i pracownika w rozwiązaniu umowy o pracę.

Dla pracownika często lepiej jest odrzucić propozycje pracodawcy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a przyjąć zwolnienie. (nawet dyscyplinarne).

Dlatego że:

Pracownik pod presją zwolnienia zgadza się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, ale wtedy może mieć problemy z walka przed sądem pracy o odszkodowanie lub powrót do pracy

Sądy w takich przypadkach często przyjmują założenie, że pracownik, gdy decydował się przyjąć zwolnienie za porozumieniem stron, zdawał sobie sprawę jakie konsekwencje poniesie, rozstając się tak ze swoim pracodawcą . Więc jeżeli Twój pracodawca proponuje Ci taką formę rozwiązania stosunku pracy, zastanów się nad jego podpisaniem.

Innym minusem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, jest brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych (tzw. karencja w wypłacie zasiłku dla bezrobotnych).

Oczywiście zdarza się, że porozumienie przewiduje korzystne zapisy dla pracownika. Ale przeważnie pracodawca stosuje taki rodzaj rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, gdy nie ma wystarczających podstaw takiego zwolnienia.

Miłego dnia 😉

Warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej dla 60-letnich mężczyzn


Warunki do przyznania wcześniejszej emerytury

Od 8 maja 2008 r do emerytury przewidzianej w art. 29 ustawy emerytalnej ma prawo także mężczyzna urodzony przed dniem 1.1 1949 r . który spełni następujące warunki:

* ukończył 60 lat

* udowodnił co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych

Wymagane jest też :

 • aby ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę byli pracownikami, pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wyjątek stanowi ubiegający się o świadczenie emerytalne, który w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba ubiegająca się o świadczenie emerytalne, która przez cały czas podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy, nie ma obowiązku spełniania warunku pozostawania ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, w stosunku pracy, a także nie musi posiadać co najmniej 6- miesięcznego okresu zatrudnienia w czasie ostatnich 24 miesięcy w których podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Do emerytury, którą określa art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy emerytalnej ma prawo tylko mężczyzna urodzony przed dniem 1.1.1949 r…

Czy osoba starająca się o przejście na wcześniejszą emeryturę podlegała ostatnio ubezpieczeniu społecznemu z tytuł pozostawania w stosunku pracy, ustala się biorąc pod uwagę ostatni rodzaj pracy zarobkowej z tytułu której mężczyzna podlegał ubezpieczeniu społecznemu…

Przez podleganie ostatnio ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku pracy, rozumiemy nie okres, który bezpośrednio poprzedzał zgłoszenie wniosku o emeryturę, a rodzaj pracy zarobkowej, który ostatnio stanowił tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym..

Chodzi tutaj o prace zarobkową, a nie np. inny tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym takim jak :

 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, którego powodem jest zrezygnowanie z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny..

Miłego dnia 😉

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?


Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest przez ZUS. Mogą się o nie starać kobiety, które ukończyły 55 lat i mają przynajmniej 20 letni staż pracy oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat z przynajmniej 25 letnim stażem pracy.

Świadczenie przyznawane jest wszystkim w jednakowej wysokości, obecnie jest to 804,02 zł. Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest osobom bezrobotnym w wyniku przymusowej sytuacji życiowej (nie dotyczy osób, które starają się o wcześniejsza emeryturę).

Żeby móc się o nie starać musi minąć półroczna karencja. W tym czasie trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny i pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Gdy minie okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urząd pracy wystawi zaświadczenie jak długo się z niego korzystało.

Jest to niezbędny dokument do tego by uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Wniosek o świadczenie przedemerytalne składasz w ZUS-ie w ciągu 30 dni od dnia, kiedy powiatowy urząd pracy wyda ten dokument. Jeżeli w trakcie zasiłku byleś skierowany do pracy to 14 dni.

Miłego dnia 😉

Jakie prawa i obowiązki ma bezrobotny?


Prawa i obowiązki bezrobotnego

Bezrobotny ma prawo:

 • do korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada Urząd Pracy
 • bezrobotny ma prawo do skierowania na kursy i szkolenia zawodowe
 • być skierowany do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • korzystać z pomocy profesjonalnego doradcy personalnego, aby otrzymać odpowiednie zatrudnienie
 • bezrobotny ma prawo korzystać z Klubu Pracy
 • do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezrobotnego obowiązuje:

 • zgłaszanie się do Urzędu Pracy w wyznaczonych terminach. Zgłaszając się bezrobotny potwierdza gotowość i zdolność podjęcia zatrudnienia i dowiaduje się o możliwości szkolenia zawodowego.
 • przyjmowanie propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy
 • poinformowanie Urzędu Pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej czy działalności gospodarczej
 • poinformowanie Urzędu Pracy, jeżeli w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych przebywał w czasie krótszym niż 30 dni za granicą lub z innego powodu pozostawał w sytuacji braku gotowości do podjęcia zatrudnienia (za ten okres nie należy się zasiłek).
 • bezrobotny składa miesięczne pisemne oświadczenie o dochodach
 • zawiadomienie Urząd Pracy w którym jest zarejestrowany o każdej zmianie miejsca zameldowania i podaje aktualne dane
 • zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o zwrocie świadczenia,
 • poinformowanie Urzędu Pracy o czasowej niezdolności do pracy w ciągu 2 dni od wystawienia przez lekarza zwolnienia
 • przeprowadzenie badań psychologicznych, których celem jest ustalenie zdolności do pracy.

Miłego dnia 😉

Staż pomoże Ci w znalezieniu pracy


Staż pomaga w znalezieniu pracy

Jeżeli jesteś osoba bezrobotną, możesz zaproponować w urzędzie pracy, żeby skierowano Cię na staż w jakimś zakładzie pracy np. może to być biuro, sklep, pralnia itd.

Taki staż możesz odbyć praktycznie w każdym zakładzie pracy, jeżeli wystąpi on z taka propozycja do urzędu pracy. Taki staż będzie trwać od 3 do 12 miesięcy. Możesz w ten sposób szybko zdobyć umiejętności zawodowe. Na staż kierowane są głównie osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia ( 27 lat jeżeli jesteś absolwentem szkoły wyższej).

Taki staż jest też atrakcyjny dla pracodawcy, ponieważ przyjmując stażystę nie ponosi on kosztów związanych z jego zatrudnieniem. Bezrobotny otrzymuje ponieważ tzw. stypendium z Funduszu Pracy.

Stażysta może liczyć:

 • na stypendium z urzędu pracy w wysokości 140 procent zasiłku dla bezrobotnych
 • otrzymuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni odbywania stażu
 • stażysta otrzymuje zwrot kosztów przejazdu, jeżeli odbywa staż poza miejscem swojego zamieszkania, a czas dojazdu do pracy wynosi łącznie 3 godziny dziennie

Stażysta po zakończeniu stażu, otrzyma od pracodawcy opinię, która będzie zawierać informacje o zdobytych przez niego kwalifikacjach. Tak opinia na pewno pomoże w znalezieniu pracy .

Przygotowanie zawodowe

Na staż mogą liczyć młodzi bezrobotni, bezrobotny np po 50 roku życia może złożyć wniosek o skierowanie na przygotowanie zawodowe. Przygotowanie zawodowe odbywa się w rożnych zakładach pracy, są to firmy prywatne np sklepy, ale może to być także budżetówka (urząd gminy, starostwo).

Przygotowanie zawodowe trwa 3-6 miesięcy.

O skierowanie oprócz osób, które ukończyły 50 rok życia, mogą tez starać się :

 • bezrobotny, który samotnie wychowuje dziecko do 18 lat
 • bezrobotna kobieta, która po urodzeniu dziecka nie podjęła pracy
 • bezrobotny, który zarejestrowany jest w urzędzie pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
 • bezrobotny niepełnosprawny

Co otrzyma bezrobotny podczas przeszkolenia

Bezrobotnemu przysługują takie same świadczenia z urzędu pracy jak stażyście. Po zakończeniu przygotowania zawodowego, bezrobotny także otrzymuje opinię od pracodawcy.

Kursy i szkolenia z urzędu pracy


Dla kogo kursy i szkolenia z urzędu pracy?

Osoba bezrobotna skierowana z urzędu pracy na kurs lub szkolenie może zdobyć nowy zawód lub dodatkowe umiejętności zawodowe.

Urząd pracy najczęściej organizuje szkolenia:

 • obsługa komputera
 • fryzjerstwo
 • nauka języków
 • obsługa turystyczna
 • księgowość
 • podstawowe prace administracyjno-biurowe
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy

Na szkolenie może zostać skierowana osoba, która jeszcze jest na wypowiedzeniu. Bezrobotny może otrzymać skierowanie już podczas rejestracji w urzędzie pracy, jeśli nie dla niego odpowiedniej propozycji pracy.

Jeżeli bezrobotny zostanie skierowany na szkolenie, które da szanse znalezienia pracy, a odmówi w nim udziału, przerwie je bez uzasadnionej przyczyny, utraci status osoby bezrobotnej na 90 dni.

Oznaczać to będzie, że utraci prawo do ubezpieczenia i zostanie bez prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej. Przepisy mówią, ze osoba bezrobotna musi być gotowa do podjęcia pracy, a zatem także do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, które pomogą ta prace znaleźć.

Jeżeli osoba bezrobotna utraci status bezrobotnego i uważa, że stało się to niesłusznie, ma prawo odwołać się w tej sprawie do wojewody w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Długość szkolenia

Szkolenia z urzędu pracy trwają zwykle do 6 miesięcy (najdłuższe 12 miesięcy). Ale jeżeli osoba bezrobotna jest bez kwalifikacji to jej szkolenie może potrwać nawet dwa lata.

Dodatki dla dokształcającego się bezrobotnego

Bezrobotny którego kieruje się na szkolenie, to przeważnie osoba, która nie pobiera już zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli zostanie skierowany na szkolenie to chociaż nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych to ma prawo do:

 • bezrobotny w wieku do 25 lat, otrzyma stypendium w wysokości 40 procent kwoty zasiłku dla bezrobotnych;
 • osoby powyżej 25 roku życia – dodatek szkoleniowy w wysokości 20 procent zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotny skierowany na szkolenie może także złożyć wniosek:

 • o zwrot kosztów przejazdu, jeżeli dojazd na szkolenie zajmuje łącznie więcej niż 3 godziny;
 • o zwrot kosztów dyplomów i zaświadczeń, które potwierdzają uprawnienia zawodowe.

Jeżeli bezrobotny podczas szkolenia ulegnie wypadkowi, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zasiłki dla bezrobotnych

Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku;
 • 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.

Osoba bezrobotna, która zostanie skierowana na szkolenie otrzyma teraz:

 • 40 procent zasiłku dla bezrobotnych (do 25 roku życia);
 • 20 procent zasiłku dla bezrobotnych ( powyżej 25 roku życia.

Zasiłek dla bezrobotnych jak długo?

http://kodekspracy.blogspot.com/2014/09/zasiek-dla-bezrobotnych-jak-dugo.html

Miłego dnia 😉