Obowiązki i uprawnienia pracownika tymczasowego.


Pracownik tymczasowy

Pracownik tymczasowy wykonując swoją pracę ma takie same obowiązki jak inni pracownicy, którzy są zatrudnieni u pracodawcy u którego on wykonuje pracę tymczasową.

A więc wykonuje swoja pracę sumiennie, starannie, stosuje się do poleceń przełożonych, które dotyczą jego pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę.

Pracownik tymczasowy przestrzega w szczególności:

 • ustalony w zakładzie pracy czas pracy
 • przestrzega regulamin i ustalony porządek w zakładzie pracy
 • stosuje się do przepisów, zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych
 • tajemnicy, która jest określona w odrębnych przepisach niż Kodeks Pracy
 • przestrzega zasad współżycia społecznego, które obowiązują u zatrudniającego go pracodawcy
 • dba o mienie i dobro zatrudniającego go pracodawcy
 • zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie zaszkodziło by pracodawcy

Uprawnienia pracownika tymczasowego

 • pracownik tymczasowy powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami, których zatrudnia pracodawca, jeżeli chodzi o warunki pracy i warunki zatrudnienia
 • pracownik tymczasowy ma prawo do szkoleń podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, jeżeli zatrudniony jest u danego pracodawcy dłużej niż 6 tygodni
 • pracownikowi tymczasowemu przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc w którym jest do dyspozycji jednego pracodawcy lub więcej niż jednego pracodawcy. Urlop nie przysługuje za okres wykorzystany u innego pracodawcy, który przysługiwał mu na podstawie odrębnych przepisów
 • pracownik tymczasowy ma prawo do korzystania z pakietu socjalnego na takich samych zasadach jak pracownicy, których zatrudnia pracodawca
 • prawo do odszkodowań

Miłego dnia 😉

Reklamy

Praca w Norwegii


Jak znaleźć pracę w Norwegi?

Pracy w Norwegii można szukać po uprzednim zarejestrowaniu się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie publicznych służb zatrudnienia (AETATEN) przez okres 6 miesięcy. Jeżeli się nie zarejestrujesz będziesz mógł przebywać na terenie Norwegii 3 miesiące .

By podjąć pracę będziesz potrzebował pozwolenia na pobyt z możliwością podjęcia pracy. Pozwolenie nie jest wymagane jeżeli zatrudniony będziesz w zagranicznym przedsiębiorstwie. Pozwolenie na pobyt otrzymasz w norweskich placówkach dyplomatycznych, a także w norweskich komisariatach policji.

Będziesz też potrzebował ubezpieczenia wypadkowego i dobrych warunków mieszkaniowych. By otrzymać pobyt stały będziesz musiał przebywać w Norwegii przez 3 lat bez przerwy.

Czas pracy i urlop wypoczynkowy w Norwegii

Czas pracy w Norwegii ustawowo nie przekracza 9 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Po uzgodnieniach z pracodawcą czas pracy może zostać wydłużony od 48 do 54 godzin . Obowiązkiem pracodawcy jest nanieść na listę płac liczbę nadgodzin tygodniowo, a także w skali całego roku.

Jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy to w Norwegii pracownik ma prawo do 25 dni ( w ciągu roku urlopowego) z sobotami, które chociaż są dniami wolnymi od pracy to liczone są jak dni robocze. Pracownik ma prawo od 1 czerwca do 30 września wziąć 3 tygodnie nieprzerwanego urlopu.

Minimalne wynagrodzenie za prace w Norwegii

Minimalne wynagrodzenie za pracę nie obowiązuje w Norwegii. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od umów płacowych, które zawierają między sobą pracodawca z organizacjami pracowniczymi lub od specjalnych porozumień płacowych zawartych przez pracodawcę i pracownika. Płace nie są automatycznie dostosowywane do kosztów utrzymania.

Ważnie informacje

Polskojęzyczna infolinia dla osób, które chcą podjąć pracę w Norwegii: tel. 815 48 222, kier. 47, następnie należy wybrać cyfrę 1 i po kolejnym połączeniu podać hasło: POLSKI. Infolinia czynna jest w piątki od 09.00 do 14.00. Od konsultantów można uzyskać informacje związane z regulacjami dotyczącymi rynku pracy w Norwegii (infolinia nie służy do poszukiwania prac); e-mail: – odpowiedzi udzielane są również w jęz. polski, z tym, że trzeba na nie dłużej czekać.

Ambasada Norwegii w Polsce: http://www.amb-norwegia.pl; e-mail: emb.warsaw@mfa.no

Ambasada RP w Oslo: tel. +47 22 55 55 36; e-mail: polavd@online.no; http://www.oslo.polemb.net

Ambasada RP w Oslo: tel. +47 22 55 55 36; e-mail: polavd@online.no; http://www.oslo.polemb.net

Miłego dnia 😉

Jakie prawa ma pracownica karmiąca piersią?Prawa pracownicy karmiącej piersią ( art.187 kodeksu pracy):

 • dwie półgodzinne przerwy w pracy, wliczane do czasu pracy
 • jeżeli karmi więcej niż jedno dziecko , dwie 45 – minutowe przerwy (przerwy mogą być udzielane łącznie)

Jeżeli kobieta karmiąca piersią pracuje krócej niż 4 godziny dziennie , przerwy na karmienie jej nie przysługują. A jeżeli jej czas pracy nie przekracza 6 godzin , ma prawo do jednej przerwy na karmienie.

Pracę , które pracownice karmiące piersią nie mogą wykonywać:

ręczne przenoszenie i podnoszenie ciężarów po płaskiej powierzchni:

 • przy pracy stałej – 3 kg;
 • przy pracy dorywczej – 5 kg

ręczne podnoszenie po schodach . powierzchniach pochyłych:

 • przy pracy stałej – 2 kg
 • przy pracy dorywczej – 3,75 kg

przewożenie ciężarów:

 • 12,5 kg przy przewożeniu na taczkach jednokołowych;
 • 20 kg przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4 kołowych;
 • 75 kg przy przewożeniu na wózkach po szynach, przy czym ww. masy obejmują również masę urządzenia transportowego.

Pracę , które wiążą się z wysiłkiem fizycznym , jeżeli wydatek energetyczny netto na wykonanie pracy przekracza 696 kcal na zmianę roboczą

nie może pracować w pozycji pochylonej , klęcząc , w przysiadzie

w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w czasie jednej zmiany roboczej

pracować w warunkach mikroklimatu zimnego lub gorącego, jeżeli wskaźnik przewidywanej oceny średniej PMV jest mniejszy od -1,5 lub większy od 1,5

pracować w takim środowisku , w którym nagle zmieniają się temperatury powietrza przekraczające 15 stopni C .

praca nurków i wszystkie prace wiążące się z podwyższonym lub obniżonym ciśnieniem

prace które niosą ze sobą ryzyko zakażenia się:

 • wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki
 • wirusem HIV
 • wirusem cytomegalii
 • pałeczką listeriozy oraz toksoplazmozą

praca ze zwierzętami , które dotknięte są choroba zakaźna:

 • bruceloza
 • włośnica
 • wąglik
 • tularemia

praca w której pracownica karmiąca piersią narażona jest na działanie rozpuszczalników organicznych jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1989 r.

prace które niosą ze sobą ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego np .:

 • gaszenie pożarów
 • ratownictwo chemiczne
 • praca z materiałami wybuchowymi
 • praca przy usuwaniu skutków awarii
 • praca przy uboju zwierząt

praca z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania jonizującego.

Poznaj jakie prawa przysługują młodej mamie w pracy szczegóły : “Pracująca mama”

Co to jest czas pracy w ruchu ciągłym i kiedy może być stosowany?


Praca w ruchu ciągłym

Jeżeli pracę ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane, to zgodnie z art. 138 Kodeksu pracy , pracodawca może zastosować system czasu pracy w ruchu ciągłym, w którym można dopuścić przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie w tygodniu, w okresie rozliczeniowym, który nie przekroczy 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach tego okresu, dobowy wymiar czasu pracy może być przedłożony do 12 godzin.

Pracodawca musi pracownikowi za każdą godzinę powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania przez niego pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, wypłacić dodatek do wynagrodzenia za pracę w wysokości 100 procent.

Praca w ruchu ciągłym często mylona jest przez pracodawców ze zwykłą pracą na zmiany, która odbywa się w sposób, że pracownik wykonuje swoja pracę w obrębie trzech zmian po 8 godzin i wypełnia w ten sposób 24-godzinną dobę kalendarzową.

Taka praca też ma charakter ciągły, ale pracodawca nie musi stosować wyżej opisanego systemu. Nie ma potrzeby, aby pracodawca zastosował 43-godzinną tygodniowa normę czasu pracy i przedłużył czas pracy, łamiąc zmiany, czyli pracownik przechodzi z jednej zmiany na inną.

Czas pracy – 37 gotowych wzorów z opisem…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Ochrona pracownicy będącej w ciąży


Pracownica w ciąży

Prawo pracy szczególną ochronę zapewnia pracownicy będącej w ciąży. Pracownica ma zapewnioną ochronę we wszystkich elementach stosunku pracy i przez cały okres trwania ciąży.

Obowiązkiem pracodawcy jest niezatrudnianie pracownicy w ciąży przy pewnego rodzaju pracach.

Do takich prac należy m.in :

 • praca na taśmie,
 • praca w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w czasie zmiany roboczej,
 • praca powyżej 4 godzin na dobę przy komputerze

Pracodawca ma wiele obowiązków wobec pracownicy, która poinformowała go, że jest w ciąży, lecz obowiązki te wynikają z umowy jaka została zawarta z pracownicą.

Gdy zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony to pracodawca ma obowiązek wywiązać się ze wszystkich obowiązków jakie ma wobec ciężarnej pracownicy.

Inaczej regulowane są obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży, jeżeli zawarto inny rodzaj umowy ( np. umowę zlecenie czy też umowę o dzieło ).

Głównym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownicy w ciąży z którą zawarł umowę o pracę na czas określony jest to, że nie może takiej pracownicy zwolnić z pracy. Są wyjątki od tej reguły, pracodawca mógłby zwolnić pracownice w ciąży np:

 • gdyby złamała w jakiś sposób prawo,
 • w pełni zaniedbała swoje obowiązki,
 • a także gdy firma w której jest zatrudniona pracownica w ciąży ogłosi bankructwo.

Pracodawca musi zatrudniać pracownice do końca ciąży, a później obowiązkowo przysługuje jej urlop macierzyński.

Jeżeli chodzi natomiast o umowę o pracę na czas określony, lub na czas próbny, to pracownicy w ciąży też przysługują pewne prawa .

Jeżeli rozwiązanie takiej umowy o pracę przypadałoby na czas późniejszy niż 3 miesiąc ciąży, to pracownica nabywa takie same prawa jak pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli obowiązkiem pracodawcy jest do końca ciąży nie zwolnić jej z pracy.

Obowiązek ten wygasa w momencie rozwiązania ciąży z tym, że ZUS płaci za taką pracownice składki, więc ma ona coś w rodzaju urlopu macierzyńskiego, ale to nie jest już urlop macierzyński.

Obowiązkiem pracodawcy jest także poinformowanie pracownicy w ciąży o przysługujących jej prawach. Pracodawca odpowiada także za nią w czasie trwania ciąży.

Chodzi tutaj przede wszystkim o niebezpieczne warunki pracy. Jeżeli warunki pracy są niebezpieczne, to pracownica w ciąży ma prawo nie wykonać takiego rodzaju pracy, a pracodawca powinien znaleźć jej pracę zastępczą.

Jeżeli chodzi o czas pracy i miejsce pracy, to pracownica w ciąży ma prawo nie zgodzić się na oddelegowanie w inne miejsce niż jej miejsce pracy. Ma prawo nie zgodzić się na delegacje, ma prawo nie zgodzić się na przeniesienie, może nie zgodzić się na wyjazdy służbowe. Ale tak samo może się na to zgodzić, wiec jeżeli wyrazi na to zgodę to jak najbardziej jej to przysługuje.

Pracownica w ciąży nie może być także zatrudniana w godzinach nadliczbowych.

Pracownica w ciąży ma także prawo do płatnych zwolnień związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich.

Zwolnienia te przysługują jeżeli spełnione są trzy warunki:

 • badania są zlecone są przez lekarza
 • badania związane są z ciążą
 • badania nie są przeprowadzane poza godzinami pracy.

Miłego dnia 😉

W jakim celu pracodawca wprowadza okres rozliczeniowy?Pracodawca wprowadza tzw. okres rozliczeniowy w celu ustalenia wymiaru czasu pracy (liczba godzin, które pracownik musi przepracować w tym okresie) i rozplanować ten czas w harmonogramie pracy. Druga istotna sprawą wprowadzenia okresu rozliczeniowego jest możliwość obliczenia czy w tym okresie nie nastąpiło przekroczenie przeciętnej, tygodniowej normy czasu pracy lub czy pracownik nie dopracował liczby godzin, które były wymagane w określonym wymiarze czasu pracy.

Podstawowym okresem rozliczeniowym jest czteromiesięczny okres rozliczeniowy, ponadto można stosować dłuższe okresy rozliczeniowe, które nie przekraczają :

 • 6 miesięcy w rolnictwie i hodowli, przy pilnowaniu mienia i osób, przy wykonywaniu prac społecznie użytecznych lub prac, które służą zaspokojeniu codziennych potrzeb ludności
 • 12 miesięcy jeżeli uzasadnią to nietypowe warunki organizacyjne lub techniczne, które mają wpływ na przebieg procesu pracy..

Kodeks pracy nie dopuszcza takiego przedłużenia okresu rozliczeniowego w określonych systemach czasu pracy :

 • w systemie, który dopuszcza przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12.16 czy 24 godzin na dobę
 • praca w ruchu ciągłym

Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na podstawie :

 • układu zbiorowego pracy lub
 • zakładowa organizacja związkowa musi wyrazić na to zgodę

Jeżeli w zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa, pracodawca wprowadza przedłużony okres rozliczeniowy, po uprzednim powiadomieniu właściwego inspektora pracy…

Jak należy ustalać czas pracy (wymiar i rozkład) pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy?

Praca w NiemczechPrzyjeżdżając do pracy w Niemczech masz obowiązek w ciągu 7 dni od daty wjazdu zgłosić się do najbliższego urzędu meldunkowego (Meldenstelle, w Berlinie – Bürgeramt). Uzyskasz tam potwierdzenie zameldowania.


W Niemczech możesz przebywać bez zezwolenia do trzech miesięcy. Musisz jednak posiadać środki na swoje utrzymanie. W wypadku gdybyś miał zamiar przebywać dłużej na terenie Niemiec, musisz zgłosić się do Urzędu ds. Cudzoziemców aby otrzymać zezwolenie na pobyt (EG-Aufenthaltsbewilligung).

Aby je otrzymać musisz posiadać zezwolenie na prace w Niemczech. O takie zezwolenie występuje niemiecki pracodawca.

Do wniosku o zezwolenie na pracę dołączasz :

 • aktualny paszport lub dowód osobisty
 • 2 fotografie
 • dokument, który potwierdzi cel Twojego pobytu
 • dokument, który potwierdzi posiadanie odpowiednich środków finansowych
 • zaświadczenie, że posiadasz ubezpieczenie medyczne


Pozwolenia wydają Arbeitsamt (odpowiednik naszego Urzędu Pracy). Uprzednio badają rynek pracy i sprawdzają czy na dane stanowisko pracy nie ma chętnej osoby, która jest obywatelem Niemiec. Trwa to zwykle kilka tygodni.

Ograniczenia w zatrudnieniu istnieją w sektorze budowlanym, pracę przy dekorowaniu i sprzątaniu wnętrz oraz pojazdów. Przy tych pracach mogą pracować tylko pracownicy, których liczbę określa kontyngent.

Jeżeli masz 18-40 lat i odpowiednie wykształcenie to możesz pracować na podstawie umowy z tzw. pracownikiem-gościem (Gastarbeitervertrag).

Czas pracy i urlopy w Niemczech

W Niemczech dzienny czas pracy nie może przekroczyć 10 godzin, a tygodniowo pracownik nie może pracować więcej niż 60 godzin. Wymiar corocznego urlopu wypoczynkowego to 20 dni.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Niemczech

Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane jest w zbiorowych układach pracy dla poszczególnych branż.

Ważne Informacje

Ambasada RP w Berlinie: (0-049 30) 22313 0, www.botschaft-polen.de

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy: http://www.bmas.bund.de

Federalna Agencja Pracy: www.arbeitsagentur.de

Sprawdzone techniki pamięciowe, dzięki którym zapamiętasz 200 niemieckich słów, zwrotów i wyrażeń w 100 minut..

Poznaj czyhające na Ciebie pułapki i zaskakujące ciekawostki w języku niemieckim…