Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?


Wynagrodzenie urlopowe Prawidłowe naliczenie wynagrodzenia urlopowego polega wpierw na ustaleniu, jakiego charakteru składniki wynagrodzenia otrzymuje dany pracownik. 3 rodzaje składników wynagrodzenia Rozporządzenie urlopowe rozróżnia 3 rodzaje składników wynagrodzenia: składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięczne w stałej wysokości (są to m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe, takie jak stażowy, funkcyjny). Uwaga! Stała miesięczna premia regulaminowa jest uwzględniana… Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?

Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika


Wzór karty miesięcznego wynagrodzenia pracownika Jednym z wielu obowiązkowych dokumentów, które musi prowadzić pracodawca jest odrębne dla każdego pracownika imienne karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, które związane są z pracą (np. listy płac). Uwaga! Obowiązek te nałożył ustawodawca na pracodawców w związku z prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz… Czytaj dalej Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Ewidencja urlopów wzór


Ewidencja urlopów Ewidencja urlopów  jest prowadzona w każdym roku kalendarzowym oddzielnie i indywidualnie dla każdego pracownika. Mogą być prowadzone osobne ewidencje urlopów, np. dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, ewentualnie dla robotników i obsługi. W ewidencji urlopów należy umieścić  wymiar i terminy wykorzystanego przez pracownika urlopu z zaznaczeniem, za który rok udzielany… Czytaj dalej Ewidencja urlopów wzór

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej


Wzór karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Zgodnie z art. 2376 kp. obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które będą go zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla jego zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy oraz poinformować go o sposobach  posługiwania się tymi środkami. Uwaga! Pracodawca… Czytaj dalej Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca


Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze Świadczenie urlopowe dla pracownika niepełnoetatowego  ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ma do niego prawo pracownik, który korzystał  z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc z weekendami i innymi dniami wolnymi). Świadczenie urlopowe proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do… Czytaj dalej Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca

Roczna karta ewidencji czasu pracy


Wzór rocznej karty ewidencji czasu pracy Do obowiązków pracodawcy należy również założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika (§ 8 rozporządzenia) kart ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach: w tym pracę w niedziele i w święta; w porze nocnej; w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu… Czytaj dalej Roczna karta ewidencji czasu pracy

Informacja o warunkach zatrudnienia wzór


Wzór informacji o warunkach zatrudnienia Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz przepisami i zasadami BHP, a także zakresem informacji, które objęte są tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy. Uwaga! Pracodawca przed dopuszczeniem… Czytaj dalej Informacja o warunkach zatrudnienia wzór