Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Przepisy prawa pracy nakazują by pracownik urlop wypoczynkowy odbierał w “naturze”. Gdyby pracodawca wypłacił mu pieniądze w zamian za to że nie pójdzie na urlop wypoczynkowy może zapłacić karę.

Pracodawca wypłaca ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, tylko wtedy kiedy pracownik nie zdąży wziąć całego urlop wypoczynkowy lub jego części, a powodem będzie rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Inspekcja pracy, uznała by to za ciężkie naruszenie prawa pracy . Nie ma na to też wpływu czy pracodawca zwolnił go za wypowiedzeniem czy dyscyplinarnie, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy musi być wypłacony.

Jeżeli w takim wypadku pracodawca nie wypłaci ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, pracownik może wówczas odwołać się do sądu pracy, ale musi być spełniony jeden warunek :

 • urlop wypoczynkowy nie uległ przedawnieniu ..

Pracownik składa w sądzie pracy pozew przeciwko pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pozew jest bezpłatny.

Jeżeli po zakończeniu jednej umowy na czas określony, pracodawca podpisuje z pracownikiem kolejną, nie musi wypłacać wtedy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, mogą umówić się między sobą, że urlop zostaje przesunięty na później…

Miłego dnia 🙂

Reklamy

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień?


Zwolnienie pracownika z dnia na dzień

Pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień w dwóch sytuacjach:

 • w przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności ( pracownik przebywa na wielomiesięcznym zwolnieniu lekarskim)

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy ten :

 • pije alkohol w miejscu pracy
 • ukradł rzecz pracodawcy
 • porzucił pracę

Pracodawca nie może wręczyć pracownikowi zwolnienia dyscyplinarnego, jeżeli nie zrobił tego w ciągu miesiąca od wydarzenia za które te zwolnienie dyscyplinarne chciał wręczyć. Na upłynięcie terminu nie ma wpływu zwolnienie lekarskie, pracodawca może bowiem rozwiązanie umowy o pracę przesłać do domu pracownika listem poleconym.

Jeżeli pracodawca podał nieprawdziwy powód zwolnienia, pracownik powinien oddać sprawę do sądu pracy. Gdy tego nie zrobi nie otrzyma wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a wpis o zwolnieniu dyscyplinarnym w świadectwie pracy może spowodować problemy ze znalezieniem nowej pracy.

Jeżeli pracownik ma wątpliwości co do tego czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem, może skorzystać z bezpłatnej pomocy i zadzwonić do państwowej Inspekcji Pracy. Adres i telefon najbliższego inspektoratu znajdziesz na stronie http://www.pip.gov.pl . Możesz też zadzwonić pod numer 118 913.

Pracownik ma 7 dni na odwołanie się od rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz 14 dni od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Złożenie pozwu jest bezpłatne.

Pracownik w pozwie może zażądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne (przy trwającej umowie o pracę) lub przywrócenia do pracy i odszkodowania ( gdy umowa o prace została rozwiązana).

Miłego dnia 😉

 

Utrata uprawnień zawodowych z winy i bez winy pracownika


Utrata uprawnień zawodowych

Utrata uprawnień zawodowych z winy pracownika

Pracownik traci uprawnienia zawodowe z własnej winy np. gdy świadomie zaniedba, nie dopełni obowiązków, nie odnowi uprawnień.

Pracodawca za takie przewinienia może zawiesić pracownika w obowiązkach.

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy zdarzenie zostanie wyjaśnione.

Gdy np. zawodowy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu i sprawa trafi do sądu, to podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego, może być wyrok, że pracownik ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W niektórych przypadkach to sąd zawodowy ocenia czy pracownik na tyle zaniedbał lub nie dopełnił obowiązków, aby pozbawić go uprawnień zawodowych.

Utrata uprawnień zawodowych bez winy pracownika

Najczęściej pracownik traci uprawnienia do wykonywania zawodu z powodu pogorszenia się stanu jego zdrowia. Pracodawca w takim wypadku nie może surowa ukarać pracownika np. zwolnić go dyscyplinarnie, ale może przenieść go na inne stanowisko lub dać wypowiedzenie zmieniające.

Przeniesienie do innej pracy

Gdy stan zdrowia pracownika może ulec poprawie, to traci on uprawnienia na jakiś czas. Wtedy pracodawca przenosi go do innej pracy np. na 2-3 miesiące.

Wypowiedzenie zmieniające

Gdy pracownik traci uprawnienia do wykonywania zawodu z powodu choroby, to pracodawca może też na podstawie art. 42 Kp. wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Wypowiedzenie takie polega na tym, że pracodawca proponuje pracownikowi nowe warunki pracy (inne stanowisko i zwykle niższe wynagrodzenie za pracę). Pracownik może nie przyjąć tych warunków. Jeżeli tak zrobi to gdy minie czas określony w wypowiedzeniu, umowa o pracę automatycznie się rozwiązuje.

Zwolnienie z pracy

Jeżeli pracodawca nie może zaproponować pracownikowi innego stanowiska pracy, może rozwiązać z nim umowę, podając jako powód utratę uprawnień zawodowych. Pracownikowi na podstawie art. 30&1 pkt 2 Kp przysługuje okres wypowiedzenia.

Miłego dnia 😉

Kiedy pracodawca może zwolnic pracownika dyscyplinarnie ?


Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca zwalnia pracownika dyscyplinarnie w następujących przypadkach:

 • gdy pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki
 • jeżeli podczas trwania umowy o pracę, pracownik popełni przestępstwo uniemożliwiające mu dalszą pracę na zajmowanym przez niego stanowisku( potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu)
 • pracownik traci uprawnienia pracownicze do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku z własnej winy

Jeżeli pracodawca chce zwolnić pracownika dyscyplinarnie, to powinien to zrobić nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia, w którym się dowiedział o wydarzeniu, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę .

Pracodawca ma prawo w ten sposób rozwiązać każdy stosunek pracy, z każdym pracownikiem i o każdym czasie.

Pracownik ciężko narusza swoje obowiązki pracownicze w przypadku:

 • spożywania alkoholu w miejscu pracy
 • jest nietrzeźwy w miejscu pracy
 • kradnie mienie pracodawcy
 • ma nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

Pracodawca może zwolnic pracownika dyscyplinarnie, gdy ten dokona kradzieży poza zakładem pracy, a pracownik zajmuje stanowisko z odpowiedzialnością materialną (magazynier, kasjerka).

Pracodawca ma prawo zwolnic pracownika z dnia na dzień, jeżeli ten utraci czasowo lub na stałe uprawnienia, które potrzebne mun są do wykonywania pracy na stanowisku, które pracownik zajmuje. Pracodawca może zwolnic pracownika tylko wtedy jeżeli utrata uprawnień jest zawiniona przez pracownika, a nie np, przez jego chorobę.

Przepis ten dotyczy np. zawodów:

 1. kierowca – utrata przez kierowce prawa jazdy;
 2. pielęgniarka – gdy pielęgniarka utraci prawo do wykonywania zawodu, a powodem jest niewłaściwa opieka nad pacjentem.

Miłego dnia 😉

Odwołanie z urlopu bezpłatnego


Urlop bezpłatny

Pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jeżeli udzielono go na okres dłuższy niż trzy miesiące.

Jeżeli urlop bezpłatny trwa dłużej niż trzy miesiące, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do pracy.

Jest to możliwej jednak wtedy jeżeli pracodawca przed udzieleniem urlopu (dłuższym niż trzy miesiące) ustalił z pracownikiem na piśmie , że z ważnych przyczyn będzie mógł przerwać ten urlop.

Przepisy prawa pracy nie precyzują jakie mogą być ważne przyczyny odwołania z urlopu bezpłatnego. Muszą to być powody związane z sytuacja w zakładzie pracy .

Gdy pracodawca odwołuje z urlopu pracownika z ważnych przyczyn dotyczących zakładu pracy , pracownik ma obowiązek stawić się w pracy. Jeżeli odmówi pracodawca może to zakwalifikować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art 52 k.p) i zwolnic dyscyplinarnie pracownika.

Jeżeli pracownik sam chce wcześniej skończyć urlop bezpłatny musi złożyć wniosek w tej sprawie do pracodawcy , ponieważ powrót do pracy możliwy jest na podstawie porozumienia stron , a więc potrzebna jest zgoda pracodawcy.

Miłego dnia 😉