Kto może prowadzić żłobek, klub dziecięcy i jak zatrudnić nianię?


Prowadzenie prywatnego żłobka, klubu dziecięcego i zatrudnienie niani

Budżet gminy opłaci składki do ZUS i NFZ, także wtedy, gdy rodzic zatrudni jako nianię do dziecka członka rodziny (np. babcię, siostrę, kuzynkę). Jeżeli ktoś będzie chciał opiekować się dziećmi w swoi domu (tzw. klub dziecięcy) – musi wziąć udział w gminnym konkursie.

Czy rodzic może zatrudnić jako nianię członka rodziny?

Jako nianię można zatrudnić członka swojej rodziny (np. babcię, siostrę, kuzynkę). Ustawa żłobkowa nie stawia warunków, które dotyczą pokrewieństwa między rodzicami dziecka, a jego opiekunką, która zawiera tzw. umowę uaktywniającą.

Uwaga! Rodzic dziecka musi zgłosić opiekunkę do ZUS, spełniać warunek dotyczący pracy, a dziecko nie może być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym oraz przez dziennego opiekuna.

Jeżeli rodzic dziecka podpisze z nianią umowę uaktywniającą, to budżet gminy opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe od podstawy nie wyżej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a gdy w umowie zostanie określona wyższa pensja, to opłacą składki od kwoty, która stanowi nadwyżkę nad minimalną płacą.

Uwaga! Przepisy nie określiły kwalifikacji zawodowych dla niani i nie zabraniają zatrudnienia osoby przebywającej na emeryturze lub świadczeniu przedemerytalnym.

Dotacja dla prywatnego żłobka

Uwaga! Gmina nie ma obowiązku przyznania dotacji celowej ze swojego budżetu na każde dziecko, które jest objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

Dotacja jest obowiązkowa wyłącznie w przypadku prywatnego przedszkola, które działa na terenie gminy, a gdy gmina zdecyduje się na wspieranie prywatnych miejsc opieki, to wysokość dotacji musi zostać określona w uchwale radnych gminy.

Ustawa żłobkowa nie precyzuje także, czy dotacja powinna stanowić procent kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w gminnym żłobku lub klubie dziecięcym. Wybór pozostawiono radnym i jej wysokość może być zależna od dochodów gminy.

Natomiast podmiot, który prowadzi żłobek lub klub dziecięcy, samodzielnie musi określić wysokość opłaty  za pobyt dziecka i posiłki (uwzględniając np. nieobecność dzieci).

Czy niania będzie kontrolowana?

Przepisy ustawy żłobkowej nie przewidują specjalnego trybu kontroli, który będzie sprawdzał, czy opieka nad dziećmi jest sprawowana zgodnie z warunkami, które zostały określone w umowie uaktywniającej.

Niania będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosowane są przepisy, które dotyczą umowy zlecenia. Dlatego jej zatrudnienie nie będzie podlegało kontroli ze strony państwowej inspekcji pracy.

Uwaga! Obowiązkiem rodzica jest informowanie ZUS o każdej zmianie, która wpływa na opłacanie składek, a w szczególności o wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy uaktywniającej. Należy także zgłosić w ZUS utratę pracy przez jednego rodzica lub rodzica samotnego, bo wtedy składki będą opłacane przez trzy miesiące od dnia, w którym nastąpił  koniec zatrudnienia, a także przekroczenie przez dziecko wieku, który uprawnia do korzystania z opłacania składek. Gdy rodzic tego nie zrobi, to ZUS będzie żądał zwrotu opłaconych składek.

Czy opiekun musi ukończyć szkolenie?

Jeżeli ktoś chce zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym, dziennym opiekunem, który sprawuje opiekę w swoim domu lub osobą, która kieruje pracami klubu dziecięcego, to musi spełnić wymagania dotyczące ich wykształcenia, a gdy ich nie spełnia, to musi ukończyć szkolenie.

Jeżeli chodzi o opiekuna w klubie dziecięcym, który nie posiada żadnego doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, będzie to 280-godzinne szkolenie, z czego 80 godzin będą stanowić zajęcia praktyczne, które polegają na sprawowaniu opieki.

Uwaga!  Szkolenia będą prowadzone tylko przez te podmioty, które opracują ich tematykę. Musi ona być zgodna z zakresem programowym, który został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ich zatwierdzenie lub odmowa będzie odbywać się na podstawie decyzji administracyjnej, a decyzja akceptująca program szkolenia będzie ważna przez 5 lat. Lista programów jest dostępna w biuletynie informacji publicznej.

Czy można wydłużyć opiekę nad dzieckiem w klubie dziecięcym?

Klub dziecięcy i jest to niezależne od tego, czy prowadzi go gmina, czy osoba fizyczna zapewnia dziecku opiekę w wymiarze do 5 godzin dziennie i nie ma możliwości wydłużenia tego czasu o dodatkowe godziny za dodatkową opłatą.

Ustawa żłobkowa przewiduje taką możliwość tylko w przypadku żłobka.

Uwaga! Klub dziecięcy może działać przez więcej niż 5 godzin dziennie pod warunkiem, że każde dziecko nie będzie przebywać w nim dłużej niż 5 godzin. Osoby, które prowadzą klub dziecięcy, gdy chcą oferować opiekę przez większą ilość godzin, muszą przekształcić swoją placówkę w żłobek.

Wzór wniosku o rejestrację żłobka w gminnym rejestrze

Osoby, które chcą wpisać żłobek lub klub dziecięcy do rejestru, który prowadzony jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, muszą złożyć pisemny wniosek. Obowiązku tego nie ma gmina, ale może na swoje potrzeby opracować wzór wniosku i udostępnić go chętnym osobom.

Gmina powinna także udzielić informacji na temat pozostałych dokumentów, które należy dołączyć wraz z wnioskiem, by można było wpisać żłobek do rejestru.

Należą do nich:

 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
 • oświadczenie o identyfikacji podatkowej NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione za przestępstwo umyślenie;
 • kopia opłaty, która pobierana jest za wpis do rejestru.

Gdy żłobek zakładany jest przez osobę prywatną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, to konieczny jest wyciąg z rejestru publicznego, który potwierdza status podmiotu.

Do wglądu przedstawia się natomiast dokument, który potwierdzi tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport), a także dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi.

Kto wskazuje opiekuna dziennego?

Opiekuna dziennego, który będzie sprawował opiekę w swoim domu lub mieszkaniu nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, będzie zatrudniała i wybierała gmina. Ona także opłaci jego ubezpieczenie cywilne za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie opieki nad dziećmi.

Rodzic będzie wnosił opłaty na rzecz gminy, ale nie będzie mógł wybierać, kto zostanie opiekunem dziennym.

Uwaga! Gmina na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz 873 z poźn. zm.) musi przeprowadzić konkurs na opiekuna dziennego.

Tak więc osoba, która chce  zostać opiekunem dziennym składa swoją ofertę, gdy gmina ogłosi konkurs na stronie swojego biuletynu informacji publicznej.

W ofercie należy podać informacje, które dotyczą wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi, a także o posiadaniu lokalu, w którym będzie sprawowana opieka i posiadany do niego tytuł prawny.

Lokal może być udostępniony przez gminę. Przepisy nie zabraniają także tego, by opiekun dzienny mógł zajmować się swoimi dziećmi  oraz dziećmi innych rodziców.

Jak zbudować i prowadzić z sukcesem firmę opartą na pasji…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

 

Reklamy

Jak założyć prywatny żłobek – ustawa „żłobkowa”


Założenie prywatnego żłobka

W kwietniu br. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 235.

Dzięki tej ustawie, działalność gospodarczą, która polega na opiece nad dziećmi jest działalnością, która jest regulowana w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a to wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

Przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą, która polega na opiece nad dziećmi (kod PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi) przed wejściem ustawy (tj. 04.04.2011 r.) może prowadzić działalność w zakresie opieki nad dziećmi na dotychczasowych warunkach przez 3 lata od wejścia w życie tej ustawy.

Po upływie tego terminu, jeśli nadal będzie chciał prowadzić działalność będzie musiał spełnić warunki ww. ustawy (m.in. odpowiednie wykształcenie, zgoda SANEPID-u, warunki lokalowe) oraz dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

W przypadku osób, które od dnia dnia 04.04.2011 r. będą dopiero chciały rozpocząć taką działalność gospodarczą okres 3 lat dostosowania się do warunków ww. ustawy nie przysługuje. Tak więc rozpoczęcie tego typu działalności wiąże się  poza wpisem  do ewidencji działalności gospodarczej również z wpisem do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

Ustawa „żłobkowa” – najważniejsze artykuły

Art. 8.

1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

1) gminy;

2) osoby fizyczne;

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych.

3. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10.

Art. 10.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Art. 26.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 27.

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

3. Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Art. 75.

1. Żłobki działające na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 66, stają się żłobkami w rozumieniu niniejszej ustawy z dniem jej wejścia w życie.

2. Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi mogą prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.

Poznaj fachową instrukcję od A do Z realizacji własnej działalności, tak by cieszyć się niesłabnącymi dochodami…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Jak otworzyć żłobek?


Jak otworzyć żłobek prywatny?

W Polsce mamy ok. 400 żłobków publicznych i niepublicznych, gdzie opiekę znajduję blisko 30 tys. dzieci.

Potrzeby są dużo większe. Dzieci w wieku 0-3 jest 1,5 mln.

Jeszcze do niedawna, osoba, która chciała otworzyć żłobek musiała borykać się z problemami, bo był on uznawany za zakład opieki zdrowotnej i trzeba było spełnić ostre rygory, które dotyczyły warunków pobytu dzieci oraz kwalifikacji opiekunek.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Niedawno weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym żłobki zostały pozbawione statusu ZOZ-u i obecnie otworzenie takiej placówki jest prostsze i mniej kosztowne

Jak założyć i prowadzić żłobek po zmianie przepisów

Obowiązujące od 4 kwietnia przepisy tzw. ustawy żłobkowej pozbawiają żłobki statusu zakładów opieki zdrowotnej. Nie będą więc już zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących warunków pobytu dzieci oraz zatrudnienia i zasad wynagradzania kadry, które obowiązują placówki medyczne, np. szpitale.

Konieczność spełniania wymagań określonych dla zakładów opieki zdrowotnej powodowała, że założenie i prowadzenie żłobka było kosztowne i skomplikowane. Wprowadzone w ustawie regulacje dotyczące działalności żłobków mają spowodować, że łatwiej będzie je zakładać. Nie oznacza to jednak, że żłobki będą całkowicie zwolnione ze spełniania określonych standardów. Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, określone zostały w rozporządzeniu minister pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z nową ustawą prawo do zakładania i prowadzenia żłobków mają:

■ gminy,
■ osoby fizyczne,
■ osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Gmina będzie mogła prowadzić żłobek w formie gminnej jednostki budżetowej. Do jego utworzenia potrzebna więc będzie uchwała radnych.

Źródło: Poradnik Michaliny Topolewskiej Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię

W żłobku opiekę mogą znaleźć dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Dziecko może w nim przebywać 10 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia (trzeba będzie za to dodatkowo zapłacić).

Żłobek może być prowadzony, gdy zapewni się:

 • odpowiedni lokal, który powinien posiadać co najmniej dwa pomieszczenia:
 • jedno przystosowane do zabawy oraz jedzenia posiłków;
  drugie do odpoczynku.

należy też:

 • zatrudnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci).

Pamiętaj! Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne lub takie, które nie skończyło jeszcze roku, to może ona liczyć pięcioro dzieci.

Opiekun powinien być odpowiednio wykwalifikowany (np. pielęgniarka, opiekunka dziecięca, wychowawca nauczania przedszkolnego). Może to też być osoba z wykształceniem średnim, ale tutaj warunkiem jest co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi lub odbycie 280 – godzinnego szkolenia.

 • wpisać placówkę do rejestru, który prowadzony jest przez gminę. prowadząc żłobek, należy nadać mu statut, w którym określa się m.in. warunki, na których będą przyjmowane dzieci, wysokość opłaty. Trzeba również opracować regulamin, a w nim podać m.in. godziny otwarcia.

Otwórz własną firmę

Pierwszym krokiem jest otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wypełnia się formularz, a w nim podaje się rodzaj prowadzonej działalności (może to być np. opieka nad dziećmi). Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy wraz z dołączonym wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP (będą niezbędne przy rejestracji żłobka).

Pamiętaj! Można bez pośrednictwa gminy samumu wybrać się najpierw do urzędu statystycznego, a potem do skarbowego. Dokładne wskazówki, jak – krok po kroku – założyć własną firmę znajdziesz w poradniku Marka Zabiciela Jak wygrać w biznesie?.

Rejestracja żłobka

Wniosek o wpis do rejestru

Prowadzenie żłobka będzie działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej i w związku z tym wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez gminę właściwą ze względu na miejsce jego prowadzenia. To oznacza też, że podmiot, który chce prowadzić taką działalność, aby uzyskać wpis do rejestru, musi przestrzegać zasad i wymagań zawartych w tzw. ustawie żłobkowej.

Uzyskanie wpisu wymaga złożenia pisemnego wniosku i dołączenia do niego odpowiednich dokumentów.

Należą do nich:

■ wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu, jeżeli żłobek zakłada osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

■ oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP,

■ oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,

■ w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Natomiast do wglądu przez urzędników gminy należy przedstawić:

■ dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka, np. akt notarialny ustanawiający akt własności, umowa najmu lokalu, wypis z ksiąg wieczystych,

■ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osoby fizycznej.

Konieczność wniesienia opłaty

Za wpis do rejestru trzeba będzie zapłacić. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które mogą prowadzić żłobek, z wyjątkiem gmin. Podmiot zakładający żłobek musi więc przedstawić do wglądu dowód wniesienia na konto gminy opłaty rejestracyjnej lub dołączyć jego kopię do wniosku.

Wysokość opłaty zostanie określona przez radnych gminy w uchwale. Przepisy określają, że może to być maksymalnie 50 proc minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie to opłata jednorazowa. Zmiany danych zgłaszanych do rejestru oraz wykreślenie żłobka z rejestru są już zwolnione z opłaty.

Ważne! Art. 601 Kodeksu wykroczeń przewiduje, że prowadzenie działalności gospodarczej, która jest działalnością regulowaną, bez uzyskania wpisu do rejestru jest zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywną.

Źródło: Poradnik Michaliny Topolewskiej Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię

Pamiętaj! Bezrobotny, który zdecyduje się na prowadzenie żłobka, może ubiegać się o dofinansowanie na ten cel (do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę – 20,6 tys. zł).

Klub dziecięcy

Klub dziecięcy jest placówką (może być całkowicie prywatna), która sprawuje opiekę nad  dziećmi maksymalnie przez 5 godzin dziennie. Taki klub może być otworzony w mieszkaniu, gdy spełni się warunek dostosowania jednego pomieszczenia do opieki dziennej i odpoczynku dzieci.

Opiekunem w klubie dziecięcym może być:

 • położna, pielęgniarka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog.

Może to też być osoba z wykształceniem średnim i co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 lub która

Pamiętaj! Osoba, która nie pracowała z dziećmi, musi odbyć 280-godzinne szkolenie).

Opiekun dzienny

Opiekunów dzienny zatrudnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jego zadaniem jest zajmowanie się w swoim mieszkaniu pięciorgiem dzieci (wliczając własne dzieci). Wynagrodzenie opiekuna dziennego będzie sfinansowane z opłat pobieranych od rodziców. Opiekun dzienny będzie także miał opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). By nim zostać potrzebne będzie ukończenie szkolenia.

Poznaj fachową instrukcję od A do Z realizacji własnej działalności, tak by cieszyć się niesłabnącymi dochodami…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉