Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?


Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim

Pracownik, który choruje, jest niezdolny do wykonywania pracy i za ten okres przysługuje mu 80 % jego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub, gdy pracownik miał wypadek przy pracy, czy w drodze do lub z pracy – 100 %.

Pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę o tym, że powodem jego nieobecności w pracy jest choroba.

W jakim terminie trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie?

Pracownik ma maksymalnie 2 dni na powiadomienie pracodawcy o chorobie. Może to zrobić telefonicznie, mailem, faksem. Może to też zrobić ktoś z bliskich pracownika lub osoba obca.

Uwaga! Trzeba pamiętać o tym, że, jeśli drugiego dnia nieobecności w pracy, pracownik nie powiadomi pracodawcy o chorobie, to może zostać to potraktowane jak poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracodawca może ukarać pracownika co najmniej upomnieniem (nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik jest w ciężkim stanie.

Pracownik zobowiązany jest do dostarczenia zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni. Zwolnienie może zostać dostarczone przez każdego, kogo pracownik poprosi, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, żeby otrzymała je osoba uprawniona np. pracownik działu kadr lub sekretarka.

Tutaj pracownik musi pamiętać, że, gdy nie dostarczy zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni, to  od 8 dnia nieobecności w pracy jego wynagrodzenie chorobowe zmniejszy się aż o jedną czwartą.

Dobrym sposobem jest wysłanie zwolnienia listem poleconym, ale musi on dotrzeć do pracodawcy nie później niż 7. dnia od daty, jaka znajduje się na zwolnieniu, jeśli pracodawca otrzyma zwolnienie po terminie, to wypłaci pomniejszone wynagrodzenie chorobowe.

Uwaga! Pracownik ma obowiązek wykorzystać okres zwolnienia na leczenie się.

Nawet, gdy lekarz nie zabroni chodzenia, to pracownik, nie może na cały dzień wyjść z domu, pracować ani wyjeżdżać.

Trzeba też pamiętać o tym, że gdy pracodawca dowie się, że pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim np. wykonuje inną pracę, może go pozbawić wynagrodzenia za ten okres.

Kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim

http://kodekspracy.blogspot.com/2012/10/kontrola-zus-na-zwolnieniu-lekarskim.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Prawa i obowiązki pracownika na zwolnieniu lekarskim


Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Pracownik musi jak najszybciej powiadomić swojego pracodawcę o tym, że jest chory. Najlepiej nie później niż drugiego dnia choroby. Jeżeli jest obłożnie chory lub nieprzytomny, to w takim przypadku oczywiście może nastąpić przekroczenie terminu.

Pracodawca powinien zostać powiadomiony o chorobie osobiście przez pracownika, przez inną osobę, e-mailem lub listem poleconym (tutaj datą powiadomienia będzie data na stemplu pocztowym).

Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć pracodawcy w ciągu 7 dni od jego wystawienia (do tego okresu wliczane są soboty oraz niedziele). Jeżeli pracownik zapomni  dostarczyć zwolnienie w tym terminie, to spowoduje to obniżenie zasiłku chorobowego.

Prawo do wynagrodzenia

Wynagrodzenie chorobowe, to zwykle 80 % wynagrodzenia za pracę pracownika. Pracodawca może zadecydować inaczej i wypłacić pracownikowi więcej niż 80 %, ale nie ma prawa do zapłacenia pracownikowi mniejszego wynagrodzenia chorobowego.

Pracownikowi przysługuje 100 % wynagrodzenia, gdy niezdolność do pracy powstała  w wyniku wypadku w drodze do pracy lub gdy zachoruje pracownica w okresie ciąży.

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej ani u dotychczasowego, ani u innego pracodawcy. Nie ma prawa podejmować działań, które mogą przedłużyć niezdolność do pracy (remont domu, wyjazd na wczasy).

Jeżeli zwolnienie lekarskie zostanie wykorzystane niezgodnie z jego celem i zostanie to wykryte, to będzie to przyczyną utraty prawa do zasiłku chorobowego. Może to także być powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS

Organ ten ma prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu pobytu chorego pracownika lub w siedzibie ZUS. Na podstawie badania lekarz orzecznik potwierdzi lub podważy diagnozę lekarza, który wystawił zwolnienie.

Pracownik może również zostać skierowany na dodatkowe badania lub może zostać mu skrócony okres zwolnienia.

Podstawa prawna:
DzU z 2005 r. nr 31 , poz. 267, art. 41 Kodeksu pracy.

Miłego dnia 😉