Odprawa emerytalno-rentowa


Pracownik ma prawo do odprawy pieniężnej, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • spełnia on warunki, które uprawniają do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury (odpowiedni wiek oraz wymagany okres ubezpieczenia),
  • stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, a jej wysokość to jednomiesięczne wynagrodzenie za pracę. Kwota ta ustalana jest nas zasadach, które są przyjęte do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Pamiętaj ! Pracownik, który otrzymał odprawę emerytalno-rentową nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

Reklamy