Ulgi podatkowe za 2008 rok


Ulgi podatkowe

Podstawowy zestaw formularzy PIT

PIT – 37  – ten formularz przeznaczony jest dla tych wszystkich osób, które opodatkowują swoje dochody indywidualnie albo razem z małżonkiem, bądź jako samotni z dziećmi. Z tego formularza korzystają także osoby za których zaliczki na podatek odprowadzali pracodawcy lub ZUS.

PIT – 36 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które same wpłacały zaliczki na podatek dochodowy ( przedsiębiorcy rozliczający się według skali, rodzice, którzy muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci (renta rodzinna), osoby, które uzyskały dochód za granicą ).

PIT – 36 L – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowani są liniowo.

PIT – 38 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły zyski z giełdy, które są objęte stawką liniową 19 % (sprzedaż papierów wartościowych)

PIT – 28 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Załączniki do PIT-ów podstawowych:

PIT/D do PIT – 36 i PIT – 37 – załącznik ten potrzebny jest wtedy, gdy mamy odliczenia wydatków mieszkaniowych (także ulga odsetkowa) od dochodu albo od podatku . Małżonkowie, obojętnie czy rozliczają się razem, czy osobno składają jeden PIT/D.

PIT/2K – do PIT – 28, PIT – 36 i PIT – 37 – załącznik ten informuje o wysokości wydatków związanych z inwestycją ( także tych udokumentowanych fakturami od podatników VAT, którzy nie korzystali ze zwolnienia od tego podatku).

PIT/0 – do PIT – 36 i PIT – 37 i PIT – 28 – załącznik ten potrzebny jest gdy mamy odliczenia od dochodu i od podatku inne niż mieszkaniowe ( ulga rehabilitacyjna, darowizny, internet, ulga na dzieci ).

PIT/ZG – załącznik ten wypełniają osoby, które miały dochody z zagranicy i za granicą zapłaciły podatek.

PIT/B – razem z zeznaniem PIT-36 i PIT – 37 – wypełniają osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą.

PIT/Z – wypełniają osoby, które są początkującymi przedsiębiorcami i korzystają ze zwolnienia w art.44 ustęp 7a ustawy tzw. podatkowej.

PIT/M – do PIT – 36 – wypełniają osoby, które rozliczają się wraz z dochodami małoletnich dzieci…

Co można odliczyć od dochodu?

Od dochodu można odliczyć tzw. koszty uzyskania przychodu.

Zsumuj wszystkie swoje dochody z 2008 roku i odlicz koszty uzyskania przychodu.

A więc :

 • 1335 zł – można odliczyć, gdy przez cały rok pracowało w jednym zakładzie pracy
 • 2002,05 zł – może odliczyć osoba, która była zatrudniona w dwóch lub więcej zakładach pracy jednocześnie .
 • 1668,72 zł – może odliczyć osoba, która dojeżdżała do pracy (w jednym zakładzie pracy) spoza miejsca zamieszkania i nie otrzymywała dodatku za rozłąkę z rodziną.
 • 2502,56 zł – odlicza osoba, która dojeżdżała do pracy, będąc zatrudnioną w co najmniej dwóch firmach.

Od swojego dochodu można jeszcze odliczyć:

 • składkę na ubezpieczenie społeczne ( w całości) – kwotę, którą możesz odliczyć znajdziesz w PIT 11 od swojego pracodawcy.
 • darowizny – można odliczyć darowizny na akcje charytatywne, społeczne, edukacyjne, na kościół, związek wyznaniowy. Darowizny na kościół można odliczyć w całości, a na cele społeczno-edukacyjne w wysokości, która nie przekracza 6 % twojego rocznego dochodu. Żeby odliczyć darowiznę trzeba posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy, a gdy darowizna była inna niż pieniężna, dokument, który potwierdzi wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego, że ją przyjął. Nie można odliczyć darowizn przekazanym partiom politycznym, związkom zawodowym ani osobom prywatnym.
 • wydatki na internet – odliczyć można wydatki na internet, ale trzeba posiadać faktury VAT wystawione na nasze nazwisko. Można odliczyć faktycznie poniesione wydatki, ale nie więcej niż 760 zł (na każda osobę). A wiec każde z małżonków ma odrębny limit odliczeń ( do 760 zł).
 • Ekwiwalent za oddana krew – aby określić kwotę odliczenia mnożymy ilość oddanej krwi ( w litrach) przez kwotę ekwiwalentu. Obecnie wynosi on 130 zł za litr krwi i 170 zł za litr osocza. Ulgę odliczasz w załączniku PIT 0. Musisz w nim podać kwotę dokonanego odliczenia i adres stacji krwiodawstwa.
 • wydatki na rehabilitacje i leczenie – aby skorzystać z tej ulgi trzeba mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i decyzje ZUS o przyznaniu renty. Odliczyć można wydatki przeznaczone na rehabilitacje i te, które związane są ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać osoba, która jest opiekunem osoby niepełnosprawnej. Jest warunek : roczny dochód podopiecznego nie przekracza 9120 zł
 • ulga odsetkowa ( dla tych, którzy z niej korzystali) – odliczamy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Można odliczyć od kwoty nie większej niż 212870 zł

Co można odliczyć od podatku?

Podstawę do obliczenia podatku uzyskujemy odejmując od dochodu wszystkie kwoty wynikające z przysługujących Ci ulg. A podatek obliczasz biorąc pod uwagę progi podatkowe :

Progi podatkowe w 2008 r

 • pierwszy próg : podstawa obliczania podatku wyniosła 44 490 zł lub mniej – więc podatek to 19 % podstawy minus kwota wolna od podatku w 2008 r. (586,85 zł)
 • drugi próg – podstawa obliczenia podatku wyniosła ponad 44 490 zł, ale mniej niż 85 528 zł, więc podatek to 7 866, 25 zł plus 30 % nadwyżki ponad 44 490 zł
 • trzeci próg – podstawa obliczania podatku to zarobki powyżej 85 528 zł, więc podatek wyniesie 20 177, 65 zł plus 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł

Potem można jeszcze odliczyć od podatku :

 • składkę za powszechne ubezpieczenie zdrowotne – można odliczyć 7,75 % postawy wymiaru składki, kwota znajduje się w PIT 11 od pracodawcy
 • ulgę prorodzinną – można odliczyć po 1173,70 zł na każde dziecko jeśli dziecko jest : niepełnoletnie , ma powyżej 18 lat, ale nie więcej niż 25 i uczy się oraz w 2008 roku nie osiągnęło dochodów wyższych niż kwota zwolniona od podatku ( wyjątkiem jest renta rodzinna, stypendium itp.), pobierasz na dziecko zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ulga przysługuje osobom, które podatki płacą według skali podatkowej ( 19, 30,40 %). Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które płaca podatek liniowy lub zryczałtowanyZwrot nie może przekroczyć kwoty wpłaconej w formie zaliczek. Ulgę podatkową na dzieci wyliczasz w załączniku PIT – 0. Ulg przysługuje w całości, nawet jeżeli dziecko urodziło się 31 grudnia 2008 r.
 • 1 procent podatku – każdy ma prawo przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego ( fundacje ) 1 % swojego podatku. Wpisujesz w PIT nazwę organizacji wybranej przez ciebie i jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a urząd skarbowy przekaże jej pieniądze.
 • ulga dla oszczędzających w kasie mieszkaniowej – można odliczyć 30 % rocznych wydatków, ale nie więcej niż 11 340 zł .
 • ulga na pomoc domową – można odliczyć wydatki na ubezpieczenie społeczne niani, jeżeli umową z nią zarejestrowana została w urzędzie pracy.
Reklamy

Jak skorzystać z abolicji podatkowej? – ciąg dalszyAbolicja podatkowa obejmuje tylko zaległe podatki, które pochodzą od zagranicznych przychodów z pracy ( praca na etacie, działalność gospodarcza , wykonywana poza terytorium Polski działalność artystyczna, literacka, naukowa, oświatowa, publicystyczna ). Abolicja podatkowa nie obejmuje rent i emerytur.

Jeżeli podatnik chce skorzystać z abolicji podatkowej to musi złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym formularz PIT-AZ ( czyli wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego). Razem z formularzem PIT-AZ, trzeba złożyć formularz AZ-O. Jest to oświadczenie, które składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i które potwierdza uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłacenie podatku za granicą.

Formularze są do ściągnięcia na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl .

W dokumentach musi się znaleźć roczne zeznanie podatkowe za rok, którego mam dotyczyć abolicja podatkowa. A więc jeżeli osoba, która chce skorzystać z abolicji podatkowej nie złożyła takiego zeznania, musi to zrobić teraz. Jeżeli zeznanie zostało złożone, ale bez wskazania dochodów z zagranicznych, trzeba złożyć korektę zeznania, która uwzględni te dochody.

Zeznania nie składa osoba, która złożyła je wcześniej, wykazała w nim swoje zagraniczne dochody i zapłaciła podatek w Polsce.

Jeżeli wniosek zostanie poprawnie złożony (wraz z załącznikami), to naczelnik Urzędu Skarbowego na jego podstawie wyda decyzje, określając w niej wysokość umorzonej zaległości podatkowej lub zwracanego podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje taką decyzje w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli chodzi o abolicje podatkową, która dotyczy roku 2002 , to termin wydania decyzji już upłynął ( 30 listopada 2008r.).

Gdyby doszło do tego, że urząd nie wyda decyzji w wymaganym terminie, to kwota podatku do zwrotu zostanie oprocentowana w wysokości tzw. opłaty prolongacyjnej ( podatnik otrzyma 50 procent stawki odsetek za zwłokę).

Urząd Skarbowy na zwrot zapłaconego podatku ma miesiąc od dnia w którym podatnik otrzyma decyzje, która określa jego wysokość. Podatnik we wniosku może określić czy chce otrzymać pieniądze w kasie urzędu czy woli otrzymać je pocztą albo przelewem na konto.

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że podatnik ma inne zaległości lub zobowiązania podatkowe, to zostaną one pokryte z kwoty przeznaczonej do zwrotu. A podatnik otrzyma tylko to co zostanie po wykonaniu tej operacji.

Wniosek może złożyć sam podatnik, lub jego małżonek, jeżeli w roku, którego dotyczy wniosek, złożyli wspólne zeznanie małżeńskie. Może to także zrobić pełnomocnik podatnika lub pełnomocnik małżonka .

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Wniosek powinien zawierać:

 • rok podatkowy, którego dotyczy wniosek
 • dane identyfikacyjne
 • wysokość zagranicznych przychodów
 • wysokość zapłaconego za granica podatku dochodowego
 • wysokość kosztów uzyskania przychodu (m.in diety)

Podatnik nie musi do wniosku dołączyć dokumentów, które potwierdzają uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą. Powinno się je przechować do czasu upłynięcia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, a wiec przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Trzeba pamiętać też o tym, aby wniosek był starannie wypełniony, ponieważ może się zdarzyć, że źle wypełniony wniosek może zostać odrzucony …

Warto przeczytać :

Jak rozliczyć zagraniczne dochody i wypełnić PIT-36
Poznaj metody dzięki którym unikniesz podwójnego opodatkowania
szczegóły : Jak rozliczyć zagraniczne dochody i wypełnić PIT-36

Jak wypełnić PIT-36 : Metoda proporcjonalnego odliczenia i Metoda wyłączenia z progresją..


Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metodę proporcjonalnego odliczenia stosuje się rozliczając m.in dochody z pracy najemnej w umowach z następującymi krajami :

Armenia, Australia, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Finlandia, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, USA, Wielka Brytania i Irlandia Północna, od roku 2005 – Holandia, od roku 2006 – Austria.

Co trzeba wpisać w PIT 36?

Podatnicy ,którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą wypełniają właściwe wiersze w części D.l i D.2

Podatnik w odpowiednim wierszu wykazuje :

 • w kolumnie b : kwotę przychodów
 • w kolumnie c : kwotę przysługujących kosztów uzyskania przychodów
 • w kolumnie d : kwotę dochodu obliczonego jako różnicę między przychodem (kol. b) oraz kosztami uzyskania przychodów (kol. c).

Jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają kwotę przychodów (kol. b) ,podatnik wypełnia również kolumnę e.

W kolumnie f w części D.l i D.2 , podatnik nie powinien wykazywać podatku zapłaconego za granicą.

Kwota ta wykazywana i odliczana jest w części H w wierszu zatytułowanym „Podatek zapłacony za granicą – zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, przeliczony na złote”.

Metoda wyłączenia z progresją

Metodę wyłączenia z progresją stosuje się rozliczając m.in dochody z pracy najemnej w umowach z następującymi krajami :

Albania, Bangladesz, Białoruś, Bułgaria, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Irlandia , Izrael, Japonia , Jordania, Kanada, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Norwegia, Nowa Zelandia, Niemcy, Pakistan, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Węgry, Wietnam, Włochy , Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie i od 2006 roku Szwecja

Co trzeba wpisać w PIT 36?

Jeżeli rozliczając dochody uzyskane za granicą zastosujesz metodę wyłączenia z progresją , dochodów tych nie wykazujesz D1 i D2. Trzeba je wykazać w części H zeznania w wierszu “Dochody osiągnięte za granicą”.

Jeżeli w roku podatkowym oprócz dochodów podlegającym opodatkowaniu uzyskałeś dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją , wypełniasz pozycje 160 i 161.

Metoda wyłączenia z progresją zwalnia z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.

Podstawa obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:

Jeżeli rozliczasz się indywidualnie : jest to kwota z pozycji 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),

Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem : jest to połowa kwoty z pozycji 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),

osoby , które samotnie wychowują dziecko : jest to połowa kwoty z pozycji 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),

To ci może pomóc


Pracowałeś za granicą i czeka Cię rozliczenie dochodów? Nie wpadaj w panikę! Poznaj metody, dzięki którym unikniesz podwójnego opodatkowania i skorzystasz z ulgi abolicyjnej. Wraz z eBookiem otrzymasz aż 4 bonusowe eBooki dotyczące rozliczeń zagranicznych dochodów. To jedyny taki pakiet w internecie!
Jak rozliczyć zagraniczne dochody i wypełnić PIT-36 Poznaj metody dzięki którym unikniesz podwójnego opodatkowania..

Z poradnika między innymi:

 • Dowiesz się jakie masz obowiązki wobec polskiego fiskusa, czy powinieneś złożyć deklaracje podatkowe, a jeśli tak, to jakie deklaracje.
 • Nauczysz się jak obliczyć wysokość podatku stosując metodę wyłączenia z progresją, jako sposobu na uniknięcie podwójnego opodatkowania.
 • Nauczysz się jak obliczyć wysokość podatku stosując metodę zaliczenia proporcjonalnego, która również jest sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania.
 • Dowiesz się czym jest rezydencja podatkowa i czy jesteś polskim rezydentem podatkowym.
 • Dowiesz się czym jest certyfikat rezydencji i jakie są zalety jego posiadania.
 • Nauczysz się jak obliczyć zagraniczny dochód do załącznika PIT/ZG.
 • Nauczysz się jak wypełnić deklarację PIT-36 stosując sposób odnoszący się do metody wyłączenia (przykłady uwzględniają rozliczenia indywidualne i wspólne z małżonkiem).
 • Nauczysz się jak wypełnić deklarację PIT-36 stosując sposób odnoszący się do metody zaliczenia (przykłady uwzględniają rozliczenia indywidualne i wspólne z małżonkiem).
 • Poznasz różnicę między nieograniczonym a ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
 • Dowiesz się jakie warunki muszą być spełnione, abyś mógł wspólnie z małżonkiem rozliczyć się z podatku.
 • Poznasz sposoby przeliczania zagranicznych dochodów na złotówki.
 • Dowiesz się co możesz a czego nie możesz odliczyć od dochodu.
 • Dowiesz się co możesz a czego nie możesz odliczyć od podatku.
 • Otrzymasz 2 przykładowe rozliczenia podatku wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami PIT/ZG oraz formularzami PIT-36. Pierwsze rozliczenie dokonane jest w oparciu o metodę wyłączenia z progresją, drugie w oparciu o metodę zaliczenia proporcjonalnego.
 • Otrzymasz wykaz wartości diet w odniesieniu do poszczególnych państw na dobę podróży – ich wartość jest potrzebna do prawidłowego obliczenia wysokości zagranicznego dochodu.
 • Nauczysz się jak obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej.
 • Dowiesz się jak postąpić, gdy otrzymasz za granicą zwrot zapłaconego tam podatku.
 • Poznasz warunki jakie muszą być spełnione, abyś mógł odliczyć od podatku zapłacone za granicą składki na rzecz społecznych zakładów ubezpieczeniowych (odpowiedniki ZUS i NFZ).

szczegóły : Jak rozliczyć zagraniczne dochody i wypełnić PIT-36