Wady umowy zlecenia


Jakie wady ma umowa zlecenia?

Mimo wielu swoich zalet, praca na umowę zlecenie posiada też swoje wady. Przede wszystkim nie gwarantuje osobie, która pracuje w ten sposób, wielu przywilejów, które ma zapewnione pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę.

Najważniejsze wady umowy zlecenia:

Brak prawa do urlopu

Pracownik, który pracuje na umowę zlecenie nie ma zagwarantowanego prawa do urlopu (taka gwarancje ma pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę, nawet, gdy pracuje na cześć etatu).

Przy tego typie umowy nie należy się urlop wypoczynkowy ani urlop bezpłatny. Osoba, która przyjęła zlecenie nie korzysta też ze świadczeń socjalnych, które należą się przy zatrudnieniu na umowę o pracę (dofinansowanie wczasów, kolonii i obozów dla dzieci).

Uwaga! Należy jednak pamiętać, że nie ma przeszkód prawnych, by ustalić w umowie z pracodawcą, który zleca pracę, możliwość korzystania z wypoczynku (określamy to podając liczbę dni).

Możliwość taka istnieje, gdy zlecona praca będzie trwać długo (np. kilka lub kilkanaście miesięcy). Trzeba też pamiętać o tym,że taki zapis w umowie nie daje pracownikowi tych samych uprawnień jak przy urlopie wypoczynkowym. Tak więc za dni wolne pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Ochrona w czasie ciąży

Kobiety, które pracują na umowę zlecenie i w czasie wykonywania pracy zajdzie w ciąże, nie mogą liczyć na ochronę kodeksu pracy przed wypowiedzeniem umowy.

Pracodawca zlecający pracę ma prawo rozwiązać umowę (zgodnie z okresem wypowiedzenia), a pracownica nie może zaskarżyć go do sądu.

Pracując na umowę zlecenie nie ma co też liczyć na urlop macierzyński i wychowawczy, bo po prostu się wtedy nie należy. Ale pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy dziecko urodzi się w czasie ubezpieczenia chorobowego.

Gdy przed ciążą pracownica zatrudniona jest na umowę o pracę, to ma prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, więc bez przeszkód prawnych, może sobie podczas tych urlopów dorabiać na umowę zlecenie, ale pod warunkiem, że praca nie umożliwia osobistej opieki nad dzieckiem.

Brak stażu

Taki typ umowy (umowę zlecenie) jest umową cywilnoprawną, więc praca nie jest wliczana do stażu pracy, od którego zależy długość urlopu wypoczynkowego. Należy o tym pamiętać.

W przypadku, gdy opłaca się składkę emerytalną, to taka umowa jak najbardziej ma znaczenie przy ustalaniu prawa do emerytury i wyliczeniu jej wysokości.

Uwaga! Trzeba pamiętać, że pracując na kilku zleceniach u różnych pracodawców, pracownik ma prawo sam wybrać, od której umowy będzie odprowadzana jego składka na przyszła emeryturę.

Wybierając umowę, z której jest największy dochód, ZUS odprowadzi też wyższą składkę.

Umowa zlecenie prawa pracownika

http://kodekspracy.blogspot.com/2013/08/umowa-zlecenie-prawa-pracownika.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Zalety umowy zlecenia


Jakie zalety ma umowa zlecenia?

Pracodawca, który zleca pracę na umowę zlecenie, to zleceniodawca, a osoba, która przyjmuję taką pracę, to zleceniobiorca.

Należy pamiętać o tym, że umowa zawarta w ten sposób będzie ważna tylko wtedy, gdy zostanie zawarta na piśmie.

A o to zalety umowy zlecenia..

Po pierwsze jest to umowa, która daje niezależność w wykonywaniu pracy, dzięki takiej umowie możemy sobie dorabiać w kilku różnych firmach, bo daje ona taką możliwość.

Wykonując zlecenie nie musimy się martwić, ze ktoś będzie nas kontrolował, umowa zlecenie jest bowiem umową cywilnoprawną i jest regulowana przez kodeks cywilny, a nie kodeks pracy jak praca na etacie.

Pracując na umowę zlecenie nie jesteśmy podporządkowani pracodawcy. Oczywiście ma on prawo udzielać nam wskazówek, jak mamy wykonać dane zlecenie, ale nie ma prawa nakazać nam wykonania innej pracy od tej przewidzianej w umowie. Nie mamy też obowiązku przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w zakładzie pracodawcy, z którym podpisaliśmy zlecenie.

Pracując na umowę zlecenie mamy prawo przyjmować inne zlecenia z różnych zakładów pracy. Nie mamy obowiązku informowania swoich zleceniodawców o tym, gdzie sobie dorabiamy.

Warto jednak (mimo, ze nikt nie nadzoruje naszej pracy) wykonywać zlecenia rzetelnie i w wyznaczonym terminie. Spóźniając się z wykonaniem zlecenia trzeba liczyć się z tym, że pracodawca też później zapłacić nam wynagrodzenie, a co najważniejsze zostaniemy uznani za osobę niegodną zaufania, niesolidną i nie otrzymamy kolejnego zlecenia.

Następna, kolosalną zaletą umowy zlecenia jest to, że możemy pracować w domu. Gdy mamy np. małe dziecko, to dzięki takiej umowie możemy pracować i więcej czasu poświęcić naszemu dziecku.

Nie musimy przy takim typie umowy określać, gdzie to zlecenie zostanie wykonane. Można to zrobić w domu lub w innym miejscu. Mamy prawo samodzielnie organizować pracę i samodzielnie decydować w jakich godzinach będziemy pracować.

W przypadku pracy na umowę o pracę, to pracodawca ma wpływ na ustalenie zarówno miejsca, jak i godzin pracy. I w tym przypadku trzeba się temu podporządkować.

Gdy pracodawca, który zleca nam pracę, nakaże by przychodzić do pracy codziennie w ściśle wyznaczonych godzinach, to nie musimy się na godzić. W jego zakładzie pracy można wykonywać zlecenie częściowo. Praca wykonywana w sposób jaki nakazuje pracodawca musi być być podparta umową o pracę, a nie umową zlecenie.

Następnym plusem umowy zlecenia jest to, że przy pracy może nam ktoś pomóc. Jeżeli z jakiś przyczyn nie możemy wykonać powierzonej nam pracy osobiście, to mamy prawo przekazać jej wykonanie innej osobie.

Trzeba jednak pamiętać o niezwłocznym poinformowaniu pracodawcy o tym, podać nazwisko i adres osoby, która wykona za nas pracę.

Ubezpieczenie na umowie zlecenie

Pracodawca musi Cię ubezpieczyć, jeżeli zleca Ci pracę na umowę zlecenie. Zgłasza Cie do ubezpieczenia i zajmuje się rozliczeniem Twoich składek.

Przy pracy, która wykonywana jest wyłącznie na umowę zlecenie, obowiązkowe składki to: emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna. Jeżeli chodzi o składkę chorobową, to jest ona dobrowolna.

Składkę wypadkowa w całości opłaca pracodawca, który jest zleceniodawcą.

Składka emerytalna oraz rentowa jest pokrywana po połowie przez zleceniodawce i zleceniobiorcę.

Składka chorobowa (gdy się na nią zdecydujemy) musi być w całości przez nas pokryta.

Jednak warto zdecydować się na opłacanie składki chorobowej, to zapewni Ci świadczenia chorobowe: zasiłek chorobowy (gdy zachorujesz) i gdy zachoruje twoje dziecko – zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli chodzi o wysokość składek, to zależne one są od dochodu uzyskanego ze zleceń. Składka chorobowa, to 2,45 % podstawy wymiaru, czyli wynagrodzenia.

Gdy wykonujemy kilka zleceń równocześnie, to składka emerytalna i rentowa, będzie opłacona z umowy, którą zawarliśmy jako pierwszą, ale można też samemu wybrać z jakiej to ma być umowy opłacone. Od pozostałych umów składka emerytalna i rentowa będzie opłacana dobrowolnie.

Inaczej ma się ma sprawa ze składką zdrowotną, tutaj należy opłaca składki od każdej zawartej przez nas umowy zlecenia.

Jeżeli chodzi o osoby, które studiują lub się uczą, a wykonują prace na zlecenie, to zasady opłacanie składek wyglądają inaczej.

Gdy zleceniobiorca nie ma ukończonych 26 lat, to od jego zlecenia nie muszą być odprowadzone w ogóle składki na ubezpieczenie społeczne ani składka zdrowotna, bo korzysta on z ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców.

Następna zaleta tego typu umowy to możliwość szybkiej rezygnacji. Można rozstać się ze swoim pracodawcą i jest to możliwe nawet w trybie natychmiastowym. Można ustalić w umowie ze zleceniodawcą termin wypowiedzenia. Zwykle są to krótkie okresy (kilkudniowe).

Warto jednak przed wypowiedzeniem umowę zlecenia wykonać swoją pracę, bo trzeba pamiętać, ze jeżeli praca nie zostanie wykonana, to zleceniodawca ma prawo odmówić zapłaty za nią. Może tez odmówić zapłaty, gdy praca zostanie źle wykonana lub nie będzie ona zgodna z jego wskazówkami.

Na umowę zlecenie może tez pracować dziecko, ale tutaj warunkiem jest ukończone 13 lat.

Gdy dziecko spełnia warunki, to może np. dorabiać sobie podczas wakacji. Dziecko może wykonywać pracę tylko za zgodą rodzica. Zleceniodawca musi mieć jego zgodę na piśmie. Rodzic w imieniu dziecka podpisuje tez umowę.

W takim przypadku warto uważnie przeczytać treść umowy i sprawdzać przede wszystkim czy dokładnie został opisany zakres czynności, jakie będzie wykonywało dziecko, jakie otrzyma wynagrodzenie, a także kiedy zleceniodawca może odmówić wypłaty.

Wynagrodzenie na umowie zlecenie

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za umowę zlecenie to jest one umowne. Termin wypłaty tez można ustalić ze zleceniodawcą.

Wypłata wynagrodzenia może nastąpić:

  • po wykonaniu całego zlecenia,
  • co tydzień,
  • miesięcznie.

W przypadku umowy o pracę, termin wypłaty wynagrodzenia ustalany jest przez samego pracodawcę.

Trzeba też pamiętać, ze jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, to zleceniodawca powinien dać na to zaliczkę. Gdy praca zostanie wykonana to rozlicza się dodatkowe wydatki.

W przypadku, gdy zleceniodawca nie zapłaci wynagrodzenia za wykonane zlecenie, to można domagać się zapłaty na drodze sądowej.

Składa się wtedy pozew nie do sądu pracy, ale do wydziału cywilnego w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla adresu zakładu pracy, z którego mamy zlecenie.

Trzeba będzie uregulować tzw. wpis sadowy (sprawy cywilne są płatne).

Umowa zlecenie jakie składki ZUS

http://kodekspracy.blogspot.com/2012/08/umowa-zlecenie-jakie-skadki-zus.html

Miłego dnia 😉