Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?


Wynagrodzenie urlopowe

Prawidłowe naliczenie wynagrodzenia urlopowego polega wpierw na ustaleniu, jakiego charakteru składniki wynagrodzenia otrzymuje dany pracownik.

3 rodzaje składników wynagrodzenia

Rozporządzenie urlopowe rozróżnia 3 rodzaje składników wynagrodzenia:

 • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięczne w stałej wysokości (są to m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe, takie jak stażowy, funkcyjny).

Uwaga! Stała miesięczna premia regulaminowa jest uwzględniana w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym wykorzystywał urlop wypoczynkowy.

składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy nie  dłuższe niż jeden miesiąc  (chodzi tutaj o wynagrodzenie określone prowizyjne lub stawką godzinową czy akordową a także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie naliczane jako wartość procentowa od tego wynagrodzenia itp.

Uwaga! Takie zmienne składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłacanej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego. W przypadku, gdy wysokość składników wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom – okres ten może być wydłużony przez pracodawcę.

Składniki, które wchodzą w skład wynagrodzenia urlopowego mogą być być uwzględnione przy jego ustalaniu w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie, który nie przekracza 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.

 • składniki wynagrodzenie, które są wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. premia kwartalna).

Takie składniki wynagrodzenia należy wypłacać pracownikowi w przyjętych terminach wypłaty tych składników, pamiętając o tym, że okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy, a to oznacza, że składników tych nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego, ale fakt, że pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym nie może mieć wpływu na ich wysokość.

Wynagrodzenie urlopowe – jak obliczyć?

Należy podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie pomnożyć tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu wypoczynkowego w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Składniki wynagrodzenia wliczane do wynagrodzenia urlopowego

składniki wynagrodzenia

Reklamy

Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika


Wzór karty miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Jednym z wielu obowiązkowych dokumentów, które musi prowadzić pracodawca jest odrębne dla każdego pracownika imienne karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, które związane są z pracą (np. listy płac).

Uwaga! Obowiązek te nałożył ustawodawca na pracodawców w związku z prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nakaz ich prowadzenia dodatkowo podkreśla art. 94 pkt 9a kp., który wskazuje, że obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, a do nich zalicza się niewątpliwie listy płac.

 Karta wynagrodzeń pracownika

KARTA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Karta wynagrodzeń pracownika

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami!

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Ewidencja urlopów wzór


Ewidencja urlopów

Ewidencja urlopów  jest prowadzona w każdym roku kalendarzowym oddzielnie i indywidualnie dla każdego pracownika.

Mogą być prowadzone osobne ewidencje urlopów, np. dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, ewentualnie dla robotników i obsługi.

W ewidencji urlopów należy umieścić  wymiar i terminy wykorzystanego przez pracownika urlopu z zaznaczeniem, za który rok udzielany jest on udzielany.

Uwaga! Niewykorzystany do końca roku kalendarzowego urlop  umieszcza się w ewidencji w następnym roku kalendarzowym i rozlicza osobo.

Do ewidencji urlopów należy dołączyć wszystkie dokumenty, które stanowią  podstawę udzielenia urlopu  w innych terminach niż w planie urlopów.

Uwaga! Ewidencję urlopów wraz z dokumentami przechowuje się w jednostce organizacyjnej przez nie krócej niż 4 lata.

Wzór ewidencji urlopów

ewidencja-urlopc3b3w1

ewidencja urlopów

Co jeszcze musisz wiedzieć o urlopie wypoczynkowym pracownika?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej


Wzór karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 2376 kp. obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które będą go zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla jego zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy oraz poinformować go o sposobach  posługiwania się tymi środkami.

Uwaga! Pracodawca na podstawie art. 2378 kp. ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, które spełniają wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego ustala pracodawca (art. 2378 kp). Pracodawca powinien to ustalić w trybie zakładowym w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub delegatem załogi w postaci odpowiedniej normy zakładowej na podstawie przepisów bhp oraz zasad wiedzy i doświadczenia.

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

karta ewidencyjna

Akta osobowe – jak uniknąć błędów…

Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP firmie łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych….

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca


Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Świadczenie urlopowe dla pracownika niepełnoetatowego  ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ma do niego prawo pracownik, który korzystał  z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc z weekendami i innymi dniami wolnymi).

Świadczenie urlopowe proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia

Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Maksymalna wysokość jest równa wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, czyli 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeżeli było ono wyższe).

Wypłata świadczenia urlopowego dla niepełnoetatowca

Aby wypłacić świadczenie urlopowe pracodawca nie musi udzielać pracownikowi 14 dni urlopu. Wystarczy, że urlop zostanie udzielony tak, aby pracownik w sumie (z dniami wolnymi od pracy, które wynikają z jego rozkładu czasu pracy) miał 14 kolejnych
dni wolnego.

Podstawa prawna: art. 1542 Kodeksu pracy; art. 3 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Roczna karta ewidencji czasu pracy


Wzór rocznej karty ewidencji czasu pracy

Do obowiązków pracodawcy należy również założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika (§ 8 rozporządzenia) kart ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach:

 • w tym pracę w niedziele i w święta;
 • w porze nocnej;
 • w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Uwaga! Jeżeli chodzi o pracowników młodocianych, to pracodawca jest zobowiązany uwzględnić w ewidencji także czas ich pracy przy pracach im wzbronionych, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Przy czym pracodawca zobowiązany jest dołączyć do karty ewidencji czasu pracy wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas, który przepracował w godzinach nadliczbowych.

Roczna karta ewidencji czasu pracy – wzór

roczna karta ewidencji czasu pracy

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W odniesieniu do czasu pracy oznacza to jego ewidencjonowanie – niezależnie od liczby zatrudnionych, formy ich wynagradzania i rodzaju umowy o pracę. Pamiętaj, że gdy pracodawca nie prowadzi kart ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie. Również niewłaściwe wykazywanie godzin roboczych może przysporzyć mu kłopotów. Poznaj więc zasady prawidłowej ewidencji czasu pracy…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Informacja o warunkach zatrudnienia wzór


Wzór informacji o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz przepisami i zasadami BHP, a także zakresem informacji, które objęte są tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy.

Uwaga! Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien też uzyskać od niego potwierdzenie zapoznania się z informacjami określonym w art. 29 § 3 k.p., a więc:

1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy – informuje dodatkowy pracownika o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Uwaga! Pracodawca może poinformować pracownika o jego warunkach zatrudnienia (o których mowa we wskazanych powyżej pkt 1-4) wskazując pisemnie odpowiednie przepisy prawa pracy.

Powyższe informacje obowiązkowo podają zarówno pracodawcy, na których ciąży obowiązek ustalania regulaminu pracy, a więc ci którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników, jak i ci których ten obowiązek nie dotyczy (zatrudniający poniżej 20 pracowników).

Natomiast pracodawca, który nie ma obowiązku ustania w swojej firmie regulaminu pracy (zatrudniający poniżej 20 pracowników) musi ponadto poinformować pracowników o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Przykładowa informacja o warunkach zatrudnienia

informacja o warunkach zatrudnienia

Akta osobowe – jak uniknąć błędów…

Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP firmie łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych….

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉