Wzór regulaminu wynagradzania


Regulamin wynagradzania wzór

Regulamin wynagradzania pracowników

……………………………………
……………………………………
(nazwa i siedziba pracodawcy)

 

Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu wynagradzania stanowią przepisy:

1) art. 77[2] kodeksu pracy

2) art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854).

Postanowienia ogólne

Art. 2. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Art. 3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zakładu pracy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

Art. 4. Pracodawca jest obowiązany, przed dopuszczeniem każdego pracownika do pracy, zapoznać go z treścią regulaminu. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

Art. 5. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jednak nie niższe od najniższego wynagrodzenia za pracę ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej(2). W przypadku, gdy najniższe wynagrodzenie za pełny etat ustalone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zostanie podwyższone tak, iż przekroczy wysokość wynagrodzenia określoną w umowie pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wprowadzić aneksem do umowy wyższą kwotę.

Wynagrodzenie zasadnicze

Art. 6. U pracodawcy obowiązuje czasowo-premiowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz premii uznaniowej, uzależnionej od efektów pracy.

Art. 7. Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela zaszeregowania stanowisk pracy, obejmująca wszystkie prace (stanowiska) występujące w zakładzie, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania.

Art. 8. § 1. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika, odpowiadająca kategorii osobistego zaszeregowania, ustalona jest na podstawie tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania.

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika, w ramach stawek, o których mowa w § 1 ustala pracodawca w drodze negocjacji z pracownikiem.

Art. 9. § 1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku nr 2 do regulaminu wynagradzania przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.

§ 2. W razie zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy niż wymieniony w § 1, wynagrodzenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.

Art. 10. Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą:

1) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

2) wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

3) wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

4) wynagrodzenie za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy,

5) dodatek stażowy.

Art. 11. § 1. Przy ustalaniu uprawnień do dodatków stażowych uwzględniane są jedynie okresy zatrudnienia u obecnego pracodawcy oraz ewentualnie inne okresy wyraźnie wskazane przez przepisy wyższej rangi.

§ 2. Wysokość dodatku stażowego wypłacanego co miesiąc wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego za 5 lat zatrudnienia i wzrasta corocznie o 1%, maksymalnie do osiągnięcia ………………………………. % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Art. 12. § 1. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownik może otrzymać premię uznaniową w wysokości do ………………………… % przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2 Premię uznaniową przyznaje Pracodawca po uwzględnieniu swoich możliwości finansowych, biorąc pod uwagę między innymi:

1) sumienność i staranność w wykonywaniu pracy,

2) przestrzeganie regulaminu pracy i wynikających z niego dla pracownika obowiązków,

3) obecność w pracy

4) stosunek do klientów i współpracowników.

Art. 13. Pracownikowi, który wykonuje akwizycję na rzecz pracodawcy, przysługuje prowizja w wysokości określonej na zasadach ustalonych odrębnie, za pozyskane zlecenie bądź zamówienie na rzecz pracodawcy.

Art. 14. Pracownikowi zatrudnionemu przy produkcji przysługuje wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o stawkę akordową z tytułu przekroczenia ustalonej normy pracy określanej indywidualnie dla każdej grupy produktów bądź usług.

Art. 15. Pracownikowi szczególnie wyróżniającemu się w pracy może być przyznana, na wniosek jego bezpośredniego przełożonego, nagroda.

Art. 16. Stawki wynagrodzenia zasadniczego będą waloryzowane dwa razy w roku w oparciu o procent wzrostu kosztów utrzymania, liczony według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych według następującej zasady:

– od 1 marca każdego roku w oparciu o wzrost kosztów utrzymania w drugim półroczu roku poprzedniego,

– od 1 września każdego roku w oparciu o wzrost kosztów utrzymania w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Pieniężne świadczenia związane z pracą

Art. 17. Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1) świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy,

2) świadczenia należne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

3) nagrody jubileuszowe

4) odprawy rentowe lub emerytalne

5) odprawa pośmiertna

6) ekwiwalenty za używanie podczas pracy własnej odzieży i obuwia,

7) zwrot kosztów delegacji służbowych,

8) inne należności, które przysługują na podstawie ustaw, aktów wykonawczych do nich lub innych przepisów o randze wyższej od regulaminu.

Przepisy końcowe

Art. 18. Regulamin wynagradzania pracowników obowiązuje przez czas nieokreślony.

§ 2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.

Art. 19. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

Art. 20. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszego regulaminu, które nie zostały w nim uregulowane, zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

……………………………….
podpis pracodawcy

Czy wiesz gdzie, w jakie sposób i jak długo przechowywać dokumenty?…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Zasady dotyczące regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania


Regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia

Kilka zasad dotyczących regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania:

1. Pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Mniejsze zakłady mogą jednak również wprowadzić ww. regulaminy.

2. Regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania nie wprowadza się, jeżeli organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawców i pracowników ustalone są w układzie zbiorowym.

3. Każdego Pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy musisz zapoznać z treścią regulaminu pracy (nie dotyczy to regulaminu wynagradzania). Pracownik musi to potwierdzić na piśmie. Takie potwierdzenie przechowuj w części „B” akt osobowych.

4. Postanowienia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania mniej korzystne dla pracowników niż przepisy i postanowienia prawa pracy nie mają mocy wiążącej.

5. Regulaminy możesz zmienić lub uzupełnić – w trybie przewidzianym dla ich wprowadzenia.

Tryb wprowadzenia oraz zmiany regulaminów

Gdy nie ma związków…

Gdy w Twojej firmie nie ma związków zawodowych, treść regulaminu pracy oraz regulaminu wynagrodzenia ustalasz sam, podając ją do wiadomości pracowników.

Gdy są związki…

Wprowadzając regulamin pracy:

– przesyłasz im do uzgodnienia projekt regulaminu pracy,

– organizacja związkowa przesyła swoje uwagi, do których się odnosisz, lub organizujecie spotkanie, podczas którego uzgadniacie treść zapisów budzących kontrowersje,

– uzgodniony regulamin podajesz do wiadomości pracowników.

Po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości regulamin zaczyna obowiązywać.

Gdy nie uzgodnisz ze związkami regulaminu w wyznaczonym terminie lub kilka związków nie przedstawi Ci uzgodnionego wspólnie stanowiska co do treści regulaminu, regulamin pracy wprowadzasz sam.

Gdy wprowadzasz regulamin wynagradzania:

Możesz wprowadzić regulamin wynagradzania samodzielnie, gdy nie działają u Ciebie związki zawodowe lub działa kilka organizacji, ale nie przedstawiły w terminie 30 dni od przedłożenia im projektu regulaminu wspólnego stanowiska co do jego treści (wówczas wprowadzając regulamin, rozpatrujesz ich odrębne stanowiska).

Jednak w przypadku gdy w Twoim zakładzie jest tylko jedna organizacja związkowa (międzyzwiązkowa), aby regulamin mógł zostać wprowadzony, musisz uzgodnić z nią jego treść. Gdy nie uda się porozumieć, regulamin nie wejdzie w życie; nie wejdzie w życie także wtedy, gdy kilka organizacji związkowych przedstawi wspólnie uzgodnione negatywne stanowisko co do projektu regulaminu.

Zmiana regulaminu – tak jak jego wprowadzenie

Procedura powyższa ma zastosowanie także w przypadku zmian w obowiązujących już regulaminach. Uwaga! Jeżeli zmiana regulaminu wynagradzania jest niekorzystna dla pracowników, aby zmiany mogły wejść w życie – konieczne jest dokonanie zmian warunków umów o pracę pracowników poprzez wypowiedzenia lub porozumienia zmieniające. Takiego wymogu nie ma w przypadku regulaminu pracy.

Decyzja wprowadzająca regulamin

Jeżeli wydajesz zarządzenia w sprawach związanych z funkcjonowaniem firmy, wprowadzając regulamin pracy lub wynagradzania, możesz posłużyć się tego typu pismem:

WZÓR

ZARZĄDZENIE Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy IKS sp. z o.o.

z dnia ………………….. 2009 r.

Działając na podstawie art. 1042 § 2 kp, wobec faktu, że w IKS sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Pracodawca”)
nie działa zakładowa organizacja związkowa, zgodnie
z przysługującymi mi uprawnieniami do dokonywania za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy:

§ 1. Niniejszym ustalam Regulamin pracy IKS sp. z o.o. o treści wskazanej w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Kwestie wdrożenia w życie Regulaminu pracy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia, powierzam:

1) ……………………………. – w zakresie kwestii

prawa pracy oraz

2) ……………………………. – w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego.

§ 3. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników przez rozesłanie do pracowników Spółki pocztą elektroniczną za zwrotnym potwierdzeniem przeczytania oraz przez umieszczenie jej w intranecie.

………………………………..
Dyrektor Generalny

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie, np. poprzez wywieszenie go na tablicy, rozesłanie go e-mailem do wszystkich pracowników itp. Zdaniem Sądu Najwyższego wystarczy podać treść regulaminu w sposób zwyczajowo przyjęty, nie jest jednak wymagane zapoznanie się z nim pracowników (tak Sąd Najwyższy rozstrzygnął co do regulaminu wynagradzania w wyroku z 5 grudnia 2006 r., II PK 124/06, M.Prawn. 2007/4/174).

Uwaga! W identyczny sposób dokonuje zmian w regulaminie, które wprowadzasz w formie aneksu.

Zatrudnienie spada, regulamin nie umiera

Wprowadzony w firmie regulamin nie przestaje obowiązywać mimo zmniejszenia zatrudnienia poniżej 20 pracowników. [..]

Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 osób, musisz mieć w zakładzie zarówno regulamin pracy, jak i regulamin wynagradzania….

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉