Ile komornik może zabrać z emerytury?


Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Od 1 lipca weszły w życie przepisy, które zwiększają kwotę wolną od zajęcia egzekucyjnego przy emeryturach, rentach oraz zasiłkach z ubezpieczenia społecznego.

Teraz wynosi ona:

 • 750 złotych – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wcześniej kwota wolna od potrąceń wynosiła 500 zł);
 • 562,50 złotych – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dotychczas było to 375 zł).

750 zł czyli 75% najniższej emerytury, musi pozostawić komornik nie tylko emerytom, ale także osobom, które otrzymują  z ZUS:

 • zasiłek chorobowy (czyli pracownikom na zwolnieniu lekarskim);
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek macierzyński;
 • zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek wypadkowy.

Uwaga! Te przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy egzekucja komornicza obejmuje zaległe alimenty, bo w tym przypadku (do 28 lutego 2018 r.) obowiązuje zasada, ze kwota wolna od zajęcia wynosi 50% najniższej emerytury – czyli 500 zł.

Dla seniorów, którzy nie są w stanie spłacą zadłużenia, każda złotówka jest ważna. To z myślą o nich zostały zmienione przepisy – by zapewnić im choć minimalną kwotę pieniędzy na przeżycie.

Może lepiej odmówić

Bardzo duża grupa seniorów nie jest w stanie spłacać zobowiązań finansowych, bo zaciągnęła kredyty lub wzięła pożyczki. Nie chodzi tu bynajmniej o finansową pomoc dla dzieci.  Dotyczy to wnuków.

Młodzi ludzie nie mają często zdolności kredytowej, a ich dziadkowie tak, bo gwarantuje to stały dochód – renta lub emerytura. Proszą więc np. dziadka, by kupił im na raty (albo pożyczył pieniądze) na nowy, często drogi telefon albo komputer.

Obiecują, że będą co miesiąc zwracać pieniądze. Dziadek nie odmawia, a potem obiecanych pieniędzy nie dostaje.

Reklamy

Sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS


Sprzeciw od orzeczenia ZUS

Jeżeli nie jesteś zadowolony z orzeczenia orzecznika ZUS, to w takiej sytuacji masz prawo złożyć sprzeciw od orzeczenia.

Uwaga! Należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Po tych 14 dniach orzeczenie lekarza orzecznika ZUS staje się prawomocne i nic już nie będziesz mógł zrobić. Gdy złożysz sprzeciw w terminie, to ZUS skieruje Cię ponownie na badanie do trzyosobowej komisji lekarskiej.

Badanie przed komisją ZUS

Może ona wydać inne orzeczenie lub pozostawić je niezmienione. Na badanie przed komisją lekarską może też skierować prezes ZUS (za pośrednictwem głównego lekarza orzecznika), jeśli orzeczenie było wadliwe.

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

………………………., ………………
(miejscowość) (data)

…………………………………….
(ubezpieczony)
…………………………………….
(adres)
…………………………………….
(numer akt)

Do Komisji Lekarskiej ZUS
za pośrednictwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w …………………
………………………………….
………………………………….
(adres oddziału ZUS)

SPRZECIW

Niniejszym wnoszę sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
z dnia ……………………….., numer akt ……………….., w którym lekarz orzecznik nie stwierdził
mojej niezdolności do pracy.

Uzasadnienie

Zaskarżonym orzeczeniem z dnia ……………………… lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalił brak mojej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu lekarz orzecznik podaje, iż ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
(tutaj należy w skrócie opisać co podaje lekarz orzecznik ZUS w uzasadnieniu swojego orzeczenia)

Z powyższym ustaleniem nie sposób się zgodzić, bowiem całkowicie rozbiega się z załączonymi do wniosku dokumentami w postaci …………………………………………………………..
…………………………………………………………., które poddane zostały badaniu.
(tutaj należy wskazać dokumenty tj. karty informacyjne/wypisowe z leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia i inne poddane badaniu przez lekarza orzecznika ZUS)

Stąd wynikają dla mnie zalecenia dalszego leczenia, poddawania się kontroli w poradni ………………… oraz stosowania środków farmakologicznych, co wespół świadczy, że jestem osobą niezdolną do pracy. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, iż muszę liczyć się z postępem powikłań zdrowotnych i brak jest rokowań poprawy stanu zdrowia.
(to jest przykładowy wzór uzasadnienia) (zamiast tego lub w uzupełnieniu można opisać inne okoliczności, które wynikają z treści dokumentów załączonych do wniosku)

W związku z tym wnoszę o skierowanie mnie do właściwej Komisji Lekarskiej ZUS.

Załączniki:

1. ……………………. (tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki załączane są do sprzeciwu).

…………
(podpis)

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty


Odwołanie do sądu od decyzji ZUS

Jeśli nie zgadasz się z ostateczną decyzją ZUS w sprawie renty, musisz wystąpić do sądu.

Uwaga! Czas na odwołanie wynosi 1 miesiąc., licząc od dnia otrzymania decyzji (bo później staje się prawomocna).

Jak składać odwołanie?

Pisemne odwołanie od decyzji ZUS składa się do tego oddziału, który ją wydał. Oto jak to się odbywa.

1. Gdy odwołanie trafi do ZUS, sprawa jest ponownie rozpatrzona. Gdy ZUS zgadza się z odwołaniem, wyśle Ci listem nowa decyzję. W przeciwnym razie przesyła odwołanie do sądu.

2. Sąd zawiadomi Cie pisemnie o terminie rozprawy. Zwróć uwagę, czy Twoja obecność na sali sadowej ma być obowiązkowa, czy nie, bo jeśli tak, musisz w wyznaczonym dniu przyjechać do sądu na rozprawę.

3. Na posiedzeniu sąd rozpatrzy Twoją sprawę i wyda rozstrzygnięci. Musisz jednak liczyć się z tym, ze może Cię skierować na kolejne badania lekarskie.

Uwaga! Postępowanie sądowe jest zwolnione z opłat.

Miłego dnia 😉

Wysokość renty


Renty: minimalne stawki i waloryzacja

Kwota renty zależy od osiąganych zarobków i dlatego im więcej zarabia osoba, która stara się o to świadczenie, tym wyższą wypłatę uzyska z ZUS-u.

Zasada liczenia renty z tytułu niezdolności do pracy

Obliczając rentę, ZUS bierze pod uwagę nasze średnie roczne zarobki. Uwzględnia też okresy nieskładkowe.

Uwaga! Okresy nieskładkowe to te, gdy pracownik jest nadal ubezpieczony w ZUS, ale nie pracuje, bo pobiera zasiłek chorobowy, macierzyński lub jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Nieskładkowy jest też okres ukończonych studiów wyższych. Okres składkowy to czas, kiedy się pracuje i płaci składki do ZUS, np. pracujemy na etacie albo prowadzimy własną firmę.

Minimalne wysokości rent

W przepisach zawsze są określane minimalne stawki rent z tytułu niezdolności do pracy. Aktualne kwoty to:

 • 880,45 zł brutto najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 675,13 zł brutto – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 1056,54 zł brutto – najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub choroba zawodową;
 • 810,16 zł brutto – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Waloryzacja rent

Renty, które wypłaca ZUS są co roku waloryzowane w marcu (podobnie jak emerytury). Zazwyczaj waloryzacja jest procentowa, czyli kwota renty mnożoną jest przez wskaźnik waloryzacji. O zasadach waloryzacji decyduje Sejm, więc posłowie mogą ustalić też inne zasady podwyżek. Jednak nigdy renty nie mogą zostać obniżone w wyniku waloryzacji.

Miłego dnia 😉

Ile można potrącić z emerytury?


Potrącenia z emerytury

ZUS od emerytury lub renty odlicza składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy i dopiero od takiej kwoty można dokonać potrąceń.

Kolejność potrącę podana jest w tzw. ustawie emerytalnej.

Pierwsze na liście są niesłusznie pobrane wypłaty z ZUS, które zostały przyznane np. na podstawie nieprawdziwych zeznań, fałszywych dokumentów. Na samym końcu znajdują się potrącenia opłat za pobyt w domach opieki. Drugie i trzecie w kolejności do potrąceń są alimenty i inne należności.

I tak potrącenia mogą być robione w granicach:

 • do 60 % – na alimenty,
 • do 25 % – na inne należności (np. na niespłacone kredyty).

Jak wyliczyć potrącenia ?

Można to zrobić w następujący sposób:

Wysokość emerytury – 2000 zł
kredyt do spłacenia– można potrącić miesięcznie 25 %

2000 zł x 25 % = 500 zł

Czyli z emerytury można potracić 500 zł.

Jednak w rzeczywistości nie wygląda to tak prosto. ZUS używa bardziej skomplikowanego działania arytmetycznego i oblicza to specjalny program.

Warto pamiętać, że pewne części emerytur oraz rent są całkowicie wolne od egzekucji i potrąceń. Liczone one są od wypłat najniższych i jest to 50 % najniższej emerytury lub renty (zależne jest to od pobieranego świadczenia – po potrąceniu np. na alimenty czy tez na pokrycie niespłaconego kredytu).

Takie kwoty, które są wolne od potraceń określa się po to,żeby emeryt i rencista, który ma długi po potrąceniach miał jakieś środki na życie.

Kwoty wolne od potrąceń zmieniają się wraz ze zmianą najniższych świadczeń (zawsze 1 marca).

Obecnie minimalne świadczenia wynoszą:

 • najniższa emerytura lub renta dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy (dawna II grupa inwalidzka) oraz dodatkowo do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) oraz renta rodzinna – 706,29 zł brutto,
 • najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy (dawna III grupa inwalidzka – 543,29 zł,
 • renta powypadkowa wynosi odpowiednio 847,56 zł i 651,94 zł.

Kiedy rencista może przejść na emeryturę?


Kiedy rencista może przejść na emeryturę?

Emerytura na życzenie

Jeżeli jesteś kobietą i ukończyłaś 55 lat lub jesteś mężczyzną i ukończyłeś 60 lat i jesteś na rencie, możesz ubiegać się sam/sama o przejście z renty na emeryturę.

Występujesz wtedy do ZUS z wnioskiem o przejście na wcześniejsza emeryturę. We wniosku musisz wskazać jak ma być naliczona emerytura.

Są na to dwa sposoby:

 • emerytura może być naliczona na podstawie wymiaru dotychczasowej renty (według specjalnych przeliczników)

naliczenie wysokości emerytury według ogólnych zasad:

 • wybierasz 10 kolejnych lat kalendarzowych najlepszych dla Ciebie finansowo, przypadających w ostatnich dwudziestu latach kalendarzowych.
 • wybierasz 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu zatrudnienia i renty

Naliczenie emerytury na podstawie wymiaru renty będzie korzystne dla osób, którzy rentę otrzymują z powodu całkowitej niezdolności do pracy i został i naliczony przez ZUS tzw. staż hipotetyczny (określa on ile dana osoba mogłaby pracować, gdyby nie zachorowała).

Naliczenie emerytury według zasad ogólnych będzie korzystne dla rencistów, którzy pobierają świadczenie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Otrzymują oni bardzo niskie świadczenie (najniższa renta od 1 marca 2009 r: 519,30 zł. brutto) i emerytura zwykle jest wyższa niż pobierana przez nich renta.

Emerytura z urzędu

Jeżeli ZUS przyzna Ci emeryturę z urzędu, to nie będziesz musiał składać w tej sprawie żadnego wniosku. Zostaniesz powiadomiony przez ZUS, że zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, będziesz pobierał emeryturę.

Żeby do tego doszło musisz osiągnąć wiek emerytalny:

 • kobieta – 60 lat
 • mężczyzna – 65 lat

Musisz także spełnić jeszcze jeden warunek, zanim otrzymasz emeryturę. Musisz udowodnić, że pracowałeś przed 1 stycznia 1999r i jak długo. Będziesz musiał udokumentować okresy zatrudnienia.

W ZUS trzeba okazać :

 • wszystkie świadectwa pracy
 • legitymacje ubezpieczeniową
 • paski z wynagrodzeniami od pracodawców.
 • jeżeli nie masz dokumentów, przydatne mogą być zeznania świadków

Wysokość emerytury z urzędu

Emerytura z urzędu nie może być niższa niż renta, którą do tej pory pobierałeś. Jeżeli chcesz pobierać emeryturę wyższą od pobieranej renty, musisz udokumentować w ZUS odpowiedni staż pracy:

 • Kobieta – co najmniej 20 lat pracy
 • Mężczyzna – co najmniej 25 lat pracy

Jeżeli udokumentujesz takie okresy stażu pracy, to Twoja emerytura nie będzie mogła być niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS.

Najniższa emerytura od 1 marca 2009 r wynosi 674,79 brutto.

Jeżeli jednak nie będziesz mógł udokumentować takiego stażu pracy, nie masz gwarancji że otrzymasz minimalną emeryturę.

Miłego dnia 😉