Sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS


Sprzeciw od orzeczenia ZUS

Jeżeli nie jesteś zadowolony z orzeczenia orzecznika ZUS, to w takiej sytuacji masz prawo złożyć sprzeciw od orzeczenia.

Uwaga! Należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Po tych 14 dniach orzeczenie lekarza orzecznika ZUS staje się prawomocne i nic już nie będziesz mógł zrobić. Gdy złożysz sprzeciw w terminie, to ZUS skieruje Cię ponownie na badanie do trzyosobowej komisji lekarskiej.

Badanie przed komisją ZUS

Może ona wydać inne orzeczenie lub pozostawić je niezmienione. Na badanie przed komisją lekarską może też skierować prezes ZUS (za pośrednictwem głównego lekarza orzecznika), jeśli orzeczenie było wadliwe.

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

………………………., ………………
(miejscowość) (data)

…………………………………….
(ubezpieczony)
…………………………………….
(adres)
…………………………………….
(numer akt)

Do Komisji Lekarskiej ZUS
za pośrednictwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w …………………
………………………………….
………………………………….
(adres oddziału ZUS)

SPRZECIW

Niniejszym wnoszę sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
z dnia ……………………….., numer akt ……………….., w którym lekarz orzecznik nie stwierdził
mojej niezdolności do pracy.

Uzasadnienie

Zaskarżonym orzeczeniem z dnia ……………………… lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalił brak mojej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu lekarz orzecznik podaje, iż ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
(tutaj należy w skrócie opisać co podaje lekarz orzecznik ZUS w uzasadnieniu swojego orzeczenia)

Z powyższym ustaleniem nie sposób się zgodzić, bowiem całkowicie rozbiega się z załączonymi do wniosku dokumentami w postaci …………………………………………………………..
…………………………………………………………., które poddane zostały badaniu.
(tutaj należy wskazać dokumenty tj. karty informacyjne/wypisowe z leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia i inne poddane badaniu przez lekarza orzecznika ZUS)

Stąd wynikają dla mnie zalecenia dalszego leczenia, poddawania się kontroli w poradni ………………… oraz stosowania środków farmakologicznych, co wespół świadczy, że jestem osobą niezdolną do pracy. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, iż muszę liczyć się z postępem powikłań zdrowotnych i brak jest rokowań poprawy stanu zdrowia.
(to jest przykładowy wzór uzasadnienia) (zamiast tego lub w uzupełnieniu można opisać inne okoliczności, które wynikają z treści dokumentów załączonych do wniosku)

W związku z tym wnoszę o skierowanie mnie do właściwej Komisji Lekarskiej ZUS.

Załączniki:

1. ……………………. (tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki załączane są do sprzeciwu).

…………
(podpis)
Reklamy

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty


Odwołanie do sądu od decyzji ZUS

Jeśli nie zgadasz się z ostateczną decyzją ZUS w sprawie renty, musisz wystąpić do sądu.

Uwaga! Czas na odwołanie wynosi 1 miesiąc., licząc od dnia otrzymania decyzji (bo później staje się prawomocna).

Jak składać odwołanie?

Pisemne odwołanie od decyzji ZUS składa się do tego oddziału, który ją wydał. Oto jak to się odbywa.

1. Gdy odwołanie trafi do ZUS, sprawa jest ponownie rozpatrzona. Gdy ZUS zgadza się z odwołaniem, wyśle Ci listem nowa decyzję. W przeciwnym razie przesyła odwołanie do sądu.

2. Sąd zawiadomi Cie pisemnie o terminie rozprawy. Zwróć uwagę, czy Twoja obecność na sali sadowej ma być obowiązkowa, czy nie, bo jeśli tak, musisz w wyznaczonym dniu przyjechać do sądu na rozprawę.

3. Na posiedzeniu sąd rozpatrzy Twoją sprawę i wyda rozstrzygnięci. Musisz jednak liczyć się z tym, ze może Cię skierować na kolejne badania lekarskie.

Uwaga! Postępowanie sądowe jest zwolnione z opłat.

Miłego dnia 😉

Wysokość renty


Renty: minimalne stawki i waloryzacja

Kwota renty zależy od osiąganych zarobków i dlatego im więcej zarabia osoba, która stara się o to świadczenie, tym wyższą wypłatę uzyska z ZUS-u.

Zasada liczenia renty z tytułu niezdolności do pracy

Obliczając rentę, ZUS bierze pod uwagę nasze średnie roczne zarobki. Uwzględnia też okresy nieskładkowe.

Uwaga! Okresy nieskładkowe to te, gdy pracownik jest nadal ubezpieczony w ZUS, ale nie pracuje, bo pobiera zasiłek chorobowy, macierzyński lub jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Nieskładkowy jest też okres ukończonych studiów wyższych. Okres składkowy to czas, kiedy się pracuje i płaci składki do ZUS, np. pracujemy na etacie albo prowadzimy własną firmę.

Minimalne wysokości rent

W przepisach zawsze są określane minimalne stawki rent z tytułu niezdolności do pracy. Aktualne kwoty to:

  • 880,45 zł brutto najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 675,13 zł brutto – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 1056,54 zł brutto – najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub choroba zawodową;
  • 810,16 zł brutto – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Waloryzacja rent

Renty, które wypłaca ZUS są co roku waloryzowane w marcu (podobnie jak emerytury). Zazwyczaj waloryzacja jest procentowa, czyli kwota renty mnożoną jest przez wskaźnik waloryzacji. O zasadach waloryzacji decyduje Sejm, więc posłowie mogą ustalić też inne zasady podwyżek. Jednak nigdy renty nie mogą zostać obniżone w wyniku waloryzacji.

Miłego dnia 😉