Co zawiera świadectwo pracy?


Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i jakie informacje muszą być w nim zawarte?

Zgodnie z przepisami obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne wydanie świadectwa pracy, czyli w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli nie jest to możliwe, to powinien to zrobić w ciągu 7 dni od tej daty. Świadectwo pracy można również przesłać pocztą – listem poleconym.

Pracownik powinien po otrzymaniu świadectwa pracy sprawdzić, czy nie zawiera ono błędów.

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

  • okres oraz rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy,
  • zajmowane stanowiska,
  • tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego (np. ile pracownik wykorzystał urlopu wypoczynkowego, okresy korzystania z zasiłku chorobowego).

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy może być wysokość wynagrodzenia za pracę, a także jego składniki oraz informacja o uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach.

W przypadku nieścisłości lub błędów  świadectwie pracy, należy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie. Pracownik powinien zrobić to w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.

Gdy pracodawca nie będzie chciał sprostować świadectwa pracy, to pracownik powinien wystąpić przeciw niemu do sądu pracy.

Pamiętaj! Pracodawca nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z firmą.

Miłego dnia 😉

 

Reklamy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy


Sprostowanie świadectwa pracy

Gdy pracownik odchodzi z zakładu pracy, to obowiązkiem pracodawcy jest wydanie mu świadectwa pracy. Jest bardzo ważny dokument, który zawiera informacje o zatrudnieniu.

Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. następujące informacje:

  • okres, w którym był zatrudniony pracownik w danym zakładzie pracy,
  • stanowisko pracownika,
  • sposób rozwiązania umowy o pracę,
  • liczbę dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika,
  • okres, w którym pracownik był niezdolny do pracy.

W przypadku braku jednej (lub więcej) z tych informacji lub któraś jest nieprawdziwa lub niekompletna, to świadectwo pracy ma wadę i trzeba będzie je sprostować.

Sprostowane świadectwa pracy będzie także potrzebne, gdy będzie ono zawierać informacje, które są zbędne (np. opinia o pracowniku). W każdej z tych sytuacji pracownik ma prawo domagać wydania świadectwa pracy, które nie zawiera błędów.

Pracodawca, który uwzględni wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, musi wydać nowe świadectwo w ciągu 7 dni, licząc od daty otrzymania wniosku (wliczane są soboty oraz niedziele).

Pracodawca, który nie uwzględni wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, ma obowiązek zawiadomić go na piśmie, także w ciągu 7 dni. Pracownik będzie miał wtedy prawo do odwołania się do sądu pracy.

Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Data, miejscowość, nazwa zakładu pracy – w prawym górnym rogu kartki należy wpisać nazwę miejscowości, a także datę złożenia wniosku, poniżej podajemy nazwę swojego zakładu pracy oraz jego adres ( w przypadku firmy prywatnej można podać nazwisko jej właściciela).

Dane osobowe – w lewym górnym rogu kartki należy wpisać swoje imię, nazwisko, stanowisko oraz adres zamieszkania lub adres do korespondencji, na który pracodawca będzie mógł przesłać sprostowane świadectwo pracy.

Opisane żądania
– wniosek powinno się zacząć od podania swoich żądań, dokładnie wyjaśniamy, jakie informacje w świadectwie pracy trzeba poprawić lub uzupełnić.

Uwaga! Warto powołać się się na art. 97 & 2 1 kodeksu pracy. Artykuł ten daje pracownikowi możliwość żądania sprostowania świadectwa pracy.

Uzasadnienie wniosku – wniosek trzeba będzie uzasadnić, by pracodawca miał podstawy do sprostowania świadectwa pracy. Tak wiec opisujemy, dlaczego są one zgodne z prawdą (np. posiadamy dokumenty, które potwierdzą z ilu dni urlopu wypoczynkowego korzystaliśmy).

Informacja o dalszych krokach – Na końcu wniosku należy powiadomić pracodawcę, że jeżeli nie uwzględni naszego żądania, to będzie dochodzić naszych praw w sadzie pracy.

Podpis – wniosek trzeba będzie podpisać. Cały wniosek można napisać odręcznie, ale gdy napisany zostanie na komputerze, to podpisać trzeba go odręcznie.

Pracodawca nie wydał świadectwa pracy

http://kodekspracy.blogspot.com/2011/12/pracodawca-nie-wyda-swiadectwa-pracy.html

Miłego dnia 😉