Na czym polega umowa o dzieło?


Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną (podobnie jak umowa zlecenia), która reguluje kodeks cywilny (art.627-646 k.c). Osoba, która zawiera umowę o dzieło i przyjmuje zamówienie, zobowiązuje się, że wykona określoną w umowie o dzieło rzecz albo usługę. Osoba, która zamawia dzieło zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło
jest tzw. umową rezultatu, a więc chodzi o to, że bardzo ważny jest efekt końcowy wykonanego dzieła.

Jakie są plusy zawarcia umowy o dzieło?

Osoba, która zawiera umowę o dzieło, nie musi wykonywać dzieła w siedzibie pracodawcy, z którym tą umowę zawiera.

Praca może być wykonywana tam gdzie osoba wykonująca dzieło chce, a także w dowolnym czasie. Dzieło musi być jednak wykonane na czas, zgodnie z terminem ustalonym w umowie o dzieło.

Dzieło można wykonać samemu, ale można też wykonać je wspólnie z kimś. Osoba, która zawarła umowę o dzieło, ma prawo przekazać wykonanie dzieła innej osobie. Ważne jest to, żeby dzieło było dostarczone pracodawcy w terminie.

Wykonanie dzieła w terminie równa się z tym, ze zamawiający musi je odebrać i wypłacić ustalone w umowie o dzieło wynagrodzenie.

Jakie są minusy umowy o dzieło?

Osoba, która zawiera umowę o dzieło niema prawa do urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego..

Podpisując umowę o dzieło jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za jego wykonanie. W praktyce oznacza to, że jeżeli źle wykorzystamy materiał przeznaczony na wykonanie dzieła, sami poniesiemy koszty zakupu nowego (w umowie o pracę ryzyko kosztów ponosi pracodawca).

Jeżeli dzieło zostanie wadliwie wykonane lub będzie niezgodne z umową o dzieło, także odpowiedzialność ciąży na osobie, która umowę o dzieło zawarła.

Pracodawca, który zawarł umowę o dzieło, może ją rozwiązać, nawet za nim dzieło zostanie wykonane..

Jeżeli dojdzie do sporu z osobą zamawiającą dzieło, to rozstrzygać go trzeba w sądzie cywilnym (jak samo jest w przypadku umowy zlecenia).

Umowa o dzieło, a składki ZUS

Osoba, która podpisze umowę o dzieło, nie będzie miała odprowadzanych żadnych składek do ZUS. Oznacza to więcej pieniędzy, ale w razie choroby, czy też wypadku nie uzyska żadnych świadczeń z ZUS (np. renty).

Umowa o dzieło nie obejmuje wykonawcy ubezpieczeniem zdrowotnym, a więc nie należy się bezpłatna opieka lekarska.

Umowa o dzieło a składki ZUS:
http://kodekspracy.blogspot.com/2014/07/umowa-o-dzieo-skadki-zus.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Ochrona pracownicy będącej w ciąży


Pracownica w ciąży

Prawo pracy szczególną ochronę zapewnia pracownicy będącej w ciąży. Pracownica ma zapewnioną ochronę we wszystkich elementach stosunku pracy i przez cały okres trwania ciąży.

Obowiązkiem pracodawcy jest niezatrudnianie pracownicy w ciąży przy pewnego rodzaju pracach.

Do takich prac należy m.in :

 • praca na taśmie,
 • praca w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w czasie zmiany roboczej,
 • praca powyżej 4 godzin na dobę przy komputerze

Pracodawca ma wiele obowiązków wobec pracownicy, która poinformowała go, że jest w ciąży, lecz obowiązki te wynikają z umowy jaka została zawarta z pracownicą.

Gdy zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony to pracodawca ma obowiązek wywiązać się ze wszystkich obowiązków jakie ma wobec ciężarnej pracownicy.

Inaczej regulowane są obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży, jeżeli zawarto inny rodzaj umowy ( np. umowę zlecenie czy też umowę o dzieło ).

Głównym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownicy w ciąży z którą zawarł umowę o pracę na czas określony jest to, że nie może takiej pracownicy zwolnić z pracy. Są wyjątki od tej reguły, pracodawca mógłby zwolnić pracownice w ciąży np:

 • gdyby złamała w jakiś sposób prawo,
 • w pełni zaniedbała swoje obowiązki,
 • a także gdy firma w której jest zatrudniona pracownica w ciąży ogłosi bankructwo.

Pracodawca musi zatrudniać pracownice do końca ciąży, a później obowiązkowo przysługuje jej urlop macierzyński.

Jeżeli chodzi natomiast o umowę o pracę na czas określony, lub na czas próbny, to pracownicy w ciąży też przysługują pewne prawa .

Jeżeli rozwiązanie takiej umowy o pracę przypadałoby na czas późniejszy niż 3 miesiąc ciąży, to pracownica nabywa takie same prawa jak pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli obowiązkiem pracodawcy jest do końca ciąży nie zwolnić jej z pracy.

Obowiązek ten wygasa w momencie rozwiązania ciąży z tym, że ZUS płaci za taką pracownice składki, więc ma ona coś w rodzaju urlopu macierzyńskiego, ale to nie jest już urlop macierzyński.

Obowiązkiem pracodawcy jest także poinformowanie pracownicy w ciąży o przysługujących jej prawach. Pracodawca odpowiada także za nią w czasie trwania ciąży.

Chodzi tutaj przede wszystkim o niebezpieczne warunki pracy. Jeżeli warunki pracy są niebezpieczne, to pracownica w ciąży ma prawo nie wykonać takiego rodzaju pracy, a pracodawca powinien znaleźć jej pracę zastępczą.

Jeżeli chodzi o czas pracy i miejsce pracy, to pracownica w ciąży ma prawo nie zgodzić się na oddelegowanie w inne miejsce niż jej miejsce pracy. Ma prawo nie zgodzić się na delegacje, ma prawo nie zgodzić się na przeniesienie, może nie zgodzić się na wyjazdy służbowe. Ale tak samo może się na to zgodzić, wiec jeżeli wyrazi na to zgodę to jak najbardziej jej to przysługuje.

Pracownica w ciąży nie może być także zatrudniana w godzinach nadliczbowych.

Pracownica w ciąży ma także prawo do płatnych zwolnień związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich.

Zwolnienia te przysługują jeżeli spełnione są trzy warunki:

 • badania są zlecone są przez lekarza
 • badania związane są z ciążą
 • badania nie są przeprowadzane poza godzinami pracy.

Miłego dnia 😉

Praca i inne zajęcia zarobkowe wykonywane przez dzieci


Praca wykonywana przez dziecko

Dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia może wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe na podstawie m.in. art. 3045 Kodeksu pracy, ale może to robić tylko w niektórych dziedzinach i muszą być dopełnione określone warunki.

Dziecko może pracować wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalna, artystyczną, sportową lub reklamową.

Najczęściej o zezwolenie na zatrudnienie dzieci występują teatry i agencje reklamowe (wystąpienia w przedstawieniach lub reklamach).

Podmiot chcący zatrudnić dziecko musi mieć uprzednią zgodę rodzica, opiekuna dziecka, a także zwrócić się o zezwolenie do właściwego inspektora pracy.

Do wniosku trzeba dołączyć:

1) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na jego pracę zarobkową.

2) opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, że nie ma przeciwwskazań, żeby dziecko wykonywało pracę lub inne zajęcia zarobkowe.

3) orzeczenie lekarza, które stwierdza brak przeciwwskazań, by dziecko wykonywało pracę lub inne zajęcia zarobkowe.

4) opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza o możliwości wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych (dotyczy dzieci uczących się).

Inspektor pracy w zasadzie ustala czy podmiot chcący zatrudnić dziecko stworzył odpowiednie warunki do wykonywanie przez nie pracy. Jeżeli praca mogłaby spowodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka, lub spowodować problemy dla wypełnienia przez nie obowiązku szkolnego, inspektor odmówi wydania zezwolenia.

Istnieją dwie sytuacje w których inspektor może cofnąć zezwolenie na pracę dziecka:

 • na wniosek rodzica lub opiekuna dziecka ( bez względu na jego zasadność)
 • gdy inspektor pracy stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Gdy podmiot chcący zatrudnić dziecko otrzyma już zezwolenie na jego zatrudnienie, powinien podjąć decyzje na jakiej podstawie zatrudni dziecko. Przeważnie dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia zatrudnia się na umowę cywilnoprawną, gdyż na podstawie art. 3045 Kodeksu pracy nie ma możliwości zatrudnienia dziecka w stosunku pracy (chodź art. 3045 jednoznacznie na to nie wskazuje).

Dodatkowa praca na urlopie wychowawczym


Praca na urlopie wychowawczym

Przepisy prawa pracy zezwalają pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym na pracę zarobkową. Można dorobić u swojego dotychczasowego pracodawcy lub u innego.

Młoda mam musi jednak pamiętać o tym, że dodatkowa praca nie może przeszkadzać w opiece nad dzieckiem. Jeżeli tak by się stało, a pracodawca, który udzielił urlopu wychowawczego by się o tym dowiedział, może ją odwołać z urlopu i nakazać powrót do pracy.

Jeżeli kobieta wychowująca dziecko, chce także pracować zawodowo, może na podstawie art.1867 K.p złożyć wniosek u swojego pracodawcy wniosek o obniżenie czasu pracy. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek, a pracownica ma do tego prawo przez cały okres przysługiwania jej urlopu wychowawczego.

Jeżeli przed urlopem wychowawczym pracowała na cały etat może wystąpić z wnioskiem o nie mniej niż pól etatu, a gdy pracowała na pół etatu, to ćwierć etatu…

Sprawa z dodatkową pracą komplikuje się jeżeli pracownica na urlopie wychowawczym pobiera dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Może go pobierać pracownica u której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł brutto, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 583 zł. Dodatek wynosi 400 zł miesięcznie.

Jeżeli pracownica pobiera taki dodatek i zdecyduje się na podjęcie dodatkowej pracy podczas urlopu wychowawczego ( etat, umowa zlecenia, umowa o dzieło) to straci prawo do otrzymywania tego dodatku.

Miłego dnia 😉

Dodatkowa praca, gdy pracujemy na etacie


Dodatkowa praca

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a chcesz podjąć dodatkową pracę to nie ma przeszkód żebyś to zrobił.

Kodeks pracy zezwala osobie zatrudnionej na umowę o pracę podjąć dodatkowe zatrudnienie.

Pracownik zatrudniony na etat może:

 • zatrudnić się dodatkowym etacie w tym samym lub innym zakładzie;
 • brać dodatkowe zlecenia,a także
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zatrudnienie na dodatkowym etacie

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę może bez problemu wziąć dodatkowy etat. Może dodatkowo się zatrudnić się u dotychczasowego pracodawcy lub podjąć pracę w innym zakładzie pracy. Pracownik nie musi informować pracodawcy o tym, że chce zatrudnić się na dodatkowym etacie w innym zakładzie pracy.

Uwaga! Ale trzeba pamiętać o tym, żeby nie była to konkurencyjna firma, bo można mieć kłopoty, ponieważ przepisy prawa pracy zabraniają zawierania umów z konkurencyjnym zakładzie pracy pracownikom, którzy podpisali ze swoim pracodawcom umowę o zakazie konkurencji.

Praca na dwóch etatach jest praktycznie niemożliwa do pogodzenia, a pracownik etatowy musi mieć zapewniony nieprzerwany odpoczynek – co najmniej 11 godzin na dobę, więc pracodawcy podpisują z takim pracownikiem umowę na ćwierć lub pół etatu.

Od każdej umowy o pracę są odprowadzane wszystkie składki do ZUS. Nie ma tu znaczenia ile pracownik zawarł umów o pracę, ani w jakim wymiarze czasu pracy pracuje, od jego wynagrodzenia brutto zostanie potrącona składka oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Praca na umowę zlecenia

Pracownik pracujący na etacie może także podjąć dodatkową pracę w formie zlecenia. Może podpisać umowę zlecenia ze swoim pracodawcą lub z inna firmą. Pracownik może także bez przeszkód zawrzeć kilka umów zlecenia, ponieważ umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną i nie podlega przepisom kodeksu pracy.

Jeżeli pracownik, który zawarł umowę zlecenia z inną firmą, otrzymuje za pracę na etacie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 1850 zł brutto), to od tego zlecenia zapłaci tylko składkę zdrowotną. Wtedy przychód o umowy zlecenia zwolniony jest od składek na ubezpieczenie społeczne.

Własna działalność gospodarcza

Pracownik zatrudniony na umowę o prace może także bez problemu prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jeżeli pracując na etacie Twoje wynagrodzenie za pracę to przynajmniej 1850 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę), to koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej zostaną znacznie obniżone.

Nie trzeba będzie wtedy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacić będzie trzeba tylko składkę zdrowotną (trochę ponad 200 zł), a składkę to w następnym roku będzie można odliczyć od podatku.

Praca na umowę o dzieło

Pracownik zatrudniony na etacie może też podpisywać umowy o dzieło (umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną i nie podlega przepisom kodeksu pracy).

Takie umowy można podpisać z własnym pracodawcą lub z inna firmą, trzeba jedynie pamiętać o zakazie konkurencji.

Jeżeli chodzi o składki od umowy o dzieło, to będą one zależeć dla pracownika zatrudnionego na etacie od tego z kim zawrze on umowę o dzieło.

Gdy umową o dzieło zostanie podpisana z własnym pracodawcą to od całego przychodu (z umowy o prace i umowy o dzieło), pracodawca odprowadzi wszystkie składki, a także zaliczkę na podatek dochodowy.

Gdy umowa zostanie zawarta z innym pracodawcą to nie będą odprowadzane żadne składki, tylko potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy.

Miłego dnia 😉

Na czym polega umowa zlecenia, a na czym umowa o dzieło?


 

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia jest to umowa zaufania, nie podlegająca pod kodeks pracy. Wykonawca nie odpowiada za rezultat – obowiązuje kryterium należytej staranności. Jest to zazwyczaj umowa krótkoterminowa i może być rozwiązana w każdej chwili przez każdą ze stron.

Według art. 734 k.c. zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania ,,czynności prawnej”. Typowy przykład to zlecenie zawarcia umowy na rzecz zleceniodawcy. Czynności prawne to takie działania, które powodują powstanie zdarzeń prawnych. Czynności mogą być dwustronne, np. umowa, albo jednostronne – ,,danie pełnomocnictwa”. Są to oczywiście przykłady, bo takich czynności jest dużo więcej, a cała konstrukcja ,,umowy zlecenia” dotyczy ,,czynności prawnych”.

Jednakże, w praktyce – czyli w obrocie gospodarczym występuje znacznie więcej czynności, ściślej – zdarzeń ,,faktycznych”. Na przykład „zlecenie nauki angielskiego”. Do takich stanów (przypadków) stosujemy przepis art. 750 k.c., który nakazuje nam ,,do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami stosować odpowiednio przepisy o zleceniu”.

Przy czym kodeks cywilny nie daje definicji ,,odpowiedniego” stosowania jego przepisów, a nawet nie wyjaśnia tego terminu. Trzeba zatem oprzeć się na znaczeniu ustalonym przez doktrynę prawa cywilnego.

Termin ,,odpowiednio” należy rozumieć jako ,,nie wprost” oraz z uwzględnieniem różnic, które występują pomiędzy czynnością prawną (np. umowa), a faktyczną (np. namalowanie obrazu). Inaczej rzecz ujmując: w umowie zlecenia – przy czynnościach prawnych ma miejsce stosowanie prawa „wprost” a przy faktycznych ,,odpowiednie”.

Stronami  umowy zlecenia mogą być zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i prawne taką działalność prowadzące i nie. Umowa zlecenia ma zastosowanie w obrocie powszechnym i gospodarczym (handlowym). Jest jedną z najczęściej zawieranych umów.

Przedmiotem umowy jest dokonanie czynności prawnej, np. składanie ofert sprzedaży.

Zasadą jest wykonanie osobiste zlecenia. Strony mogą postanowić odmiennie, to znaczy, że zleceniobiorca może ustanowić zastępcę. W razie faktycznego ustanowienia konkretnej osoby jako ,,zastępcy” – przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym zleceniodawcy. Wtedy zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za brak staranności osoby, która ma za niego wykonać zlecenia (np. brak uprawnień zawodowych).

W przypadku przedstawionym w niżej zamieszczonym WZORZE – dający zlecenie, jako mocodawca, nabywa bezpośrednio prawa i obowiązki wynikające z dokonania czynności prawnej przez przyjmującego zlecenie z osoba trzecią.

UMOWA ZLECENIA

Zawarta w dniu…… w …………Pomiędzy……

§ 1 Dający zlecenie…… powierza, ……..a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do zakupu w imieniu….. i na rzecz Dającego zlecenie następujący przedmiotów…………………………………………

§2 W celu wykonania zlecenia Dający zlecenie powierza Zleceniobiorcy kwotę…………….zł /słownie: ……………………

§3 Zleceniodawca udziela Przyjmującemu zlecenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy określonej w §1.

Tytułem wynagrodzenia za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę……………….zł /słownie………… …………………zł/.

§5 Umowa zostaje zawarta na czas …………………

§ 6 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę…………………

§7 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca ……………

Strony mogą jednak odmiennie uregulować sprawę statusu prawnego przyjmującego zlecenie, to jest w ten sposób, że będzie on zawierał te umowy we własnym imieniu, a następnie przenosił prawa i obowiązki wynikające z zawarcia tych umów na dającego zlecenie (art.740 k.c.).

Przepis art. 740 k.c. nakazuje zleceniobiorcy udzielanie dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu czynności. Dotyczy to głównie informacji o okolicznościach przy wykonywaniu umowy zlecenia, których strony nie przewidywały zawierając umowę.

Końcowym obowiązkiem zleceniobiorcy jest rozliczenie się z dającym zlecenie i wydanie przedmiotu umowy (art. 740 k.c.).

Jeśli strony nie umówią się w przedmiocie konkretnego terminu wypowiedzenia umowy – to zgodnie z art. 746 k.c. każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie.

Śmierć zleceniobiorcy nie powoduje, co do zasady, wygaśnięcia umowy zlecenia.

Umowa o dzieło

Chcę Ci wyjaśnić, gdzie kończy się umowa o dzieło, a zaczyna o roboty budowlane. Powodem tego jest częste mylenie tych umów przy ich zastosowaniu do budownictwa.

Umowa o dzieło jest uregulowana w przepisach art. 627-646 kodeksu cywilnego. Polega ona na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła (np. autor – książka), zaś ten, dla którego dzieło ma być wykonane (wydawca) – do zapłaty wynagrodzenia. Jej przedmiotem jest dzieło, które ma charakter samoistny, czyli niezależny od jego wykonawcy. Świadczeniem wykonawcy jest dzieło, a wynagrodzenie jest z kolei świadczeniem zamawiającego.

Głównym obowiązkiem zamawiającego jest uiszczenie wykonawcy dzieła wynagrodzenia za jego wykonanie (art. 627 k.c.). O ile nie ma odmiennego porozumienia stron umowy – wynagrodzenie należy się od chwili oddania dzieła. W przypadku, kiedy dzieło ma być oddane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna – wypłata powinna nastąpić bezpośrednio po wykonaniu każdej z poszczególnych części dzieła.

Przedmiot umowy określany jest także jako rezultat pracy ludzkiej, tak w postaci materialnej, jak i niematerialnej.

W praktyce obrotu gospodarczego funkcjonują dwa systemy wynagrodzenia o dzieło: ryczałtowy i kosztorysowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest w trakcie zawierania umowy o dzieło i obejmuje jego całość. W razie zmiany stosunków (np. podwyżka VAT na materiały budowlane) możliwe jest ich uwzględnienie przez sąd na podstawie art. 632 k.c., to jest sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Wynagrodzenie kosztorysowe ustalane jest na podstawie kalkulacji planowanych prac i kosztów (art. 629 k.c.), jest to zatem wynagrodzenie wynikowe. W przypadku zmiany cen lub stawek przyjętych w kosztorysie, każda ze stron umowy może żądać uwzględnienia tego przy wynagrodzeniu. Nie obejmuje to jedynie należności już uiszczonej za materiały i robociznę.

W razie konieczności wykonania prac dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie (w kosztorysie) z inicjatywy zamawiającego – podwyższenie wynagrodzenia należy się bez zastrzeżeń. Jeśli natomiast zmian dokonał wykonawca – to tylko wtedy, gdy nie mógł on, mimo zachowania należytej staranności – przewidzieć konieczności prac dodatkowych (art. 630 k.c.).

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego. Wtedy musi zapłacić wykonawcy za dotychczas wykonane prace (art. 631 k.c.). Natomiast, gdyby dzieło nie zostało wykonane z przyczyn, które dotyczą zamawiającego – powinien on uiścić całe umówione wynagrodzenie, jeżeli wykonawca był gotów dzieło wykonać (art. 639 k.c.).

O ile dzieło odpowiada zamówieniu, jego odebranie jest obowiązkiem zamawiającego (art. 643 k.c.). Przy czym w praktyce stosowany jest odbiór dzieła częściami. Kodeks cywilny (art. .640 k.c.) nakłada na strony umowy o dzieło obowiązek współdziałania. Skutkiem prawnym zaniechania takiej współpracy może być odstąpienie od umowy przez wykonawcę.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dzieła ponosi wykonawca, ale w przypadku materiału ten, kto go dostarczył (art. 641 k.c.).

Umowa o roboty budowlane zaczyna się w praktyce budowlanej, tam gdzie kończy się umowa o dzieło. Podobnie jak w umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego obiektu, ale dodatkowo wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Natomiast ,,zamawiający” zwany tutaj ,,inwestorem” zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, głównie do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

O ile umowa o dzieło nie ma nakazanej żadnej szczególnej formy (typu: notarialna, pisemna), to umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 k.c.). Brak takiej formy nie skutkuje nieważnością umowy – jedynie według art. 74 k.c. wymagana jest ona dla celów dowodowych (zakaz dowodu ze świadków).

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta dnia………………………Między………………

§ 1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać……

§ 2

Rozpoczęcie dzieła nastąpi dnia………, a jego zakończenie dnia…………

§ 3 Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów własnych (z materiałów powierzonych przez Zamawiającego).

§ 4

Odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca może powierzyć częściowe wykonanie dzieła podwykonawcom. Wtedy odpowiada on wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 6

Wynagrodzenie będzie ryczałtowe i wynosi 110.000 zł. /słownie:………/ Płatność: 15 dni od dnia odbioru dzieła.

§7

Jeśli dzieło będzie miało wady Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie………

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach. Zamawiający Wykonawca …………

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta dnia……………pomiędzy……………… z siedzibą w……………. ………………… zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez (za którego działają)…………; a………………………………z siedzibą w…………… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez…………………………. (za którego działają)………………

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania – zgodnie z załączonym projektem i zasadami wiedzy technicznej………. ……………………………………………oraz przekazania Inwestorowi następującego obiektu…………………………………………Ogólnej wartości ……………zł. (słownie ……………………………zł.)

§2

Inwestor zobowiązuje się do przekazania terenu budowy oraz do dokonania innych niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem robót oraz ich wykonaniem.

§ 3

Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień…………………………………………, a zakończenia i przekazania obiektu Inwestorowi na dzień……………………………… ………………………………………………………………….

§4 Inwestor zobowiązuje się przyjmować od Wykonawcy wykonane roboty częściowo, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

§5

1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną. ……………………… 2. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną. …………………

§6

Termin płatności wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia Inwestorowi odpowiedniej faktury.

§7

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

§8

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Inwestor Wykonawca ………………… …………………

Autor: Stanisław Starkiewicz