Dni wolne na opiekę


Urlopy dla rodziców

Jeśli masz dziecko, które nie ukończyło 14 lat, przysługuje Ci rocznie 2 dni pełnopłatnego zwolnienia od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Uwaga! Te dwa dni przysługują obojgu rodzicom, więc np. z jednego dnia może skorzystać matka, z drugiego ojciec.

Nie musisz informować z jakiego konkretnego powodu chcesz wziąć wolne.

Uwaga! W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, te dni wolne nie przechodzą na kolejny rok i jeśli ich nie wykorzystasz – przepadną.

Rodzic ma prawo do 60 dni w roku wolnych od pracy na opiekę nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat. W przypadku młodszych dzieci – do 8 lat – 60 dni urlopu przysługuje także wtedy, gdy nagle okaże się, że nie kto się nimi zająć (np. przedszkole jest zamknięte albo opiekunka zachorowała).

Uwaga! Dotyczy to też opieki nad chorym dzieckiem. Taki urlop jest płatny w 80%.

Powyższe uprawnienia mają nie tylko rodzice, ale także opiekunowie prawni dzieci.

Reklamy

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego


Urlop macierzyński

Jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko i złożył w sądzie opiekuńczym wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub jako rodzina zastępcza przyjął dziecko na wychowanie (wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa, która nie jest spokrewniona z dzieckiem), to ma on prawo skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wymiar takiego urlopu to:

  • przyjęcie jednego dziecka – 20 tygodni,
  • przyjęcie dwójki dzieci – 31 tygodni,
  • przyjęcie trójki dzieci – 33 tygodni,
  • przyjęcie czwórki dzieci – 35 tygodni,
  • przyjęcie piątki i więcej dzieci – 37 tygodni.

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko roku życia. Jeżeli wobec zastosowano odroczenie obowiązku szkolnego, to nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Gdy pracownik przyjmie dziecko w wieku do 7 lat i dziecko, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia, to w każdym przypadku ma on prawo skorzystać z minimalnego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 9 tygodni.

Urlop dodatkowy na warunkach urlopu macierzyńskiego

Obecnie (od 1stycznia 2010r.) pracownik, który przyjął na wychowanie dziecko (dzieci) i złożył w sądzie złożył w sądzie opiekuńczym wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub jako rodzina zastępcza przyjął dziecko na wychowanie (wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa, która nie jest spokrewniona z dzieckiem), to ma on prawo skorzystać z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wymiar tego urlopu to:

  • przyjęcie jednego dziecka – w latach 2010-2011, do 2 tygodni, w latach 2012-2013, do 4 tygodni, od 2014 , do 6 tygodni,
  • przyjęcie dwójki i więcej dzieci – w latach 2010-2011, do 3 tygodni, w latach 2012-2013, do 6 tygodni, od 2014, do 8 tygodni,
  • nabyto prawo do urlopu podstawowego w minimalnym wymiarze 9 tygodni ze względu na wiek dziecka – w latach 2010-2011, 1 tydzień, w latach 2012-2013, do 2 tygodni, od 2014, do 3 tygodni.

Taki urlop udzielany jest na takich samych zasadach co dodatkowy urlop macierzyński.

Jeżeli pracownik chce skorzystać z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, to musi złożyć wniosek o udzielenie tego urlopu. Powinien go złożyć nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu. Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie takiego wniosku.

Pracownik może także łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który mu udziela tego urlopu.

Pracownik, który korzysta z wyżej wymienionych urlopów ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.