Wynagrodzenie chorobowe


Wynagrodzenie chorobowe pracownika Pracownik, który jet niezdolny do pracy na wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,a gdy chodzi o pracownika, który ukończył 50 lat, która trwa łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia za… Czytaj dalej Wynagrodzenie chorobowe

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie?


Niewypłacone wynagrodzenie Pracodawcy dosyć często nie wypłacają w terminie wynagrodzenia pracownikom, a pieniądze przeznaczają na finansowanie firmy. Pracownik w takiej sytuacji jest bezsilny i zdarza się, że nawet, gdy uzyska wyrok sądowy, to i tak nie może odzyskać swoich pieniędzy. Dzięki nowym przepisom o BIG pracownik, będzie miał do dyspozycji bardzo skuteczne narzędzie. Jeżeli pracownik posiada… Czytaj dalej Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie?

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę


Wypłata wynagrodzenia za pracę Pracodawca ma obowiązek wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenie za pracę w miejscu, terminie i czasie, który określony jest w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku do wydawania regulaminu pracy. A więc ci pracodawcy powinni poinformować swoich pracowników o miejscu, terminie i czasie wypłaty… Czytaj dalej Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Na czym polega gotowość do pracy?


Gotowość do pracy Gotowość do pracy pracownika polega na tym, że pozostaje on w stanie fizycznej oraz psychicznej zdolności do wykonywania pracy, a także wyraża wolę do jej świadczenia. Natomiast przeszkody dotyczące pracodawcy to przyczyny zawinione lub niezawinione przez pracodawcę lecz uniemożliwiające pracownikowi wykonywanie pracy. Taką przeszkodą może być np. odmowa dopuszczenia pracownika do pracy,… Czytaj dalej Na czym polega gotowość do pracy?

Czy za pracę w niedziele i święta należy się wynagrodzenie ?


Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DZ.U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownik, który pracuje w niedziele oraz święta, ma prawo do dnia wolnego, bez względu od liczby godzin, które przepracuje w czasie świąt lub w niedziele. Dzień wolny powinien być udzielony w okresie 6… Czytaj dalej Czy za pracę w niedziele i święta należy się wynagrodzenie ?

Urlop okolicznościowy


Urlop okolicznościowy pracownika Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi na wypadek ważnego wydarzenia rodzinnego : narodziny dziecka ślub pogrzeb Za czas trwania urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. Pracownik sam wnioskuje o udzielenie urlopu okolicznościowego, dokumentując to świadectwem urodzenia dziecka, aktem ślubu czy aktem zgonu. Pracownik urlop okolicznościowy wykorzystuje w czasie wystąpienia wydarzenia na które otrzymał… Czytaj dalej Urlop okolicznościowy

Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy


1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia,… Czytaj dalej Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy