Umowa na czas zastępstwa


Pracownik na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest umową na czas określony, ale trzeba pamiętać o tym, że osoba, która jest zatrudniana na podstawie takiej umowy jest pełnoprawnym pracownikiem.

Podobnie jak pozostali pracownicy ma prawo korzystać m.in. z dostępu do szkoleń, świadczeń z funduszu socjalnego, urlopu wypoczynkowego.

Pamiętaj ! Praca na zastępstwo może mieć także minusy.

Wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego na zastępstwo nie musi być takie samo, jak zastępowanej osoby. Jednak nie powinno odbiegać zbytnio od pensji na danym stanowisku pracy.

Umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed zwolnieniem z pracy i gdy pracownica zajdzie w ciążę, to umowa o pracę nie będzie przedłużona do dnia porodu. Zostanie rozwiązana zgodnie z terminem w umowie.

Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na zastępstwo, jak i innych pracowników, zależny jest od stażu pracy i wynosi:

 • 20 dni, przy stażu pracy, który wynosi mniej niż 10 lat;
 • 26 dni, gdy staż pracy to minimum 10 lat.

Wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo wynosi 3 dni.

Pamiętaj ! Zastępcy nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Przedstawiony poniżej wzór umowy o pracę na zastępstwo jest tylko przykładem, a dane osób są fikcyjne.

Umowa o zatrudnienie na zastępstwo

Zawarta 20 października 2011 r. w Katowicach między Magma sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Krzywej 23, reprezentowaną przez prezesa zarządu Annę Nowak, zwaną dalej Pracodawcą

a Magdaleną Wilk, zamieszkałą w Katowicach przy ulicy Mostowej 2/4, zwaną dalej Pracownikiem, o następującej treści.

Strony zgodnie  postanawiają, że niniejsza umowy o pracę  zostaje zawarta w celu czasowego  zastępstwa za Panią Marię Kowalską, która od 20 stycznia 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Warunki zatrudnienia:

1) Stanowisko pracy – recepcjonistka.
2) Miejsce wykonywania pracy – Katowice, ul. Krzywa 23.
3) Wymiar czasu pracy – pełny, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
4) Wynagrodzenie za pracę – 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto miesiecznie.
5) Termin rozpoczęcia pracy – 24 października 2011 r.
6) Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu za 3-dniowym okresem wypowiedzenia.

Pracownik oświadcza, ze zapoznał się z regulaminem pracy obowiązującym u Pracodawcy, co poświadcza własnym podpisem na umowie o pracę.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Pracownik                 Pracodawca
Magdalena Wilk         Anna Nowak

 

Reklamy

Przykładowe umowy o pracę


Wzory umów o pracę

Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów o pracę, umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb…

Przedstawione poniżej wzory umów o pracę są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne.

Wzór umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna

Zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243,

a

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Krzywej 48/34, legitymującym się dowodem osobistym BK 112249, wydanym przez Prezydenta Katowic, o następującej treści:

§1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić, a Robert Nowak jako przyszły pracownik zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w §3 niniejszej umowy – w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

§2

Strony ustalają termin zawarcia umowy o pracę, o której mowa w §1, na dzień 3 października 2011 r.

§3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić Roberta Nowaka w siedzibie spółki na stanowisku kierownika działu marketingu, w pełnym wymiarze czasu pracy, z następującymi warunkami płacowymi:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 3000 zł brutto;
 • dodatek funkcyjny – 1000 zł brutto;
 • premia uznaniowa uzależniona od wyników pracy.

§4

Strony postanawiają, ze w razie uchylenia się od zawarcia umowy, o której mowa w §1, strona uchylająca się zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w §3.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Robert Nowak
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na okres próbny

Umowa o prace na okres próbny

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Magdaleną Bąk, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Białej 54, legitymującą się dowodem osobistym DK 332287, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownicę na okres próbny od 1 października 2011 r do 30 października 2011 r. na stanowisku sekretarki, w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz powierza jej obowiązki z obsługa sekretariatu oraz organizacją biura, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 2600 zł, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 2400 zł oraz
 • dodatku za pracę przy komputerze – 200 zł.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Magdalena Bąk
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Andrzejem Cieślą, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Nowej 52/12, legitymującym się dowodem osobistym BB 115545, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony, na stanowisku informatyka, w wymiarze 3/4 etatu, oraz powierza mu mu obowiązki opieki nad siecią LAN i  stroną WWW, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 3000 zł brutto, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2500 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2011 r do 31 grudnia 2011 r. Każda ze stron może rozwiązać ją przed upływem tego terminu za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Andrzej Cieśla
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na czas zastępstwa

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Michałem Kosowskim, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Starej 32/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 226623, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez Mirosławę Paleczną, której nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego.

§2

Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika biurowego.

§3

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23, a dniem rozpoczęcia pracy jest 3 października 2011 r.

§4

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2200 zł brutto.

§5

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem czasu, na jaki została zawarta, przez każda ze stron z trzydniowym okresem wypowiedzenia.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Michał Kosowski
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Renatą Madej, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Myśliwskiej 13, legitymującą się dowodem osobistym FF 774496, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

1) Pracodawca zatrudnia Pracownicę na stanowisku kucharza w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza jej obowiazki związane z przygotowaniem posiłków oraz obsługą klientów w ośrodku wypoczynkowym Pracodawcy w sezonie letnim 2011 r.

2) Jako miejsce wykonywania pracy ustala się Ośrodek Wypoczynkowy „Jantar” w Sopocie, przy ul. Jasnej 11.

3) Dniem rozpoczęcia pracy jest 1 lipca.

4) Umowę zawiera się na czas wykonania pracy, o której mowa w pkt 1, to jest do zakończenia sezonu letniego w 2011 r. (wyjazdu ostatniego klienta ośrodka).

§2

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2500 zł brutto.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Renata Madej
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Maciejem Starowiczem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Czarnej 23/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 2345643, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku kierownika działu produkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza mu obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§2

Pracownik jest obowiązany wykonywać powierzoną mu pracę w siedzibie  pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku  pracy Pracownik będzie otrzymywać miesięczne wynagrodzenie składające się:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 3000 zł;
 • dodatku funkcyjnego – 300 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego co stanowi łącznie brutto 3600 zł.

§4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie miał prawo korzystać z samochodu służbowego. Otrzyma także do dyspozycji telefon komórkowy.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Maciej Starowicz
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres zadań