Przykładowe umowy o pracę


Wzory umów o pracę

Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów o pracę, umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb…

Przedstawione poniżej wzory umów o pracę są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne.

Wzór umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna

Zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243,

a

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Krzywej 48/34, legitymującym się dowodem osobistym BK 112249, wydanym przez Prezydenta Katowic, o następującej treści:

§1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić, a Robert Nowak jako przyszły pracownik zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w §3 niniejszej umowy – w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

§2

Strony ustalają termin zawarcia umowy o pracę, o której mowa w §1, na dzień 3 października 2011 r.

§3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić Roberta Nowaka w siedzibie spółki na stanowisku kierownika działu marketingu, w pełnym wymiarze czasu pracy, z następującymi warunkami płacowymi:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 3000 zł brutto;
 • dodatek funkcyjny – 1000 zł brutto;
 • premia uznaniowa uzależniona od wyników pracy.

§4

Strony postanawiają, ze w razie uchylenia się od zawarcia umowy, o której mowa w §1, strona uchylająca się zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w §3.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Robert Nowak
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na okres próbny

Umowa o prace na okres próbny

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Magdaleną Bąk, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Białej 54, legitymującą się dowodem osobistym DK 332287, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownicę na okres próbny od 1 października 2011 r do 30 października 2011 r. na stanowisku sekretarki, w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz powierza jej obowiązki z obsługa sekretariatu oraz organizacją biura, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 2600 zł, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 2400 zł oraz
 • dodatku za pracę przy komputerze – 200 zł.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Magdalena Bąk
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Andrzejem Cieślą, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Nowej 52/12, legitymującym się dowodem osobistym BB 115545, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony, na stanowisku informatyka, w wymiarze 3/4 etatu, oraz powierza mu mu obowiązki opieki nad siecią LAN i  stroną WWW, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

§2

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 3000 zł brutto, składające się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2500 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2011 r do 31 grudnia 2011 r. Każda ze stron może rozwiązać ją przed upływem tego terminu za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Andrzej Cieśla
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres obowiązków

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na czas zastępstwa

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Michałem Kosowskim, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Starej 32/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 226623, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez Mirosławę Paleczną, której nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego.

§2

Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika biurowego.

§3

Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23, a dniem rozpoczęcia pracy jest 3 października 2011 r.

§4

W czasie stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2200 zł brutto.

§5

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem czasu, na jaki została zawarta, przez każda ze stron z trzydniowym okresem wypowiedzenia.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Michał Kosowski
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Renatą Madej, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Myśliwskiej 13, legitymującą się dowodem osobistym FF 774496, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownicą,

o następującej treści:

§1

1) Pracodawca zatrudnia Pracownicę na stanowisku kucharza w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza jej obowiazki związane z przygotowaniem posiłków oraz obsługą klientów w ośrodku wypoczynkowym Pracodawcy w sezonie letnim 2011 r.

2) Jako miejsce wykonywania pracy ustala się Ośrodek Wypoczynkowy „Jantar” w Sopocie, przy ul. Jasnej 11.

3) Dniem rozpoczęcia pracy jest 1 lipca.

4) Umowę zawiera się na czas wykonania pracy, o której mowa w pkt 1, to jest do zakończenia sezonu letniego w 2011 r. (wyjazdu ostatniego klienta ośrodka).

§2

W czasie trwania stosunku pracy Pracownica będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 2500 zł brutto.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Renata Madej
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach przy ul. Prostej 23/1, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Kowalską, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7722243, zwaną dalej Pracodawcą,

a

Maciejem Starowiczem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Czarnej 23/7, legitymującym się dowodem osobistym AA 2345643, wydanym przez Prezydenta Katowic, zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku kierownika działu produkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powierza mu obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§2

Pracownik jest obowiązany wykonywać powierzoną mu pracę w siedzibie  pracodawcy, to jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółką z o.o. mieszczące się w Katowicach przy ul. Prostej 23.

§3

W czasie trwania stosunku  pracy Pracownik będzie otrzymywać miesięczne wynagrodzenie składające się:

 • wynagrodzenia zasadniczego – 3000 zł;
 • dodatku funkcyjnego – 300 zł oraz
 • premii miesięcznej w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego co stanowi łącznie brutto 3600 zł.

§4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie miał prawo korzystać z samochodu służbowego. Otrzyma także do dyspozycji telefon komórkowy.

…………………                                   ……………….
Anna Kowalska                                  Maciej Starowicz
Prezes Zarządu

…………………………………….
pieczątka firmowa pracodawcy

Załączniki:

 • zakres zadań

 

Reklamy

Zawieranie umów o pracę


Zasady ogólne formułowania umowy o pracę

Przy zawieraniu umowy o pracę powinniśmy się kierować zasadą, że strony mogą w sposób dowolny regulować jej treść. Wynika to stąd, że przepisy prawa pracy nie wskazują wystarczająco dokładnie, jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę.

Jednak ta „dowolność” podlega istotnym ograniczeniom, z których na szczególną uwagę zasługują:

1) przepisy prawa pracy wyższego rzędu. Umowa o pracę nie może być sprzeczna z przepisami prawa pracy znajdującymi się w:

a) regulaminach (pracy, wynagradzania itp.),
b) układach zbiorowych pracy,
c) aktach podustawowych (np. rozporządzeniach),
d) ustawach i wiążących Polskę umowach międzynarodowych,
e) Konstytucji RP;

2) zasady współżycia społecznego oraz natura umowy o pracę.

UWAGA! Formułując umowę o pracę, pamiętajcie, że niektóre grupy pracowników mają określone maksymalne i minimalne granice swoich uprawnień. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzenia.

Równie istotnymi elementami, o których musicie pamiętać przy zawieraniu umowy o pracę, są zasady współżycia społecznego oraz istotne cechy stosunku pracy (czyli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę):

 • Zasady współżycia społecznego są tylko ogólną wskazówką co do sposobu formułowania umowy. Nie pozwalają one na zawarcie umowy, która umożliwiłaby wykonanie poszczególnych jej postanowień w sposób sprzeczny z uznanymi w społeczeństwie wartościami.
 • Istotne cechy stosunku pracy są określone przede wszystkim w art. 22 kp. Jeżeli umowa nie zawiera którejś z nich, to może się okazać, że zawarta umowa nie jest umową o pracę – tylko umową cywilnoprawną!

PRZYKŁAD

Wasza firma zawarła umowę o pracę, według której pracownik nie musiał wykonywać pracy osobiście. Mógł na swoje miejsce wysłać zastępcę. Takie postanowienie umowy o pracę jest nieważne, ponieważ niezbędnym elementem umowy o pracę jest osobiste wykonywanie pracy przez pracownika.

1. W razie ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania, możliwość zastąpienia pracownika osobą trzecią), nie jest możliwa ocena, że zawarta została umowa o pracę.

2. Dla ustalenia, że stron nie łączył stosunek pracy, nie jest konieczne precyzyjne nazwanie łączącej strony umowy cywilnoprawnej. (Wyrok SN z 14 lutego 2001 r., I PKN 256/00, niepublikowany).

Konsekwencją przekroczenia granic swobody kształtowania treści umowy o pracę będzie z reguły wejście w miejsce nieważnych postanowień umowy odpowiednich przepisów prawa pracy lub ewentualnie jedynie nieważność poszczególnych regulacji (por. art. 18 § 2 i § 3 kp oraz stosowany odpowiednio art. 58 kc).

PRZYKŁAD

Pracodawca określił pracownikowi wynagrodzenie za pełny wymiar czasu pracy w wysokości 600 zł brutto. Ponieważ wynagrodzenie minimalne określone w ustawie jest wyższe, postanowienie umowy o pracę w tym zakresie będzie nieważne, a na jego miejsce wejdą w życie odpowiednie postanowienia ustawy (chyba że u pracodawcy obowiązują regulacje bardziej korzystne niż przewidziane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu).

Umowa o pracę, którą podpisujecie z pracownikiem:

 • nie może być sprzeczna z przepisami prawa (np. z Kodeksem pracy),
 • nie może być sprzeczna również z zasadami współżycia społecznego (np. nie może nakładać na pracownika obowiązku wprowadzania nerwowej, napiętej atmosfery w pracy),
 • nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż akty, które gwarantują określonym pracownikom określone przywileje (np. regulamin wynagradzania),
 • musi zawierać istotne cechy stosunku pracy (m.in. osobiste wykonywanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem, pod kierownictwem pracodawcy i na jego rzecz).

Elementy umowy o pracę

Pracodawca powinien uzgodnić z pracownikiem warunki umowy przed jej podpisaniem. Dopiero po ustaleniu warunków umowy możecie przystąpić do spisania umowy.

UWAGA! Pamiętajcie, że zawarcie umowy wymaga zgody obu stron (pracodawcy i pracownika) na określone w niej warunki.

Elementy umowy o pracę dzielą się na konieczne i uzupełniające. Koniecznymi elementami umowy o pracę są te, które muszą się w niej znaleźć, aby umowa mogła być uznana za zawartą. Postanowieniami uzupełniającymi treść umowy o pracę są wszystkie składniki niebędące elementami koniecznymi tej umowy.

W umowie tej powinniście wskazać:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę jej zawarcia,
 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy (art. 29 § 1 kp).

Elementem świadczącym o zawarciu umowy może być jedynie określenie rodzaju pracy. Jest tak np. w przypadku podjęcia pracy za przyzwoleniem pracodawcy. Inne składniki umowy można wtedy określić, uwzględniając okoliczności, które towarzyszyły wykonywaniu danej pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pracę u pracodawcy na określonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy. Strony nie określiły jednak innych postanowień umowy o pracę. Wówczas rodzaj umowy oraz należne pracownikowi wynagrodzenie (ewentualnie inne składniki, jeżeli wynikają z aktów wewnątrzzakładowych, np. regulaminu wynagradzania) mogą zostać określone na podstawie okoliczności przypadku.

Jeżeli z okoliczności tych nie wynika, jaki rodzaj umowy został zawarty, przyjmuje się, że jest to umowa na czas nieokreślony. A przysługujące pracownikowi wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi, ilości i jakości wykonywanej pracy, z uwzględnieniem innych regulacji, o ile takie istnieją (np. regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych). Postanowieniami uzupełniającymi treść umowy o pracę są wszystkie składniki niebędące elementami koniecznymi tej umowy.

Istotne i nieistotne składniki umowy

Składniki umowy o pracę możecie również podzielić na istotne i nieistotne. Składnikami istotnymi są te, których zmiana wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Nieistotne składniki umowy pracodawca może zmieniać bez konsultacji z pracownikiem. Ale składnik nieistotny umowy może stać się jej składnikiem istotnym poprzez wpisanie go do umowy o pracę.

Z punktu widzenia formułowania umowy ważne jest więc, jakie jej elementy powinny być wyraźnie wpisane w jej treść, a których w tę treść nie trzeba wpisywać (ich wpisanie może okazać się nawet niekorzystne, a przynajmniej komplikujące ewentualne szybkie zmiany zawartej umowy).

Spójrzcie na następujące orzeczenia Sądu Najwyższego:

1. Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli jednak strony zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny, np. gdy nazwa określa rangę lub prestiż stanowiska, to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy.

(Wyrok SN z 7 września 1999 r., I PKN 265/99, OSNAPiUS z 2001 r. nr 1, poz. 17).

2. Jeżeli strony w umowie o pracę uzgodniły przesłanki nabycia prawa do konkretnego składnika wynagrodzenia, to spełnienie tych przesłanek uzasadnia roszczenie pracownika o jego wypłatę.

(Wyrok SN z 9 lipca 1998 r., I PKN 235/98, niepublikowany).

Wiedza i Praktyka

Artykuł jest fragmentem publikacji Rodzaje umów o pracę 2010