Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury


Ponowne przeliczenie emerytury – wniosek

Gdy wystąpisz o przeliczenie emerytury, ZUS po przeliczeniu składek, ma obowiązek wybrać wariant korzystniejszy dla Ciebie.

Kiedy się opłaca złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Gdy dorabiasz na emeryturze: na etacie, zleceniu, jako samozatrudniony, to odprowadzane składki emerytalne cały czas podwyższają emeryturę.

Jeżeli odnalazłeś jakiś dokument z okresu zatrudnienia, a nie dostarczyłeś go do ZUS, gdy składałeś wniosek o emeryturę zrób to teraz.

Emeryturę mogą podwyższyć:

 • zaświadczenia od pracodawcy, tzw. Rp-7;
  kopie dokumentów z archiwum, które przechowuje akta nieistniejącej firmy.

Gdy przechodzisz na emeryturę w wieku wyższym niż aktualnie obowiązujący (np. jeśli masz 62 lata kobieta – mężczyzna – powyżej 65 lat), to wtedy emeryturę może podwyższyć korzystniejszy wskaźnik średniego dalszego trwania życia. Bo im emeryt jest starszy, tym wskaźnik ten korzystniej wpływa na emeryturę.

Jak często można zażądać przeliczenia emerytury?

Raz w roku kalendarzowym, jeśli pobierasz emeryturę według nowych zasad.

Raz na kwartał – jeśli pobierasz emeryturę według starych zasad.

Gdzie się poskarżyć?

Jeśli uważasz, że ZUS nieprawidłowo naliczył emeryturę lub nie chce uwzględnić jakiegoś dokumentu, który dostarczyłeś, odwołuj się. Skieruj odwołanie do sądu rejonowego, ale złóż je w oddziale ZUS.  Jest szansa, że ZUS jeszcze raz wszystko sprawdzi.

Przykładowy wniosek o przeliczenie emerytury:
http://kodekspracy.blogspot.com/2014/09/wniosek-o-przeliczenie-emerytury.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Jak przeliczyć emeryturę?


Przeliczenie emerytury

Na początek należy ustalić, czy są podstawy do przeliczenia emerytury. Z takim wnioskiem mogą wystąpić osoby już pobierające emeryturę, w tym takie, które:

 • odnalazły zaginione dokumenty, np. świadectwa pracy lub dokumenty płacowe (należy je dostarczyć do ZUS razem z wnioskiem);
 • dorabiają lub dorabiały na emeryturze;
 • na emeryturę przeszły przed 2009 rokiem i nie odnalazły do dziś części dokumentacji płacowej (do 2009 r. za takie okresy nie uwzględniano żadnej płacy, obecnie przyjmuję się tzw. płace minimalną).

Komu jeszcze przysługuje prawo do przeliczenia emerytury?

Prawo to przysługuje również kobietom pobierającym emeryturę, które skorzystały z urlopów wychowawczych przed 1999 rokiem, gdy:

 • naliczono im kapitał początkowy;
 • urlop wychowawczy wchodzi w okres przyjęty do naliczenia kapitału początkowego.

Uwaga! W razie wątpliwości, czy spełniasz kryteria, zawsze możesz skontaktować się z konsultantem infolinii ZUS (pon-pt. w godz. 7.00-18.00) pod numerem 22 560 16 00.

Jeśli masz podstawę, pozwalającą wystąpić o przeliczenie, nie musisz pisać pisma (nie jest potrzebny żadem wzór). Wystarczy wypełnić specjalny formularz wniosku: ZUS-ER-WSP-02). Otrzymasz go w oddziale ZUS, jest także dostępny na stronie internetowej ZUS.

Uwaga! W razie trudności z wypełnieniem formularza możesz skorzystać z pomocy pracowników ZUS w Sali Obsługi Klientów.

Wniosek należy podpisać i złożyć w oddziale ZUS (nie musisz robić tego osobiście) lub nadać go pocztą.

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni. W razie jego uwzględnienia świadczenie w nowej wysokości jest naliczane i wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożyłeś formularz wniosku.

Nie musisz się obawiać obniżenia świadczenia. Gdyby wskutek przeliczenia wartość emerytury spadła, ZUS będzie wypłacał ją w dotychczasowej wysokości. Oznacza to, ze na przeliczeniu można tylko zyskać.

Miłego dnia 😉

Jak podwyższyć emeryturę?


Podwyższenie emerytury

Emeryci, którzy chcą zwiększyć swoje świadczenie, powinni dokonać ponownego przeliczenia emerytury.  Jest to najprostszy sposób  na wyższą emeryturę.

Ponowne przeliczenie emerytury

O ponowne przeliczenie emerytury może wystąpić każdy emeryt, który odnalazł jakieś dokumenty kadrowe.

Posiadając takie dokumenty, będzie można złożyć wniosek o doliczenie nieuwzględnionego dotąd okresu ubezpieczenia lub uwzględnienie innych zarobków od tych, które zostały wskazane w pierwotnym wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego.

O ponowne przeliczenie emerytury można także wystąpić, gdy emeryt, który urodził się przed 1949 r., poszedł na wcześniejszą emeryturę, a potem nadal pracował. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury w oparciu o dodatkowy staż pracy.

Warunkiem jest przepracowanie (będąc już uprawnionym do wcześniejszej emerytury) minimum 30 miesięcy i osiągniecie wieku emerytalnego (60 lat –  kobieta, 65 – mężczyzna).

Następnym powodem do przeliczenia świadczenia emerytalnego jest praca po przyznaniu zwykłej emerytury. Jest to przywilej wszystkich emerytów, także tych, których emerytura została wyliczona już na nowych zasadach. Emeryt, który płaci składki na ubezpieczenie emerytalne powiększa swój kapitał w I filarze (indywidualne konto w ZUS), a co za tym idzie zwiększa swoją emeryturę.

Przeliczenie wysokości emerytury, którego podstawą jest zwiększony kapitał na koncie – będzie możliwe po roku od momentu przyznania świadczenia, gdy emerytura została wyliczona na nowych zasadach. Emeryci ze świadczeniem wyliczonym na starych zasadach mogą składać wniosek bez żadnego ograniczenia czasowego.

Kolejna grupa emerytów, która może wystąpić z wnioskiem o wyższe świadczenie, to osoby, które przeszły na emeryturę przed 2009 r., a wysokość ich świadczenia została wyliczona przez ZUS z wykorzystaniem tzw. „okresów zerowych”.

Chodzi tutaj o to, że osoba w  momencie składania wniosku o przyznanie renty lub emerytury mogła udowodnić, ze pracowała, ale nie posiadała dokumentów, które poświadczyłyby wysokość zarobków.

ZUS wyliczając emeryturę uznawał te okresy za „składkowe”, ale przyjmował, ze zarobki w tym czasie wynosiły 0 zł.

Obecnie (postępuje się tak od stycznia 2009r.) przeliczając emeryturę lub rentę zamiast zerowych zarobków, wpisuje się minimalne wynagrodzenie za pracę, które obowiązywało w danym okresie.

Wniosek można składać w dowolnym terminie.

Trzeba pamiętać, że jeżeli nawet po przeliczeniu świadczenia, emerytura lub renta okażą się mniejsze, to ZUS nie obniży wypłaty, tylko zachowa ją na dotychczasowym poziomie.

Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek należy złożyć (ZUS nie przeliczy emerytury lub renty sam) w swoim oddziale ZUS-u. Wraz z wnioskiem trzeba dołączyć dokumenty, które uzasadnią prośbę o ponowne przeliczenie świadczenia (np. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, formularz ZUS – Rp 7).

Dodatkowe dokumenty nie będą potrzebne, gdy ponownie przeliczane będzie świadczenie, którego wysokość została obliczona z wykorzystaniem „okresów zerowych”.

Miłego dnia 😉

Staż pracy do emerytury – jak udowodnić?


Jak potwierdzić staż pracy?

Potwierdzając liczbę przepracowanych lat, które będą miały wpływ na wysokość emerytury, najważniejsze jest udowodnienie ile w stażu mamy tzw. okresów składkowych.

Są to lata pracy, w których pracodawca odprowadzał za nas składki do ZUS. Jest to bardzo ważne, bo warto pamiętać, że im więcej posiadamy lat składkowych, tym wyższa może być nasza emerytura.

Jeżeli chodzi o okresy nieskładkowe, to są one uwzględniane przez ZUS tylko częściowo.

Dokumenty, które potwierdzą staż pracy ..

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest najważniejszym dokumentem, który potwierdza okresy zatrudnienia oraz opłacania składek, ponieważ zawarte w nim są istotne informacje:

 • okres zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy ( od kiedy do kiedy),
 • czy w okresu zatrudnienia pracownika były jakieś okresy nieskładkowe (urlop wychowawczy lub bezpłatny, zwolnienia lekarskie).

Książeczka ubezpieczeniowa

Wpisy w tym dokumencie też mogą być potwierdzeniem stażu pracy, bowiem kiedyś wpisywano w nich okres zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy (od kiedy do kiedy). Trzeba jednak pamiętać, że ZUS uzna taki wpis, gdy będzie on podpisany, a także podstemplowany imienną pieczątką osoby, która go dokonała (pracownik działu kadr).

Zeznania kolegów z pracy

Zeznania dwóch świadków też mogą potwierdzić staż pracy (chodzi o okresy zatrudnienia sprzed 15 listopada 1991 r.). Zeznawać mogą np. osoby, które z nami pracowały i zaświadczą, przez jaki okres pracowaliśmy w danym zakładzie pracy.

Świadkami mogą być również inne osoby obce, a nawet członkowie rodziny, gdy znają okoliczności naszej pracy.

Gdy znajda się osoby, które poświadczą okres naszego zatrudnienia w danym zakładzie pacy, to należy udać się z nimi do ZUS lub urzędu gminy. Będą oni zeznawali przed urzędnikiem, a zeznania zostaną spisane na specjalnym druku.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie treści świadectwa pracy (DzU nr 60/1996, poz. 282) i ustawa o emeryturach i rentach (DzU nr 153/2009, poz. 1227).

Miłego dnia 😉

Ponowne przeliczenie emerytury – wniosek


Jak ponownie przeliczyć emeryturę?

Emeryt, który odnalazł dokumenty, które potwierdzają zarobki lub okresy pracy, których wcześniej nie udowodnił, może zgłosić się do ZUS i złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.

Wniosek może być napisany odręcznie lub na komputerze.

Podajemy w nim:

 • imię, nazwisko,
 • adres,
 • numer emerytury.

Należy napisać, o co się ubiegamy:

„Wnoszę o ponowne przeliczenie pobieranego dotychczas świadczenia emerytalnego i doliczenie okresu zatrudnienia, który jest potwierdzony przez załączony dokument (podajemy jego nazwę).”

Wniosek podpisujemy.

Wraz z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury dołączamy dokumenty, które udało się nam odnaleźć, np.:

 • zaświadczenie o zarobkach,
 • świadectwo pracy,
 • umowę o pracę ze stawkami zaszeregowania itd.

Mając już napisany wniosek i zebrane dokumenty, udajemy się do sali obsługi klienta w oddziale ZUS. Tam pracownik ZUS ma obowiązek sprawdzić, czy nasz wniosek jest prawidłowo napisany.

Wyższą emeryturę, możemy otrzymać wtedy, gdy przedłożone dokumenty poświadczą wyższe zarobki od tych, które udokumentowano wcześniej.

Nie trzeba się też bać tego, że mimo dostarczonych nowych dokumentów, ZUS wyliczy mniej korzystna emeryturę – emeryt nic na tym nie straci. Będzie otrzymywał dotychczasową emeryturę.

Jeżeli nie uda się odnaleźć dokumentów płacowych, to emerytura też może zostać na nowo przeliczona. Może to nastąpić, gdy emeryt za niektóre lata na uwzględniony tzw. przychód zerowy (nie udało się udokumentować uzyskiwanych zarobków).

ZUS obecnie zamiast przychodu zerowego – ma obowiązek wziąć pod uwagę wysokość płacy minimalnej, która obowiązywała w danych latach.

Ale by ZUS przeliczył ponownie emeryturę trzeba złożyć wniosek w tej sprawie (nie stanie się to automatycznie).

Wniosek można napisać odręcznie.

W lewym górnym rogu kartki wpisujemy swoje dane personalne i numer emerytury.

Treść wniosku:

„W związku ze zmianą przepisów proszę o przeliczenie wysokości pobieranego przeze mnie świadczenia emerytalnego. Wnoszę o przyjęcie wynagrodzeń minimalnych za te okresy pracy, za które nie mogę udowodnić wysokości zarobków  z powodu brak właściwych dokumentów”.

Gdzie szukać dokumentów?

Informacji na ten temat przechowywania dokumentacji pracowniczej należy szukać w oddziałach ZUS oraz archiwach, m.in:

Archiwum Państwowe Dokumentacji osobowej I Placowej, 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1.

Informacje na tema dokumentacji osobowej i płacowej uzyskamy:

pod numerem (22) 724 78 72 w dni robocze od 9-15 lub
w siedzibie archiwum w tych samych dniach i godzinach lub
mailem – udostepnianie@milanowek.ap.gov.pl

Na stronie http://www.apdop.gov.pl/ znajdziemy wzór podania o wydanie dokumentów. Należy go przesłać na adres archiwum.

Miłego dnia 😉