Jak podwyższyć emeryturę?


Podwyższenie emerytury

Emeryci, którzy chcą zwiększyć swoje świadczenie, powinni dokonać ponownego przeliczenia emerytury. Jest to najprostszy sposób  na wyższą emeryturę.

Ponowne przeliczenie emerytury

O ponowne przeliczenie emerytury może wystąpić każdy emeryt, który odnalazł jakieś dokumenty kadrowe.

Posiadając takie dokumenty, będzie można złożyć wniosek o doliczenie nieuwzględnionego dotąd okresu ubezpieczenia lub uwzględnienie innych zarobków od tych, które zostały wskazane w pierwotnym wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego.

O ponowne przeliczenie emerytury można także wystąpić, gdy emeryt, który urodził się przed 1949 r., poszedł na wcześniejszą emeryturę, a potem nadal pracował. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury w oparciu o dodatkowy staż pracy.

Warunkiem jest przepracowanie (będąc już uprawnionym do wcześniejszej emerytury) minimum 30 miesięcy i osiągniecie wieku emerytalnego (60 lat –  kobieta, 65 – mężczyzna).

Następnym powodem do przeliczenia świadczenia emerytalnego jest praca po przyznaniu zwykłej emerytury. Jest to przywilej wszystkich emerytów, także tych, których emerytura została wyliczona już na nowych zasadach. Emeryt, który płaci składki na ubezpieczenie emerytalne powiększa swój kapitał w I filarze (indywidualne konto w ZUS), a co za tym idzie zwiększa swoją emeryturę.

Przeliczenie wysokości emerytury, którego podstawą jest zwiększony kapitał na koncie – będzie możliwe po roku od momentu przyznania świadczenia, gdy emerytura została wyliczona na nowych zasadach. Emeryci ze świadczeniem wyliczonym na starych zasadach mogą składać wniosek bez żadnego ograniczenia czasowego.

Kolejna grupa emerytów, która może wystąpić z wnioskiem o wyższe świadczenie, to osoby, które przeszły na emeryturę przed 2009 r., a wysokość ich świadczenia została wyliczona przez ZUS z wykorzystaniem tzw. „okresów zerowych”.

Chodzi tutaj o to, że osoba w  momencie składania wniosku o przyznanie renty lub emerytury mogła udowodnić, ze pracowała, ale nie posiadała dokumentów, które poświadczyłyby wysokość zarobków.

ZUS wyliczając emeryturę uznawał te okresy za „składkowe”, ale przyjmował, ze zarobki w tym czasie wynosiły 0 zł.

Obecnie (postępuje się tak od stycznia 2009r.) przeliczając emeryturę lub rentę zamiast zerowych zarobków, wpisuje się minimalne wynagrodzenie za pracę, które obowiązywało w danym okresie.

Wniosek można składać w dowolnym terminie.

Trzeba pamiętać, że jeżeli nawet po przeliczeniu świadczenia, emerytura lub renta okażą się mniejsze, to ZUS nie obniży wypłaty, tylko zachowa ją na dotychczasowym poziomie.

Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek należy złożyć (ZUS nie przeliczy emerytury lub renty sam) w swoim oddziale ZUS-u. Wraz z wnioskiem trzeba dołączyć dokumenty, które uzasadnią prośbę o ponowne przeliczenie świadczenia (np. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, formularz ZUS – Rp 7).

Dodatkowe dokumenty nie będą potrzebne, gdy ponownie przeliczane będzie świadczenie, którego wysokość została obliczona z wykorzystaniem „okresów zerowych”.

Staż pracy do emerytury – jak udowodnić ?


Jak potwierdzić staż pracy ?

Potwierdzając liczbę przepracowanych lat, które będą miały wpływ na wysokość emerytury, najważniejsze jest udowodnienie ile w stażu mamy tzw. okresów składkowych.

Są to lata pracy, w których pracodawca odprowadzał za nas składki do ZUS. Jest to bardzo ważne, bo warto pamiętać, że im więcej posiadamy lat składkowych, tym wyższa może być nasza emerytura.

Jeżeli chodzi o okresy nieskładkowe, to są one uwzględniane przez ZUS tylko częściowo.

Dokumenty, które potwierdzą staż pracy ..

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest najważniejszym dokumentem, który potwierdza okresy zatrudnienia oraz opłacania składek, ponieważ zawarte w nim są istotne informacje:

  • okres zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy ( od kiedy do kiedy),
  • czy w okresu zatrudnienia pracownika były jakieś okresy nieskładkowe (urlop wychowawczy lub bezpłatny, zwolnienia lekarskie).

Książeczka ubezpieczeniowa

Wpisy w tym dokumencie też mogą być potwierdzeniem stażu pracy, bowiem kiedyś wpisywano w nich okres zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy (od kiedy do kiedy). Trzeba jednak pamiętać, że ZUS uzna taki wpis, gdy będzie on podpisany, a także podstemplowany imienną pieczątką osoby, która go dokonała (pracownik działu kadr).

Zeznania kolegów z pracy

Zeznania dwóch świadków też mogą potwierdzić staż pracy (chodzi o okresy zatrudnienia sprzed 15 listopada 1991 r.). Zeznawać mogą np. osoby, które z nami pracowały i zaświadczą, przez jaki okres pracowaliśmy w danym zakładzie pracy.

Świadkami mogą być również inne osoby obce, a nawet członkowie rodziny, gdy znają okoliczności naszej pracy.

Gdy znajda się osoby, które poświadczą okres naszego zatrudnienia w danym zakładzie pacy, to należy udać się z nimi do ZUS lub urzędu gminy. Będą oni zeznawali przed urzędnikiem, a zeznania zostaną spisane na specjalnym druku.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie treści świadectwa pracy (DzU nr 60/1996, poz. 282) i ustawa o emeryturach i rentach (DzU nr 153/2009, poz. 1227).

Ponowne przeliczenie emerytury – wniosek


Jak ponownie przeliczyć emeryturę?

Emeryt, który odnalazł dokumenty, które potwierdzają zarobki lub okresy pracy, których wcześniej nie udowodnił, może zgłosić się do ZUS i złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury .

Wniosek może być napisany odręcznie lub na komputerze.

Podajemy w nim:

  • imię, nazwisko,
  • adres,
  • numer emerytury.

Należy napisać, o co się ubiegamy:

„Wnoszę o ponowne przeliczenie pobieranego dotychczas świadczenia emerytalnego i doliczenie okresu zatrudnienia, który jest potwierdzony przez załączony dokument (podajemy jego nazwę).”

Wniosek podpisujemy.

Wraz z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury dołączamy dokumenty, które udało się nam odnaleźć, np.:

  • zaświadczenie o zarobkach,
  • świadectwo pracy,
  • umowę o pracę ze stawkami zaszeregowania itd.

Mając już napisany wniosek i zebrane dokumenty, udajemy się do sali obsługi klienta w oddziale ZUS. Tam pracownik ZUS ma obowiązek sprawdzić, czy nasz wniosek jest prawidłowo napisany.

Wyższą emeryturę, możemy otrzymać wtedy, gdy przedłożone dokumenty poświadczą wyższe zarobki od tych, które udokumentowano wcześniej.

Nie trzeba się też bać tego, że mimo dostarczonych nowych dokumentów, ZUS wyliczy mniej korzystna emeryturę – emeryt nic na tym nie straci. Będzie otrzymywał dotychczasową emeryturę.

Jeżeli nie uda się odnaleźć dokumentów płacowych, to emerytura też może zostać na nowo przeliczona. Może to nastąpić, gdy emeryt za niektóre lata na uwzględniony tzw. przychód zerowy (nie udało się udokumentować uzyskiwanych zarobków).

ZUS obecnie zamiast przychodu zerowego – ma obowiązek wziąć pod uwagę wysokość płacy minimalnej, która obowiązywała w danych latach.

Ale by ZUS przeliczył ponownie emeryturę trzeba złożyć wniosek w tej sprawie (nie stanie się to automatycznie).

Wniosek można napisać odręcznie.

W lewym górnym rogu kartki wpisujemy swoje dane personalne i numer emerytury.

Treść wniosku:

„W związku ze zmianą przepisów proszę o przeliczenie wysokości pobieranego przeze mnie świadczenia emerytalnego. Wnoszę o przyjęcie wynagrodzeń minimalnych za te okresy pracy, za które nie mogę udowodnić wysokości zarobków  z powodu brak właściwych dokumentów”.

Gdzie szukać dokumentów ?

Informacji na ten temat przechowywania dokumentacji pracowniczej należy szukać w oddziałach ZUS oraz archiwach, m.in:

Archiwum Państwowe Dokumentacji osobowej I Placowej, 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1.

Informacje na tema dokumentacji osobowej i płacowej uzyskamy:

pod numerem (22) 724 78 72 w dni robocze od 9-15 lub
w siedzibie archiwum w tych samych dniach i godzinach lub
mailem – udostepnianie@milanowek.ap.gov.pl

Na stronie http://www.apdop.gov.pl/ znajdziemy wzór podania o wydanie dokumentów. Należy go przesłać na adres archiwum.

Kiedy można wystąpić do ZUS o podwyższenie emerytury? – Praktyczne wskazówki, wyjaśnienia i porady…