Odprawa przy zwolnieniu z pracy


Odprawa dla pracownika

Pracownik otrzyma odprawę przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym, gdy zostaną spełnione trzy warunki.

Warunek 1 –  dotyczy liczby pracowników, którzy pracują w zakładzie. Odprawy przy zwolnieniu muszą wypłacić firmy, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Bez znaczenia jest tu rodzaj zatrudnienia, a więc czy wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełny etat czy też niektórzy pracują na części etatów. Pracodawca, który zatrudnia dwudziestu lub więcej pracowników musi wypłacić odprawę, gdy np. zwalnia pracownika, bo likwiduje jego stanowisko pracy.

Zwolniony pracownik (w ramach zwolnień grupowych lub indywidualnych), który pracował w zakładzie pracy zatrudniającym mniej niż 20 osób, nie może liczyć na odprawę. Odprawa nie będzie się należała nawet wtedy, gdy pracodawca zwolni wszystkich pracowników.

Warunek 2 – Przyczyna wypowiedzenia musi leżeć po stronie pracodawcy.

Przyczyny:

 • mniejsza produkcja z powodu mniejszej liczby zamówień,
 • mniejsza liczba stanowisk pracy z powodu połączenia się z innym zakładem pracy,
 • zmiany technologiczne (pracodawca zakupił nowe maszyny lub urządzenia i ich obsługa wymaga mniejszej liczby pracowników.

Warunek 3 – wręczone przez pracodawce wypowiedzenie. Pracodawca przekazuje wypowiedzenie osobiście lub może wysłać pocztą.

Odprawa przy zwolnieniu grupowym

Gdy zostaną spełnione te trzy warunki, to pracownik zwolniony w ramach zwolnień grupowych ma prawo do odprawy

Zwolnienie grupowe następuje wtedy, gdy w okresie, który nie przekracza 30 dni pracodawca zwolnił:

 • 10 pracowników – w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniał mniej niż 100 pracowników,
 • 10 % zatrudnionych – w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniał co najmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
 • 30 pracowników – w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniał 300 lu więcej osób.

Jeżeli chodzi o wysokość odprawy, to zależy to od tego jak długo pracowało się w firmie, która dała wypowiedzenie.

Obowiązkiem pracodawcy, który oblicza staż pracownika do wypłaty odprawy jest uwzględnienie też wcześniejszych okresów pracy, jeśli zatrudniał już kiedyś u siebie zwalnianego pracownika.

Jeżeli chodzi o pracowników, którzy zatrudnieni byli na czas określony, to oni także maja prawo do odprawy pieniężnej.

Pracodawca musi w takim przypadku podać przyczynę wypowiedzenia i wskazuje, że powodem wypowiedzenia umowy na czas określony są zwolnienia grupowe.

W przypadku działania w zakładzie pracy związków zawodowych, obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie ich o planowanych zwolnieniach grupowych. Pracodawca zawiera ze związkami porozumienie w kwestii zasad redukcji etatów.

Można w nich ustalić korzystniejsze warunki dla pracowników (np. wyższe odprawy od tych przewidzianych w przepisach prawa pracy). Pracodawca ma obowiązek zastosować się do zawartego porozumienia.

Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

Pracownik, który pracuje w zakładzie pracy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników ma prawo  do odprawy także w przypadku redukcji jego stanowiska pracy. Jest to zwolnienie z przyczyn lezących po stronie pracodawcy, a nie pracownika.

Może się zdarzyć, ze pracownik zaproponuje w takie sytuacji zwolnienie za porozumieniem stron . Jednak, gdy rzeczywista przyczyna wypowiedzenia to redukcja etatu, to pracownik musi otrzymać odprawę nawet w sytuacji wypowiedzenia za porozumieniem stron.

Przejęcie firmy

W sytuacji przejęcia firmy lub jej części przez inną firmę, pracownicy maja nowego pracodawce. Gdy nowy pracodawca zaprowadzi zmiany w zakładzie pracy, to  nie muszą one zawsze odpowiadać pracownikom. Pracownik nie musi przyjmować nowych warunków pracy i nie ma obowiązku podpisywać wypowiedzeń zmieniających.

Pracownik ma w takiej sytuacji prawo do odejścia z firmy w ciągu 2 miesięcy od daty jej przejęcia bez wypowiedzenia. Jeżeli chce to zrobić, to musi uprzedzić o tym nowego pracodawcę na 7 dni przed planowany odejściem z firmy.

Gdy powodem odejścia są niekorzystne dla pracownika zmiany warunków pracy, to ma on prawo otrzymać odprawę.

Musi je zażądać od nowego pracodawcy na piśmie i podać jako powód odejścia z pracy niekorzystne dla niego zmiany warunków pracy.

Wysokość odprawy

 • wynagrodzenie jednomiesięczne – w sytuacji, gdy pracownik pracował u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • wynagrodzenie dwumiesięczne – w sytuacji, gdy pracownik pracował u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • wynagrodzenie trzymiesięczne – w sytuacji, gdy pracownik pracował u pracodawcy ponad 8 lat

Odprawa pieniężna jest ograniczona i nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miłego dnia 😉

Reklamy

Kiedy dochodzi do zwolnienia grupowego, a kiedy do indywidualnego ?Zwolnienia grupowe


Do zwolnień grupowych dochodzi, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi rozwiązać stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia, które dokonuje pracodawca, a także na mocy porozumień stron, ale możliwe jest to wtedy, gdy w okresie, który nie przekracza 30 dni zwolnienie obejmie co najmniej :

 • 10 pracowników, u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Wyżej wymienione limity uwzględniają również tych pracowników z którymi pracodawca rozwiązał stosunek pracy w ramach zwolnienia grupowego ze swojej własnej inicjatywy na mocy porozumienia stron, gdy dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Zwolnienia indywidualne

Zwolnienia indywidualne mają miejsce, gdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, zwalnia z przyczyn niedotyczących pracowników i przyczyny te są wyłącznym powodem uzasadniającym wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie za porozumieniem stron w okresie, który nie przekracza 30 dni, a liczba pracowników jest mniejsza niż w przypadku zwolnień grupowych, tzn. mniej niż:

 • 10 pracowników, u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 300 lub więcej pracowników.