Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym


Zwolnienie po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym

Jeżeli pracownica zostanie zwolniona z pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, to może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy.

Po zwolnieniu, znajdzie się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a więc będzie mogła skorzystać z form wsparcia oferowanych przez PUP.

Będzie to:

Pracownica może także skorzystać z tzw. elastycznych form zatrudnienia::

  • praca w domu/praca nakładcza – jest to rodzaj pracy, którą pracownik wykonuje w domu, a nie w miejscu, które wyznaczy mu pracodawca. Dzięki temu zwiększy się elastyczność działania pracownika, pracownik oszczędzi także na dojazdach oraz wzmocni więzi rodzinne,
  • umowa o pracę na zastępstwo – gdy pracodawca nie chce tracić kontaktu z pracownikiem, którego ceni, a on potrzebuje dłużej przerwy w pracy (np. powodem jest urlop macierzyński lub wychowawczy), to może on zatrudnić innego pracownika na ten czas. Może także w tym celu skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej,
  • zadaniowy czas pracy – jest to czas pracy, który nie jest określany godzinowo, ale wymiarem zadań, które należą do obowiązków pracownika. Pracodawca powinien tak określić zadania dla pracownika, by mógł je wykonywać w ciągu obowiązującego go czasu pracy,
  • równoważny czas pracy – tutaj pracodawca może wydłużyć w niektórych dniach czas pracy (maksymalnie do 12 godzin), ale każdy taki okres musi być później zrównoważony dniami ze skróconym czasem pracy,
  • indywidualny rozkład czas pracy – gdy pracownik złoży pisemny wniosek, to pracodawca może dla niego ustalić indywidualny rozkład czasu pracy. Wygląda to tak, że można ustalić inne niż tradycyjne godziny rozpoczynania i kończenia pracy lub można wyznaczyć inne dni pracujące w tygodniu niż tradycyjne (od poniedziałku do piątku),
  • część etatu zamiast urlopu wychowawczego  – uprawnienie do urlopu wychowawczego daje pracownikowi możliwość złożenia u pracodawcy wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. Ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że nowy wymiar czasu pracy nie może być jednak niższy niż 1/2 etatu,
  • telepraca – jest to nowoczesna forma pracy poza siedzibą firmy.
Reklamy